Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2467

 

Pediatrik uyku anketi Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği: Uyku ile ilişkili solunum

bozukluğunun tahmininde bir araç

 

Hasan YÜKSEL1, Ayhan SÖĞÜT1, Özge YILMAZ1, Ekrem KUTLUAY2

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Allerji Bilim Dalı, Solunum Birimi, Manisa,

2 Güney Carolina Tıp Üniversitesi, Nörobilimler Bölümü, Charleston, Amerika Birleşik Devletleri.

ÖZET

Pediatrik uyku anketi Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirliği: Uyku ile ilişkili solunum

bozukluğunun tahmininde bir araç

Uyku ile ilişkili solunum bozukluklarının tanı ve etkilerini tahmin edebilen bir anket kullanılması hem tanı algoritmasında hem de tedavide maliyet-etkin olabilir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı; Pediatrik Uyku Anketi (PSQ)’nin Türkçe’ye çevrilmesi ve Türkçe anketin geçerlilik ve güvenilirliğinin test edilmesidir. Uyku ile ilişkili solunum bozukluğu ile uyumlu belirtileri olan 2-17 yaş arasında toplam 111 çocuk (59 erkek, 52 kız) sırasıyla çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan tüm çocukların yaş ve cinsiyet gibi demografik özellikleri kaydedildi. Tüm ebeveynler, belirtilerin ağırlığı, sıklığı ve süresi hakkında sorgulandı. Son olarak, tüm ebeveynlere PSQ uygulandı. Çalışmaya alınan çocukların ortalama yaşı 8.1 ± 3.4 yıl idi. Toplam PSQ puanı 0-0.95 arasında ve ortalama puan 0.35 ± 0.22 idi. Farklı belirti sıklığı bildiren çocuklar arasında toplam PSQ puanlarının karşılaştırılması PSQ puanının belirti sıklığı arttıkça arttığını gösterdi (p< 0.001). Gruplar arasında tüm PSQ puanları anlamlı farklıydı (p< 0.05 tümü için). Toplam PSQ puanı, hiç horlama rapor etmeyen çocuklar için 0.2 ± 0.5 iken, uyku boyunca horlayan çocuklar için 3.8 ± 0.5 idi (p< 0.001). PSQ’nun tüm alt puanları için Cronbach alfa değerleri başarılıydı. Tüm sorular kendi alt skalaları ile anlamlı koreleydi. PSQ’nun Türkçe versiyonu, uyku ile ilişkili solunum bozukluğunu düşündüren belirtileri olan Türk çocuklarının ilk değerlendirmesinde kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler:Pediatrik uyku anketi, uyku ile ilişkili solunum bozukluğu, çocuk.

 

SUMMARY

Reliability and validity of the Turkish version of the pediatric sleep questionnaire: a tool for prediction of sleep related breathing disorder

Hasan YÜKSEL1, Ayhan SÖĞÜT1, Özge YILMAZ1, Ekrem KUTLUAY2

1 Department of Pediatric Allergy and Pulmonology, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,

2 Department of Neurosciences, Medical University of South Carolina, Charleston, United States of America.

Use of a questionnaire that predicts the diagnosis and influence of sleep related breathing disorder (SRBD) may be a cost-effective method to aid in both diagnostic algorithm and therapy. Therefore, the aim of this study was to adapt Pediatric Sleep Questionnaire (PSQ) into Turkish and to test the validity and reliability of the Turkish questionnaire. Total of 111 children (59 male, 52 female) aged 2 to 17 years who had symptoms suggestive of SRBD were enrolled consecutively. Demographic characteristics such as age and gender of all children enrolled in the study were recorded. All parents were questioned about symptom severity, frequency and duration. Lastly, PSQ was administered to all parents. Mean age of the children enrolled in the study was 8.1 ± 3.4 years. Total PSQ score ranged between 0 and 0.95 and mean score was 0.35 ± 0.22. Comparison of total PSQ scores between children reporting different symptom frequencies demonstrated that PSQ score increased as the symptom frequency increased (p< 0.001).There was a significant difference of all PSQ scores among the groups (p< 0.05 for all).Total PSQ score for children that did not report snoring was 0.2 ± 0.5 wile that for the ones who snore throughout sleep was 3.8 ± 0.5 (p< 0.001). Cronbach’s alpha values for all domains of PSQ were satisfactory. All items were significantly correlated with their corresponding scale. Turkish version of PSQ is a valid and reliable tool that may be used in the initial evaluation of Turkish children with symptoms suggestive of SRBD.

Key Words: Pediatric sleep questionnaire, sleep related breathing disorder, children.

 

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Hasan YÜKSEL,

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Pediatrik Allerji Bilim Dalı ve Solunum Birimi,

MANİSA - TURKEY

e-mail: oyilmaz_76@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır