Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.1606

Kot kumlamacılığına bağlı silikozis gelişmiş genç erkek hastalarda
yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete

Tekin YILDIZ1, Altan EŞSİZOĞLU2, Suna ÖNAL3, Güngör ATEŞ1, Levent AKYILDIZ4,
Aziz YAŞAN2, Cihan AKGÜL ÖZMEN5, Arif Hikmet ÇIMRIN6


1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır,

2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Eskişehir,

3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Diyarbakır,

4 Özel Mardinpark Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Mardin,

5 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır,

6 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.

ÖZET

Kot kumlamacılığına bağlı silikozis gelişmiş genç erkek hastalarda yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete

Bu çalışma, kot kumlamacılığına bağlı silikozis gelişen hastalarda yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete durumlarını tespit etmek amacıyla yapıldı. Çalışma popülasyonu 50 genç silikozisli hasta ve 30 kontrolden oluşmaktaydı. Yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyetelerini tespit etmek için sosyodemografik bilgi formu, kısa form-36 (SF-36), Beck depresyon ölçeği (BDI) ve Beck anksiyete ölçeği (BAI) kullanıldı. Hastalarda ortalama SF-36, BDI ve BAI skorları, kontrollerden daha yüksekti. Korelasyon analizinde, tüm SF-36 ve BDI skorları arasında güçlü negatif korrelasyon saptandı. Ayrıca, SF-36'nın beş skalası ile BAI skorları arasında güçlü negatif korelasyon saptandı. Bulgularımız, silikozis hastalığının kot kumlamacılığına bağlı silikozisli hastalarda yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyetelerini kötüleştirebileceğini düşündürtmektedir.

Anahtar Kelimeler: Silikozis, kot kumlama, yaşam kalitesi, depresyon, anksiyete.

SUMMARY

Quality of life, depression and anxiety in young male patients with silicosis due to denim sandblasting

Tekin YILDIZ1, Altan EŞSİZOĞLU2, Suna ÖNAL3, Güngör ATEŞ1, Levent AKYILDIZ4,
Aziz YAŞAN2, Cihan AKGÜL ÖZMEN5, Arif Hikmet ÇIMRIN6


1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakir, Turkey,

2 Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey,

3 Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakir, Turkey,

4 Clinic of Chest Diseases, Private Mardinpark Hospital, Mardin, Turkey,

5 Department of Radiology, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakir, Turkey,

6 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey.

The aim of this study was to estimate the quality of life, depression and anxiety in patients with silicosis due to denim sandblasting. This study was conducted on 50 young male patients with silicosis and 30 controls. A socio-demographic data form, Short Form-36 (SF-36), the Beck depression inventory (BDI) and the Beck anxiety inventory (BAI) were used to determine quality of life, depression and anxiety. The mean scores of SF-36, BDI and BAI were higher in the patients than in the controls. Correlation analysis revealed a strong negative correlation between all scales of SF-36 and BDI scores. Additionally, there was strong negative correlation between five scales of SF-36 and BAI scores. We suggest that silicosis might be detrimental to the quality of life and increase depression and anxiety in patients with silicosis due to denim sandblasting.

Key Words: Silicosis, denim sandblasting, quality of life, depression, anxiety.

Yazışma Adresi (Address for Correspondence):

Dr. Tekin YILDIZ,

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

21280 DİYARBAKIR - TURKEY

e-mail: drtekinyildiz@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır