Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2680
Yeni ve önceden tedavi edilmiş ekstrapulmoner tüberkülozlu hastaların hızlı tanısında IS6110 ile konvansiyonel yöntemlerin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi

Yeni ve önceden tedavi edilmiş ekstrapulmoner tüberkülozlu hastaların hızlı tanısında
IS6110 ile konvansiyonel yöntemlerin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi

Anand Kumar MAURYA1, Surya KANT1, Vijaya Lakshmi NAG2, Ram Awadh Singh KUSHWAHA1,

Manoj KUMAR2, Tapan N. DHOLE2


1 Chhatrapati Shahu Ji Maharaj Tıp Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Lucknow, Hindistan,

2 Sanjay Gandhi Lisansüstü Tıp Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Bölümü, Lucknow, Hindistan,

ÖZET

Yeni ve önceden tedavi edilmiş ekstrapulmoner tüberkülozlu hastaların hızlı tanısında IS6110 ile konvansiyonel yöntemlerin karşılaştırılmalı değerlendirilmesi

Gelişmekte olan ülkelerde ekstrapulmoner tüberküloz (EPTB) tanısı önemli bir problemdir. EPTB’de, az sayıda basil içerme özelliği, yetersiz miktarda örnek gibi birçok sorun bulunmaktadır. Bütün bu kısıtlamalar, konvansiyonel bakteriyolojik tekniklerin EPTB tanısına düşük katkısına neden olmaktadır. Nükleik asit amplifikasyon yöntemleri, mikobakteriyel DNA’nın saptanması amacıyla geliştirilen hızlı ve duyarlı tekniklerdir. Mycobacterium tuberculosis complex’in spesifik genomunda yer alan “insertion sequence” IS6110’a ait 123bp’nin DNA fragmanı, EPTB’nin hızlı tanısı amacıyla polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile çoğaltıldı. Bu çalışmada, yeni ve önceden tedavi edilmiş EPTB’li hastaların hızlı tanısında IS6110 PCR ile konvansiyonel yöntemler karşılaştırıldı. EPTB şüpheli hastalardan 450 örnek toplandı ve Mycobacteria için Zeihl Neelson (ZN) boyama ve M. tuberculosis için BACTEC kültürü yapıldı. Bütün örnekler ayrıca, M. tuberculosis complex’in insertion element IS6110’un 123bp fragmanını hedefleyen primerlerle PCR amplifikasyonu ile IS6110 için çalışıldı. Testler arasında duyarlılık bakımından anlamlı fark saptandı. Dört yüz elli örnek içinde, 60 (%13.4)’ında ZN boyamada ARB pozitif, 202 (%45)’sinde BACTEC kültürü ve 283 (%63)’ünde M. tuberculosis complex için IS6110 PCR pozitifti (p< 0.05). Bununla birlikte, testler arasında spesifisite bakımından anlamlı fark yoktu (p> 0.05). IS6110 PCR’nin hem yeni hem de önceden tedavi edilmiş hastalarda, yayma mikroskopi ve BACTEC kültüründen daha duyarlı olduğunu bulduk. IS6110 PCR, yeni ve önceden tedavi edilmiş EPTB’li hastaların tanısında kullanışlı olabilir. Şüpheli EPTB’li hastaların tedavi kararında fayda sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, ekstrapulmoner tüberküloz, polimeraz zincir reaksiyonu, IS6110.

 

SUMMARY

Comparative evaluation of IS6110 PCR via conventional methods in rapid diagnosis of new and previously treated cases of extrapulmonary tuberculosis

Anand Kumar MAURYA1, Surya KANT1, Vijaya Lakshmi NAG2, Ram Awadh Singh KUSHWAHA1,

Manoj KUMAR2, Tapan N. DHOLE2


1 Department of Chest Diseases, Chhatrapati Shahu Ji Maharaj Medical University UP, Lucknow, India,

2 Department of Microbiology, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow, India,

In developing countries the diagnosis of extrapulmonary tuberculosis (EPTB) is a major burning challenge. EPTB encounters many problems like pauci-bacillary nature, inadequate specimen volume. All the limitations reflect in the poor contribution of conventional bacteriological technique in the establishment of diagnosis of EPTB. Nucleic acid amplification methods are rapid and sensitive has modified strategies for the detection of mycobacterial DNA. A fragment of DNA of 123bp belonging to insertion sequence IS6110 based on specific gene of Mycobacterium tuberculosis complex was amplified by polymerase chain reaction (PCR) for the rapid diagnosis of EPTB. The present study was to comparative evaluation of IS6110 PCR via conventional methods in the rapid diagnosis of new and Previously treated cases of extra pulmonary tuberculosis. Four hundred fifty specimens were collected from suspected cases of EPTB were processed for Mycobacteria by Zeihl Neelson (ZN) staining and BACTEC culture for M. tuberculosis. All the specimens were also processed for IS6110 based PCR amplification with primers targeting 123 bp fragment of insertion element IS6110 of M. tuberculosis complex. We found significant difference was seen in sensitivities of different tests. Of these 450 specimens, 60 (13.4%) were positive for AFB by ZN staining, 202 (45%) for BACTEC culture and IS6110 PCR were positive for M. tuberculosis complex in 283 (63%) specimens (p< 0.05). However, there was no significant difference (p< 0.05) as far as specificity of different tests. We found that IS6110 PCR has higher sensitivity than smear microscopy and BACTEC culture in both cases of new cases as well as in previously treated cases. IS6110 PCR can be highly useful in diagnosis of new and treated cases of EPTB. It may facilitate therapeutic decisions for those with suspected of EPTB.

Key Words: Tuberculosis, extrapulmonary tuberculosis, polymerase chain reaction, IS6110.

 

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Surya Kant,

Chhatrapati Shahu Ji Maharaj Medical University UP

(Erstwhile King George Medical College),

Lucknow - INDIA

e-mail: dr.kantskt@rediffmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır