Türkçe       English

<< Geri Yazdır
doi:10.5578/tt.2612
Plevral efüzyonların ayırıcı tanısında serum ve plevral sıvı N-Terminal-Pro-B-Tip
natriüretik peptid konsantrasyonunun yeri
Arzu YORGANCIOĞLU1, Aylin ÖZGEN ALPAYDIN1, Nesrin YAMAN2, Fatma TANELİ3, Özgür BAYTURAN4,
Ayşın ŞAKAR COŞKUN1, Pınar ÇELİK1

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa,
2 SB Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Balıkesir,
3 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Manisa,
4 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Manisa.
ÖZET
Plevral efüzyonların ayırıcı tanısında serum ve plevral sıvı N-Terminal-Pro-B-Tip natriüretik peptid konsantrasyonunun yeri
Son yıllarda, plevral efüzyonların ayırıcı tanısında N-Terminal-Pro-B-Tip natriüretik peptid (NT-proBNP) gibi yeni belirteçlerin kullanımı gündemdedir. Çalışmamızda, NT-proBNP'nin özellikle kardiyak kaynaklı plevral efüzyonlarda tanısal değerini araştırmayı amaçladık. Plevral efüzyonu olan 45 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların serum ve plevral efüzyonlarında NT-proBNP düzeyleri ve Light kriterlerinde yer alan biyokimyasal belirteçler analiz edildi. Klinik değerlendirmeye göre, gereken durumlarda plevral sıvının kültürü, ARB direkt muayenesi ve sitolojik tetkiki yapıldı. Kardiyak patoloji düşünülen hastalarda, kardiyolojik değerlendirme ve ekokardiyografi de yapıldı. Light kriterlerine göre plevral efüzyonların 38'i eksüda, yedisi transüdaydı. Hastaların 13'ünde son tanı malign efüzyon, 10'unda infeksiyon (tüberküloz/pnömoni), 21'inde konjestif kalp yetmezliği, birinde ise plevral efüzyonla ilgili diğer hastalıktı. Konjestif kalp yetmezliği ile ilişkili plevral sıvılarda, medyan (25-75. çeyrekler) NT-proBNP düzeyleri serumda 4747 pg/mL (931-15754), plevral sıvıda ise 4827 pg/mL (1290-12430) idi. Kardiyak olmayan nedenlere bağlı plevral sıvılarda ise bu düzeyler serumda 183 pg/mL (138-444), plevral sıvıda 245 pg/mL (187-556) olarak saptandı. Konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda serum ve plevral sıvı NT-proBNP düzeyleri anlamlı olarak yüksekti (her ikisi için p< 0.001). Son tanılarına göre dört grup karşılaştırıldığında serum ve plevral sıvı NT-proBNP düzeyleri en yüksek konjestif kalp yetmezliğinde gözlendi, bunu malignite, infeksiyon ve diğerleri izlemekteydi (her ikisi için p< 0.001). Kardiyolojik değerlendirme ile konjestif kalp yetmezliği kabul edilen 21 hastanın 14'ünde Light kriterlerine göre eksüda mevcuttu. Transüdalarda serum ve plevral sıvı NT-proBNP düzeyleri istatistiksel anlamlı olarak yüksekti (p= 0.009). Plevral sıvı NT-proBNP düzeylerinin ölçümü iyi bir yaklaşımdır ve plevral sıvı NT-proBNP düzeyleri kardiyak kaynaklı sıvıları Light kriterleri ve serum NT-proBNP düzeylerine göre daha iyi yansıtır.
Anahtar Kelimeler: Plevral efüzyon, BNP, NT-proBNP, kalp yetmezliği.
SUMMARY
Serum and pleural fluid N-Terminal-Pro-B-Type natriuretic peptide concentrations in the differential diagnosis of pleural effusions
Arzu YORGANCIOĞLU1, Aylin ÖZGEN ALPAYDIN1, Nesrin YAMAN2, Fatma TANELİ3, Özgür BAYTURAN4,
Ayşın ŞAKAR COŞKUN1, Pınar ÇELİK1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,
2 Chest Diseases Hospital, Balikesir, Turkey,
3 Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,
4 Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey.
Currently, new biomarkers like N-Terminal-Pro-B-Type natriuretic peptide (NT-proBNP) have been used in the differential diagnosis of pleural effusions. In our study, we aimed to investigate the diagnostic value of NT-proBNP, especially in cardiac originated pleural effusions. Forty-five patients with pleural effusions were included in the study. NT-proBNP levels and biochemical markers involved in the Light's criteria were analyzed in pleural fluid and serums of the patients. Pleural fluid culture, AFB smear, cytology were performed where they were indicated according to the clinical evaluation. In patients, to whom cardiac pathology was considered to be; cardiological evaluation and echocardiography were also done. Thirty-eight pleural effusions were exudative and, 7 were transudative according to the Light's criteria. Final diagnosis were malignant effusion in 13, infection (tuberculosis/pneumonia) in 10, congestive heart failure in 21, and other conditions related with pleural effusion in 1 of the patients. Median (25th to 75th percentiles) NT-proBNP levels of serum and pleural fluid due to congestive heart failure (CHF) were 4747 pg/mL (931-15754) and 4827 pg/mL (1290-12.430) while median NT-proBNP levels of serum and pleural fluid related with non-cardiac reasons were 183 pg/mL (138-444) and 245 pg/mL (187-556) respectively. NT-proBNP levels of serum and pleural fluid were significantly high in CHF (p< 0.001 for both). When four groups were compared serum and pleural fluid NT-proBNP levels were highest in the CHF group which was followed by malignancy, infection and others (p< 0.001 for both). Fourteen of 21 patients who were accepted to have congestive heart failure as the final diagnosis by a cardiological evaluation had an exudative pleural fluid according to the Light's criteria. Serum and pleural fluid NT-proBNP levels were higher in transudates and this reached statistically significance for pleural fluid (p= 0.009). We suggest that measurement of pleural fluid NT-proBNP is a smart approach and pleural fluid NT-proBNP can reflect cardiac origin of effusions better than serum NT-proBNP and Light's criteria
Key Words: Pleural effusion, BNP, NT-proBNP, heart failure.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Aylin ÖZGEN ALPAYDIN,
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
45010 MANİSA - TURKEY
e-mail: aylin.ozgen@yahoo.com
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır