Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2989
Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu: Antropometrik ve polisomnografik bulgular

Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu:
Antropometrik ve polisomnografik bulgular

Hüseyin LAKADAMYALI1, Selma FIRATGÜVEN2, Bülent ÇİFTÇİ3, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU4


1 Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya,

2 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara,

3 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uyku Merkezi, Ankara,

4 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Hızlı göz hareketleri ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu: Antropometrik ve polisomnografik bulgular

Giriş: Obstrüktif uyku apne sendromu, uyku esnasında üst solunum yollarında epizodik daralma ve buna eşlik eden oksijen desatürasyonuyla karakterize bir sendromdur. Hızlı göz hareketleri (REM) ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromu ise uykuda solunum bozukluğunun alt grubunu oluşturmaktadır ve %10-36 oranında rastlanmaktadır. Bu çalışmada amaçlanan REM ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromunun sıklığını, antropometrik ve poligrafik özelliklerini geniş bir popülasyonda analiz ederek literatüre katkı sağlamaktır.

Materyal ve Metod: Polisomnografi kaydı alınarak kesin obstrüktif uyku apne sendromu tanısı alan toplam 427 olgu [332'si (%77.4) erkek, 95'i (%22.6) kadın] çalışmaya alındı.

Bulgular: Tüm olguların 108 (%25.3)'i REM ile ilişkili obstrüktif uyku apne, 319 (%74.7)'u ise REM ile ilişkisi olmayan obstrüktif uyku apne sendromu idi. Her iki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından farklılık yoktu. Yüzeyel uyku REM ile ilişkili olmayan grupta, derin dinlendirici uyku (Non-REM 3) ise REM ile ilişkili grupta daha uzundu. REM ile ilişkili grubun cinsiyet alt grup analizinde ise; kadın cinsiyetini taşıyan bireylerde erkek bireylere göre beden kitle indeksinin daha yüksek olduğu saptandı.

Sonuç:REM ile ilişkili obstrüktif uyku apneye hafif ve orta şiddetteki obstrüktif uyku apne sendromu olgularında daha sık rastlanmaktadır ve REM ile ilişkili obstrüktif uyku apne sendromunda erkek/kadın oranı toplumdaki obstrüktif uyku apne sendromu prevalansından farklı değildir.

Anahtar Kelimeler: REM, cinsiyet, obstrüktif uyku apne.

SUMMARY

Rapid eye movement related obstructive sleep apnea syndrome: antropometric and
polysomnographic findings

Hüseyin LAKADAMYALI1, Selma FIRATGÜVEN2, Bülent ÇİFTÇİ3, Füsun ÖNER EYÜBOĞLU4


1 Clinic of Chest Diseases, Alanya Practice and Research Center, Baskent University, Alanya, Turkey,

2 Clinic of Chest Diseases, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey

3 Sleep Center, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Ankara, Turkey,

4 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Baskent University, Ankara, Turkey.

Introduction: Obstructive sleep apnea syndrome is characterized by episodic narrowing of the upper respiratory ways accompanied by an oxygen desaturation during sleep. REM-related obstructive sleep apnea syndrome, comprises a subgroup of sleep disordered breathing with a 10-36% frequency. The aim of the present study is to analyze the frequency, the antropometric and polygraphic features of REM-related obstructive sleep apnea syndrome.

Materials and Methods: A total of 427 cases [332 males (77.4%) and 95 females (22.6%)] with definitive obstructive sleep apnea syndrome diagnosis with polysomnography records were included into the study.

Results: Of all the cases, 108 (25.3%) were REM-related sleep respiratory disorder. There was no difference between the two groups with regard to age and sex. However, the obstructive sleep apnea syndrome group non-related to REM demonstrated a more severe obstructive sleep apnea syndrome and a longer neck circumference. Superficial sleep was longer in the REM non-related group, while deep refreshing sleep (Non-REM 3) was longer in the REM-related group. The subgroup analysis of the REM-related group with regard to sex revealed a higher body mass index in the female subgroup.

Conclusion: REM-related sleep respiratory disorder is more often in mild-to-moderate obstructive sleep apnea syndrome cases, the male/female ratio of REM-related sleep respiratory disorder is not different from the obstructive sleep apnea syndrome prevalence in the community.

Key Words: REM, gender, obstructive sleep apnea.

Geliş Tarihi/Received: 10/06/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/11/2011

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Hüseyin LAKADAMYALI,

Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve

Araştırma Merkezi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

ANTALYA - TURKEY

e-mail: lakadamyali@mynet.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır