Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2447
Validity and reliability of "asthma quality of life questionnaire" in a sample of Turkish adult asthmatic patients

"Asthma quality of life questionnaire" yaşam kalitesi anketinin
erişkin astımlı Türk hasta örneğinde geçerliliği ve güvenilirliği

Aylin ÖZGEN ALPAYDIN1, Arzu YORGANCIOĞLU1, Özge YILMAZ2, Mine BORA1, Tuğba GÖKTALAY1,
Pınar ÇELİK1, Hasan YÜKSEL2


1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa,

2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Allerji Bilim Dalı ve

Solunum Birimi, Manisa.

ÖZET

"Asthma quality of life questionnaire" yaşam kalitesi anketinin erişkin astımlı Türk hasta örneğinde geçerliliği ve güvenilirliği

Çalışmamızda  Astım yaşam kalitesi anketi [Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ)]'nin Türkçe sürümünün erişkin astımlı Türk hastalarda geçerliliği ve güvenilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Astım için küresel girişim [Global Initiative for Asthma (GINA)] 2008 kriterlerine göre daha önceden veya yeni tanı almış 18-55 yaş arası stabil dönemde, semptomatik, ardışık 118 astım hastası çalışmaya alındı. Hastaların astım ağırlığı belirlendi ve AQLQ anketinin Türkçe adaptasyonu uygulandı. Aynı zamanda Lara astım semptom skorları (LASS), solunum fonksiyon testleri, "Medical Outcomes Survey Short Form-36 (SF-36)" Türkçe adaptasyonu değerlendirildi. Tüm uygulamalar başlangıçta ve 10. haftada yapıldı. Bu süreç içinde hastalar tedavilerini gereğinde değiştirmekte serbest bırakıldılar. Çalışmaya alınan 118 hastanın 95'i kadındı, 14 hasta takipte değerlendirilemedi. Hastaların %62'si hafif, %38'si orta-ağır astım grubundaydı. AQLQ iç uyumluluğu yüksekti (Cronbach's alpha 0.81-0.87) ve soru-toplam skor korelasyonları 0.75-0.89 arasında değişmekteydi. AQLQ alan ve toplam skorları ile SF-36 alan skorları arasındaki kesitsel ve izlemsel ilişki az veya orta derece arasında değişmekteydi (r= 0.241-0.626, p< 0.005). AQLQ değerleri astım ağırlığı ve LASS'ye göre birinci (p< 0.001, her ikisi için) ve 10. hafta vizitlerinde (p= 0.006, p< 0.001 sırasıyla) anlamlı derecede farklılık göstermekteydi. İzlemde LASS'nin anlamlı değişiklik göstermesine paralel olarak, AQLQ'nun semptom domaininde anlamlı değişiklik olduğu saptandı (p< 0.001). Sonuçlarımız AQLQ'nun Türkçe sürümünün erişkin astımlı Türk hastalarda uygulanabilir, geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Astım, yaşam kalitesi, geçerlilik, güvenilirlik.

SUMMARY

Validity and reliability of "asthma quality of life questionnaire" in a sample of Turkish adult asthmatic patients

Aylin ÖZGEN ALPAYDIN1, Arzu YORGANCIOĞLU1, Özge YILMAZ2, Mine BORA1, Tuğba GÖKTALAY1,
Pınar ÇELİK1, Hasan YÜKSEL2


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,

2 Division of Pediatric Allergy and Respiration Unit, Department of Children's Health and Diseases,

Celal Bayar University, Manisa, Turkey.

We aimed to investigate the validity and reliability and of "Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ)" in Turkish adult asthmatic patients. New or previously diagnosed [according to Global Initative for Asthma (GINA) 2008] symptomatic 118 consecutive stable asthmatic patients between 18 and 55 years old were included. Asthma severity was determined and Turkish adaptation of the AQLQ was administered. Lara asthma symptom scales (LASS), pulmonary function tests, Turkish adaptation of Medical Outcomes Survey Short Form-36 (SF-36) were evaluated. All assessments were done twice at recruitment and after 10 weeks. During this period patients were allowed to make modifications on their medication when necessary. Among the recruited 118 patients 95 were female and 14 were lost in the follow-up. Sixty-two percentages of the patients had mild and 38% moderate asthma. The internal consistency of AQLQ was high (Cronbach's alpha 0.81-0.87) and item-total score correlations were ranging from 0.75-0.89. The cross-sectional and longitudinal correlations between AQLQ total and domain scores and SF36 domain scores were in a range of little or fair degree (r= 0.241-0.626, p< 0.005). Total AQLQ scores were observed significantly different according to disease severity and LASS both in the first (p< 0.001, both) and 10 weeks follow-up visits (p= 0.006, p< 0.001 respectively). A statistical significant change was observed in AQLQ symptom score as in total LASS changed (p< 0.001, both) in the follow-up. Our results demonstrated that Turkish version of AQLQ is feasible, reliable, valid and sensitive to changes in adult asthmatics.

Key Words: Asthma, quality of life, validity, reliability.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Aylin Özgen AlpaydIn,

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

İZMİR - TURKEY

e-mail: aylin.ozgen@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır