Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2359
Sağlık bakımı ile ilişkili pnömoni ve toplumkökenli pnömoni tanıları ile hastanede yatan olguların karşılaştırılması

Sağlık bakımı ile ilişkili pnömoni ve toplumkökenli pnömoni tanıları ile
hastanede yatan olguların karşılaştırılması

Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Feza BACAKOĞLU, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Alev GÜRGÜN, Burcu BAŞARIK,
Şenay ÇİTİM TUNCEL, Abdullah SAYINER


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.

ÖZET

Sağlık bakımı ile ilişkili pnömoni ve toplum kökenli pnömoni tanıları ile hastanede yatan olguların karşılaştırılması

Hastaneye yatış, hemodiyaliz programında bulunma, sağlık bakımevlerinde yaşama, ayaktan intravenöz tedavi ve evde bası yarası tedavisi öyküsü bulunan kişilerde gelişen pnömoniler, sağlık bakımı ile ilişkili pnömoni (SBİP) olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada; hastanede yatan SBİP ve toplum kökenli pnömoni (TKP) olgularının başvuru özelliklerinin, etken dağılımlarının ve prognozlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. 01 Eylül 2008-01 Eylül 2009 tarihleri arasında kliniğimize yatan SBİP ve TKP olguları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Bir yıllık dönemde izlenen 187 olgudan (131'i erkek, yaş ortalaması 66.3 ± 14.3 yıl) 98'i SBİP ve 89'u TKP tanısı almıştır. SBİP olgularının; 64 (%65.3)'ünün son 90 günde hastaneye yatış öyküsü olduğu, 26 (%26.5)'sının ayaktan intravenöz tedavi aldığı, 17 (%17.3)'sine evde bası yarası tedavisi uygulandığı, 6 (%6.1)'sının son 30 günde hemodiyaliz programına alındığı ve 4 (%4.1)'ünün bakımevinde kaldığı saptanmıştır. Otuz dokuz (%39.8) SBİP ve 8 (%9.0) TGP olgusunda etken patojen saptanmıştır. En sık izole edilen etken mikroorganizmalar; SBİP'de Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter baumannii iken, TKP'de Streptococcus pneumoniae ve Haemophilus influenzae olmuştur. Etken izole edilen SBİP olgularının 8 (%25.8)'inde uygunsuz ampirik antibiyotik kullanılırken, TKP olgularının hepsine uygun antibiyotik başlanmıştır. Hastanede yatış süresi (14.4 ± 11.4'e karşı 10.7 ± 7.9 gün, p= 0.011) ve mortalite oranı (%34.7'ye karşı %9.0, p< 0.001), SBİP olgularında TKP grubundan daha yüksek bulunmuştur. SBİP; hasta özellikleri ve etken mikroorganizmalar açısından TKP'den farklıdır ve daha yüksek mortaliteye neden olmaktadır. Bu nedenle, TKP tanısıyla yatan tüm olgularda SBİP risk faktörleri sorgulanmalı, bu olguların ampirik antibiyotik tedavisinde, potansiyel olarak dirençli mikroorganizmalar göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık bakımı ile ilişkili pnömoni, toplum kökenli pnömoni, mortalite, prognoz.

SUMMARY

The comparison of patients with hospitalized health-care-associated pneumonia to community-acquired pneumonia

Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Feza BACAKOĞLU, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Alev GÜRGÜN, Burcu BAŞARIK,
Şenay ÇİTİM TUNCEL, Abdullah SAYINER


Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey.

Health-care-associated pneumonia (HCAP) is defined as pneumonia that develops in patients with a history of recent hospitalization, hemodialysis as an outpatient, residence in a nursing home, outpatient intravenous therapy and home wound care. We aimed to compare the initial demographic characteristics, causative agents and prognosis between hospitalized HCAP and community-acquired pneumonia (CAP) patients. HCAP and CAP patients hospitalized between 01 September 2008-01 September 2009 were evaluated retrospectively. Out of 187 patients (131 males, mean age 66.3 ± 14.3 years) who were hospitalized during one-year period, 98 were diagnosed as HCAP and 89 as CAP. Among HCAP patients, 64 (65.3%) had a history of hospitalization in the last 90 days, 26 (26.5%) received outpatient intravenous therapy, 17 (17.3%) had home wound care, 6 (6.1%) were on hemodialysis program in the last 30 days and 4 (4.1%) lived in a nursing home. The causative patogen was detected in 39 (39.8%) HCAP and 8 (9.0%) CAP patients. The most frequently isolated microorganisms were Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii in HCAP, and Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae  in CAP patients. Inappropriate empiric antibiotic treatment was documented in 8 (25.8%) of 39 HCAP patients, in whom a causative agent was isolated whereas the antibiotic treatment was appopriate in all CAP patients. The duration of hospitalization (14.4 ± 11.4 vs. 10.7 ± 7.9 days, p= 0.011) and mortality rate (34.7% vs. 9.0%, p< 0.001) were higher in HCAP compared with CAP patients. As HCAP is different than CAP in terms of patients' characteristics, causative microorganisms and prognosis,  it should be considered in all patients hospitalized as CAP. Potentially drug-resistant microorganisms should be taken into consideration in the empirical antibiotic treatment of these patients.

Key Words: Health-care-associated pneumonia, community-acquired pneumonia, mortality, prognosis.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Mehmet Sezai TAŞBAKAN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

35100 Bornova, İZMİR - TURKEY

e-mail: sezai72000@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır