Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2417

2509 Türk üniversite öğrencisinin sigara içme davranış ve ilintilerinin değerlendirilmesi:
Kesitsel bir çalışma

Haluk MERGEN1, Berna ERDOĞMUŞ MERGEN2, Vedide TAVLI3, Kurtuluş ÖNGEL4, Şeref TAN5


1 Uludağ Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi, Bursa,

2 Nilüfer Esentepe Aile Sağlığı Merkezi, Bursa,

3 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi, İstanbul,

4 SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İzmir,

5 Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ölçme-Değerlendirme Bilim Dalı, Bursa.

ÖZET

2509 Türk üniversite öğrencisinin sigara içme davranış ve ilintilerinin değerlendirilmesi: Kesitsel bir çalışma

Çalışmamızın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinde sigara içme davranışı ve bu davranışla ilişkili durumları ortaya koymaktır. Toplam 3200 öğrenciden 2509'u, 2007 eğitim yılı başlangıcında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde uyguladığımız sigara anketini doldurarak araştırmamıza katılmıştır. Genel sigara içme oranı %45.9'du. Günlük içilen paket sayılarına göre değerlendirdiğimizde, 186 (%16.2) öğrenci yarım paketten az, 330 (%28.6) öğrenci yarım ile bir paket arası, 636 (%55.2) öğrenci ise günde bir paketten fazla sigara içiyordu. Sigara içme davranışı aylık aile gelirleri ile ters orantılıydı (p= 0.003). Lineer regresyon analizine göre alkol içme davranışı sigara içme davranışıyla tahmin edilebilmektedir (r= 0.081). Yani tüm sigara içenler, alkol de içmekteydi. Çalışmamız sigara içmeye başlama yaşının 10'lu yaşlara indiğini göstermektedir. Son 10 yıl içinde batılı ülkelerde sigara içme prevalansı azalmaktayken, gelişmekte olan ülkelerde artmaktadır. Slovak Çalışmasında sigara içme prevalansı %21.6, Fransız Çalışmasında %34.6, İsrail Çalışmasında %24.1 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla, üniversite öğrencilerine sigara içmenin zararlarıyla ilgili daha fazla eğitim verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sigara içme, üniversite öğrencisi, gelişmekte olan ülkeler.

SUMMARY

Assessment of smoking behaviors of 2509 Turkish university students and its correlates: a cross-sectional study

Haluk MERGEN1, Berna ERDOĞMUŞ MERGEN2, Vedide TAVLI3, Kurtuluş ÖNGEL4, Şeref TAN5


1 Family Health Center, Uludag University, Bursa, Turkey,

2 Nilufer Esentepe Family Health Center, Bursa, Turkey,

3 Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Yeditepe University, Istanbul, Turkey,

4 Department of Family Medicine, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey,

5 Department of Measurement-Assessment, Faculty of Education, Uludag University, Bursa, Turkey.

The aim of our study is to determine smoking behavior and its correlates among the faculty of education students. 2509 students, out of 3200, participated in the smoking questionnaire survey in the Faculty of Education of Celal Bayar University, in Manisa, Turkey at the beginning of 2007 educational year. General smoking percentage in school was 45.9%. Regarding daily smoked packet numbers, 186 (16.2%) students  smoked less than a packet per day, 330 (28.6%) students between half and one packet, and 636 (55.2%) students more than one packet per day. Monthly familial income found inversely related with smoking (p= 0.003). According to Linear Regression Analysis, drinking behavior could be guessed by smoking behavior (r= 0.081) so that all of smokers had drunk also. Our study indicates also that the starting age to smoking has decreased to as low as 10 years. In past 10 years while smoking prevalence in western countries decreased, it is increased in developing countries. In a Slovakian study, smoking prevalence was 21.6%, in French 34.6% and in Israeli 24.1%. Therefore, more education on the burdens of smoking must be given to university students.

Key Words: Smoking, university students, developing countries.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Haluk MERGEN,

Uludağ Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi (Medikososyal)

BURSA - TURKEY

e-mail: haluk.mergen@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır