Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.1159
Community-acquired Burkholderia cepacia pneumonia: a report of two immunocompetent patients

Toplum kökenli Burkholderia cepacia pnömonisi: Bağışıklığı sağlam iki olgu sunumu

Mehmet BAYRAM1, Mesiha BABALIK2, Nur Dilek BAKAN3, İsa DÖNGEL4


1 SB Sivas Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Sivas,

2 SB Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Trabzon,

3 SB Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul,

4 SB Sivas Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Sivas.

ÖZET

Toplum kökenli Burkholderia cepacia pnömonisi: Bağışıklığı sağlam iki olgu sunumu

Burkholderia cepacia immünsüpresif ve yapısal akciğer hastalığı olan hastalarda kötü prognozlu pnömoniye neden olan gram-negatif bir basil ailesidir. Bu yazıda, altta yatan hastalığı olmayan, bağışıklığı sağlam olan iki hastada tüberküloz ve malignite ile karışan B. cepacia pnömonisi sunulmuştur. Her iki hastada da geniş spektrumlu antibiyotiklere yanıt alınamaması balgam aside dirençli basil yaymalarının negatif olması nedeniyle bronkoskopi uygulandı. Alınan bronşiyal lavaj örneklerinde B. cepacia üredi. Antibiyogramda her iki hastada da kinolonlara duyarlılık saptandı. Kinolon tedavisi ile her iki hastada da klinik ve radyolojik tam düzelme saptandı. Bu iki hasta sağlıklı bireylerde de Burkholderia pnömonisi görülebileceğini ve tanıda bronş lavajının önemini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Burkholderia cepacia, bronş lavajı, kinolon, pnömoni, toplum kökenli infeksiyonlar.

SUMMARY

Community-acquired Burkholderia cepacia pneumonia: a report of two immunocompetent patients

Mehmet BAYRAM1, Mesiha BABALIK2, Nur Dilek BAKAN3, İsa DÖNGEL4


1 Clinic of Chest Diseases, Sivas Numune Training and Research Hospital, Sivas, Turkey,

2 Ahi Evren Chest Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Trabzon, Turkey,

3 Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey,

4 Clinic of Chest Surgery, Sivas Numune Training and Research Hospital, Sivas, Turkey.

Burkholderia cepacia is a gram-negative bacilli leading to pneumonia with poor prognosis and usually seen in patients with immunsupression or with structural lung diseases. This report is about two patients with no underlying disease diagnosed as B. cepacia pneumonia mimicking malignancy and tuberculosis. Bronchoscopy was applied on both patients since no response to treatment with wide spectrum antibiotics and negative sputum smears for acid-fast bacili. B. cepacia was isolated from bronchial lavage culture. Antibiogram revealed sensitivity to quinolones in both cases. Radiological and clinical complete remission was seen in patients by quinolones. The current cases showed that community-acquired Burkholderia pneumonia is possible in healthy patients. Bronchial washing is important in diagnosis.

Key Words: Burkholderia cepacia, bronchial lavage, quinolone, pneumonia, community-acquired infections.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Mehmet BAYRAM,

SB Sivas Numune Eğitim ve

Araştırma Hastanesi,

Göğüs Hastalıkları Kliniği,

SİVAS - TURKEY

e-mail: drmehmetbayram@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır