Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2369

Kocaeli'de sigara içme prevalansı

Serap ARGUN BARIŞ1, Füsun YILDIZ2, İlknur BAŞYİĞİT2, Haşim BOYACI2


1 SB M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Kocaeli,

2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli.

ÖZET

Kocaeli'de sigara içme prevalansı

Kocaeli'de sigara bırakma oranlarının artırılmasına yönelik başlatılan sosyal sorumluluk projesi öncesinde halkın sigara kullanma özelliklerini belirlemek için bir anket çalışması uygulandı. Kocaeli'nin 12 ilçesinde nüfusa göre ağırlığı belirlenen örneklem seçimi yapıldı ve 18 yaş üstü kişilere telefonla ulaşılarak sigara içme alışkanlıkları sorgulandı. Çalışmaya 2721 kişi katıldı. Aktif sigara içme sıklığı %32.3 (n= 902) olarak bulunurken, olguların %21.5 (n= 587)'inin sigarayı bırakmış olduğu saptandı. Gebze'de tespit edilen daha düşük sigara içme oranı dışında (%25.7) ilçeler arasında sigara içme prevalansı açısından anlamlı farklılık tespit edilmedi. Erkeklerde sigara içme sıklığı %42.5 olup, kadınlara göre (%21.8) anlamlı olarak yüksek bulundu. En yüksek sigara içme oranları 35-44 yaş grubunda (%41.2), en düşük oranlar ise 55 yaşın üstünde (%19.8) tespit edildi. Ortalama sigaraya başlama yaşı 19 (17-20) yaş ve günde içilen sigara adedi 17 adet olarak bulundu. Halen sigara içenlerin %67.7'sinin daha önce sigarayı bırakmayı denemiş olduğu saptandı. Ortalama sigara bırakmayı deneme sayısı üç kez, ortalama bırakma süresi ise beş ay olarak bulundu. Sigara bırakmayı deneme girişiminin en sık nedeninin yaşanan sağlık sorunları olduğu görüldü. Olguların %80'i sigarayı kendi iradesiyle bırakmayı denemiş olup, medikal destek alanların oranı %5 olarak tespit edildi. Sonuç olarak; sigara içicilerin demografik özelliklerinin saptanmasının, sigara bıraktırma konusunda yapılması planlanan girişimlere temel oluşturabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sigara, prevalans, epidemiyoloji.

SUMMARY

Smoking prevalence in Kocaeli

Serap ARGUN BARIŞ1, Füsun YILDIZ2, İlknur BAŞYİĞİT2, Haşim BOYACI2


1 Department of Chest Diseases, M. Kazim Dinc Kandira State Hospital, Kocaeli, Turkey,

2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey.

A questionnaire was performed in order to determine smoking prevalence in the target population just before the initiation of a social responsibility project which is aimed to increase the smoking cessation rates in Kocaeli. The sample selection was made based on population numbers in 12 town of Kocaeli city and smoking habits of population over the age of 18 were evaluated by a questionnaire survey by phone. There was 2721 person included in the study. The overall prevalence of active smokers was 32.3% (n= 902) and ex-smokers was 21.5% (n= 587). There was no statistical significance of smoking prevalence among towns except the lower smoking rates in Gebze (25.7%). The percentage of the current smokers was 42.5% in male population which was significantly higher than females (21.8%). The highest smoking prevalence was found between the ages of 35-44 (41.2%) while the lowest prevalence was observed in the subjects older than 55 years (19.8%). The mean age for smoking initiation was 19 years (17-20) and daily cigarette consumption was 17 sticks. Previous attempts for quitting smoking were found in 67.7% of current smokers. The mean number of smoking cessation attempts was 3 times and the mean duration of cessation was 5 months. The most common reason for smoking cessation was health issues. Eighty percent of cases harnessed their willpower to stop smoking while only 5% of them received medical treatment. It is suggested that determination of demographic features of the smokers might constitute a corner stone for smoking cessation projects.

Key Words: Smoking, prevalence, epidemiology.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Serap ARGUN BARIŞ,

İbni Sina Mahallesi Ali Keleş Sokak

No: 19/1 Derince 41900

KOCAELİ - TURKEY

e-mail: serapargun2002@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır