Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2495

 

Sarkoidozlu olgularda klinik görünüm ve tanısal yaklaşım: Türk olgu serisi (sarkoidoz kliniği ve tanı yaklaşımları)

 

Göksel KITER1, Benan MÜSELLİM2, Erdoğan ÇETİNKAYA3, Hatice TÜRKER4, A. Esra KUNT UZASLAN5, Esin YENTÜRK3, Oğuz UZUN6, Leyla SAĞLAM7, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR8, Gökhan ÇELİK8, Gülfer OKUMUŞ9, Peri Meram ARBAK10, Gündeniz ALTIAY11, Levent TABAK9, Ayşın ŞAKAR COŞKUN12, Serdar ERTURAN2, Haluk TÜRKTAŞ13, Enver YALNIZ14, Atila AKKOÇLU15, Candan ÖĞÜŞ16, Ömer Tamer DOĞAN17, Metin ÖZKAN18, Serir ÖZKAN14, Fatma Işıl UZEL19, Gül ÖNGEN2

Türk Toraks Derneğinin Sakroidoz Çalışma Grubu

1Pamukkale Üniversitesi TıpFakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli,

2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa TıpFakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul,

3 SB Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Solunum Hastalıkları Bölümü, İstanbul,

4 SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Solunum Hastalıkları Bölümü,İstanbul,

5 Uludağ Üniversitesi TıpFakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa,

6 Ondokuz Mayıs Üniversitesi TıpFakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun,

7 Atatürk Üniversitesi TıpFakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum,

8 Ankara Üniversitesi TıpFakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

9İstanbul Üniversitesi İstanbul TıpFakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul,

10 Düzce Üniversitesi TıpFakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce,

11 Trakya Üniversitesi TıpFakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne,

12 Celal Bayar Üniversitesi TıpFakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa,

13 Gazi Üniversitesi TıpFakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

14 İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, İzmir,

15 Dokuz Eylül Üniversitesi TıpFakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir,

16 Akdeniz Üniversitesi TıpFakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya,

17 Cumhuriyet Üniversitesi TıpFakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Sivas,

18 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara,

19 İstanbul Vatan Hastanesi, İstanbul.

ÖZET

Sarkoidozlu olgularda klinik görünüm ve tanısal yaklaşım: Türk olgu serisi (sarkoidoz kliniği ve tanı yaklaşımları)

Sarkoidoz, idiyopatik granülomatöz bir hastalıktır. Genellikle akciğer tutulumu vardır. Tanısı, granülomatöz inflamasyonun bilinen diğer nedenlerinin dışlanması gerekliliği yüzünden zor olabilir. Çok merkezli çalışmamızda sarkoidozun klinik görünümleri ve tanısal yaklaşımlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışma protokolü internet üzerinden araştırmacılara gönderildi ve yeni tanı almış sarkoidoz olgularına ait bilgilerini göndermeleri istendi (klinik, radyolojik ve tanısal). İki yıl içinde 293 hasta verisi toplandı. Solunumsal yakınmalar, hastaların %73.3’ünde bulundu ve öksürük en sık yakınmaydı (%53.2), dispne (%40.3) ikinci sıklıktaydı. Konstitüsyonel yakınmalar hastaların yarısında görüldü. En sık olanı yorgunluktu (%38.6). En yaygın bulgu eritema nodozum (%17.1) idi. En sık akciğer radyogramı bulgusu bilateral hiler lenfadenomegali (%78.8) idi. Radyolojik evrelemede hastaların çoğunluğunun Evre I ve Evre II olduğu bulundu (sırasıyla %51.9 ve %31.7). Histolojik doğrulama 265 (%90.4) hastada gerçekleşmişti. Bronkoskopilerin üçte biri normal iken, mukozal hiperemi (%19.8) ve bronş duvarının dışarıdan basısı (%16.8) yaygın anormal bulgular idi. Sık kullanılan örnekleme yöntemleri arasında yer alan mediastinoskopide tanı başarısı %100 idi. En sık kullanılan tanı yöntemi olan transbronşiyal biyopsinin başarı oranı %48.8 idi. Sarkoidoza çok yönlü yaklaşım, sık ve seyrek rastlanan bulguları göz önünde bulundurularak ayırıcı tanı listelerinde yer alması, olası tutulmuş alanlara yönelik tanısal incelemelerin organizasyonu ve birarada çalışan ekip üyelerinin konunun uzmanı olması sayesinde iyileştirilir.

Anahtar Kelimeler:Sarkoidoz, akciğer, tanı.

 

SUMMARY

Clinical presentations and diagnostic work-up in sarcoidosis: a series of Turkish cases

(clinics and diagnosis of sarcoidosis)

Göksel KITER1, Benan MÜSELLİM2, Erdoğan ÇETİNKAYA3, Hatice TÜRKER4, A. Esra KUNT UZASLAN5, Esin YENTÜRK3, Oğuz UZUN6, Leyla SAĞLAM7, Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR8, Gökhan ÇELİK8,
Gülfer OKUMUŞ
9, Peri Meram ARBAK10, Gündeniz ALTIAY11, Levent TABAK9, Ayşın ŞAKAR COŞKUN12, Serdar ERTURAN2, Haluk TÜRKTAŞ13, Enver YALNIZ14, Atila AKKOÇLU15, Candan ÖĞÜŞ16,
Ömer Tamer DOĞAN
17, Metin ÖZKAN18, Serir ÖZKAN14, Fatma Işıl UZEL19, Gül ÖNGEN2

Sarcoidosis Working Group of Turkish Thoracic Society

1Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey,

2Department of Chest Diseases, Faculty of Cerrahpasa Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey,

3Department of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey,

4Department of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey,

5Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey,

6Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey,

7Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey,

8Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey,

9Department of Chest Diseases, Faculty of Istanbul Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey,

10Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Duzce University, Duzce, Turkey,

11Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Trakya University, Edirne, Turkey,

12Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,

13Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey,

14Department of Chest Diseases, Izmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Izmir, Turkey,

15Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey,

16Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Akdeniz University, Antalya, Turkey,

17Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey,

18Department of Chest Diseases, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey,

19 Istanbul Vatan Hospital, Istanbul, Turkey.

Sarcoidosis is an idiopathic granulomatous disease. It usually affects the lung. The diagnosis may be problematic since the known causes of granulomatous inflammation must be excluded. This multicenter study aimed to evaluate the clinical presentations and diagnostic approaches of sarcoidosis. The study protocol was sent via internet, and the participants were asked to send the information (clinical, radiological and diagnostic) on newly diagnosed sarcoidosis cases. 293 patients were enrolled within two years. Pulmonary symptoms were found in 73.3% of the patients, and cough was the most common one (53.2%), followed by dyspnea (40.3%). Constitutional symptoms were occured in half of the patients. The most common one was fatigue (38.6%). The most common physical sign was eritema nodosum (17.1%). The most common chest radiograhical sign was bilateral hilar lymphadenomegaly (78.8%). Staging according to chest X-ray has revealed that most of the patients were in Stage I and Stage II (51.9% and 31.7%, respectively). Sarcoidosis was confirmed histopathologically in 265 (90.4%) patients. Although one-third of the bronchoscopy was revealed normal, mucosal hyperemi (19.8%) and external compression of the bronchial wall (16.8%) were common abnormal findings. The 100% success rate was obtained in mediastinoscopy among the frequently used sampling methods. Transbronchial biopsy was the most frequently used method with 48.8% success rate. Considering sarcoidosis with its most common and also rare findings in the differential diagnosis, organizing the related procedures according to the possibly effected areas, and the expertise of the team would favour multimodality diagnosis.

Key Words: Sarcoidosis, sarcoidosis, pulmonary, diagnosis.

 

 

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Göksel KITER,

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

DENİZLİ - TURKEY

e-mail: gokselkiter@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır