Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.1448
Uyku apnesinin klinik uygulamasında kardiyovasküler biyobelirteçler

Uyku apnesinin klinik uygulamasında kardiyovasküler biyobelirteçler

Dursun DURSUNOĞLU1, Neşe DURSUNOĞLU2


1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Denizli,

2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli.

ÖZET

Uyku apnesinin klinik uygulamasında kardiyovasküler biyobelirteçler

Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), koroner arter hastalığı, sol/sağ ventrikül hipertrofisi ve disfonksiyonu, kalp yetmezliği, sistemik ve pulmoner hipertansiyon, aritmiler ve inme gibi kardiyovasküler komplikasyonlara neden olmakta ve tüm bu olaylar ise OUAS'ın mortalite ve morbiditesini artırmaktadır. Ayrıca, kalp yetmezliği olan hastalarda Cheyne-Stokes solunumu ve santral apnelerin yanı sıra obstrüktif apneler de gelişebilmektedir. Hipoksi sonucu artmış sempatik sistem aktivitesi ve endotel disfonksiyonu kardiyovasküler komplikasyonlarda rol oynamaktadır. Bazı kardiyovasküler biyobelirteçler erken tanı, tedavi ve prognozda önem taşımaktadır. Bu derlemede, kardiyovasküler biyobelirteçlerden serum C-reaktif protein (CRP), tümör nekroz faktörü-alfa (TNF-α), interlökinler, adiponektin, kalp tipi-yağ asidi bağlayıcı protein (Heart-type fatty acid binding protein; hFABP) ve beyin (brain) natriüretik peptid (BNP) düzeyleri ile uyku rutinindeki klinik önemleri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Uyku apne sendromu, kardiyovasküler biyobelirteçler, C-reaktif protein, tümör nekroz faktörü-alfa, interlökinler, adiponektin, kalp tipi-yağ asidi bağlayıcı protein, beyin (B-tipi) natriüretik peptid.

SUMMARY

Cardiovascular biomarkers in clinical practice of sleep apnea

Dursun DURSUNOĞLU1, Neşe DURSUNOĞLU2


1 Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey.

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) leads to cardiovascular complications such as coronary artery disease, left/right ventricular hypertrophy and dysfunction, heart failure, systemic and pulmonary hypertension, arrhythmias and stroke; and these all cardiovascular complications increase morbidity and mortality of OSAS. However, Cheyne-Stokes respiration, central and obstructive apneas may occur in the patient with heart failure. Increased sympathetic activity by hypoxemia and endotelial dysfunction play a role in cardiovascular complications. Some cardiovascular biomarkers have a role in early diagnosis, treatment and prognosis. In the present review, some cardiovascular biomarkers such as serum C-reactive protein (CRP), tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukins, adiponectin, heart-type fatty acid binding protein (hFABP) and brain (B-type) natriuretic peptide (BNP), and their clinical importance were reviewed.

Key Words: Sleep apnea syndrome, cardiovascular biomarkers, C-reactive protein, tumor necrosis factor-alpha, interleukins, adiponectin, heart-type fatty acid binding protein, brain (B-type) natriuretic peptide.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Dursun DURSUNOĞLU,

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Kardiyoloji Anabilim Dalı,

Kınıklı Kampüsü 20200 DENİZLİ - TURKEY

e-mail: dursundursunoglu@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır