Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2487
Nikotin bağımlılığı ve çevresel tütün dumanı maruziyeti

Nikotin bağımlılığı ve çevresel tütün dumanı maruziyeti

Sibel DORUK1, Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU1, Ünal ERKORKMAZ2


1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat,

2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Tokat.

ÖZET

Nikotin bağımlılığı ve çevresel tütün dumanı maruziyeti

Bu çalışmada çevresel tütün dumanı (ÇTD) maruziyetine neden olan olguların özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sigara bırakma polikliniğine başvuran 145 olgunun (53/92, K/E) genel demografik özellikleri, çalışma durumları, çocukluk çağındaki ÇTD maruziyetleri, kendilerinin ÇTD maruziyetine neden olup olmadıkları soruldu, hastane anksiyete depresyon testi (HADT) ve Fagernström nikotin bağımlılık testi (FNBT) uygulandı. Olguların yaş ortalaması 42.2 yıl idi. Olguların %71'inin çocukluk çağında ÇTD'ye maruz kaldığı, %69'unun ÇTD maruziyetine neden olduğu belirlendi. Bir günde içilen sigara sayısı ve paket/yıl değerinin ÇTD maruziyetine neden olma üzerine etkisi saptanmadı. ÇTD maruziyetine neden olanlar sigara içme yasağı olan yerlerde daha fazla güçlük yaşıyorlardı (p= 0.045) ve FNBT skoru bu olgularda (ortalama= 5.9) diğerlerinden (ortalama= 4.8) yüksek bulundu (p= 0.009). ÇTD maruziyetine neden olan olguların %72'sinde olmayanların %53.3'ünde FNBT skoru ≥ 5 idi (p= 0.045). Yüz on yedi olguya HADT uygulandı, anksiyete ve depresyon ile ilişkili yakınmalar sırasıyla 45 ve 54 olguda saptandı. ÇTD kaynağı olanlarda anksiyete skoru ortalaması daha yüksekti (p= 0.025). ÇTD maruziyetine neden olan ve olmayan olgularda anksiyete ve depresyon ile ilişkili yakınmalar benzer oranlarda saptandı. ÇTD maruziyetine neden olma üzerine cinsiyet, eğitim, çalışma durumu, evde başka sigara içicisinin olması, çocukluk çağındaki ÇTD maruziyeti, pasif sigara içiciliğine ilişkin bilgi sahibi olmanın ve sosyoekonomik düzeyin etkisi saptanmadı. Sigara içmeye başlanarak gelişecek nikotin bağımlılığının engellenmesiyle sigara içenlerin sağlığı korunduğu gibi içmeyenlerin de özellikle ev içi ortam olmak üzere ÇTD maruziyetinin önlenmesi sağlanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çevresel tütün dumanı, pasif içicilik, Fagernström nikotin bağımlılık testi.

SUMMARY

Nicotine addiction and environmental tobacco smoke exposure

Sibel DORUK1, Handan İNÖNÜ KÖSEOĞLU1, Ünal ERKORKMAZ2


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey,

2 Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey,

In present study it was aimed to determine the general characteristics of cases who cause environmental tobacco smoke (ETS) exposure. One hundred and forty five cases (53/92, F/M) who admitted to smoking cessation clinic were asked about general demographic characteristics, the history of ETS exposure in childhood and whether they cause of ETS exposure or not. Also Fagernström test for nicotine dependence (FTND) and hospital anxiety depression test (HADT) were performed. The mean age of the cases was 42.2 years. It was determined that 71% of cases exposed ETS in childhood and 69% of cases cause ETS exposure. There was no effect of the number of cigarette smoked per day and the amount of packet/years on to cause ETS exposure. The cases who cause ETS exposure to be forced more than others in places that it is forbidden smoking (p= 0.045), FTND score was higher (mean= 5.9) than others (mean= 4.8) (p= 0.009). The FTND score was ≥ 5 in 72% of cases who cause ETS exposure and in 53.3% of others (p= 0.045). 117 of cases were performed HADT, syptoms related with anxiety and depresion were detected in 45 and 54 of cases respectively. The mean anxiety score was higher in cases who cause ETS exposure (p= 0.025). The sypmptoms related with anxiety and depression were determined similar in cases who cause ETS exposure or not. It was identified that there was no effect of gender, education, business status, another smoker at home, history of ETS exposure in childhood, socioeconomic status and to have knowledge about passive smoking on to cause ETS exposure. Prevention of nicotine addiction to be developed by starting smoking precludes the onset of the diseases related to smoking, and also enables inhibition of ETS exposure especially at home.

Key Words: Environmental tobacco smoke, passive smoking, Fagernström test for nicotine dependence.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Sibel DORUK,

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları AnabilimDalı, 60100

TOKAT - TURKEY

e-mail: sibeldoruk@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır