Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal
malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer
Levent DALAR, Ahmet Levent KARASULU, Sedat ALTIN, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Mustafa DÜGER,
Nur ÜRER

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
ÖZET
Trakeal ya da bronşiyal duvarın bronkoskopik olarak görülebilen endobronşiyal metastazları çok nadirdir ve prevalansının %2 oranında olduğu bildirilmiştir. Endobronşiyal metastaza en sık yol açan kanserler, meme, böbrek ve kolon karsinomlarıdır. Yine de diğer bazı tümörler endobronşiyal metastaz yapabilirler. Bunlar tiroid, over, parotis, maksilla, kemik, nazofarenks, prostat, mesane, uterus, plazmositom, melanom, testisler ve sarkomlar olarak sıralanabilir. Malign melanom, melonositlerin malign transformasyonu sonucu gelişmekte ve deri kanserlerinin %4'ünü oluşturmaktadır. Malign melanom metastazlarını esas olarak rejyonal lenf nodlarına, kemiklere ve merkezi sinir sistemine yapmaktadır. Ancak akciğerler de bu tümörün metastaz alanlarından birisidir. Akciğer metastazları genellikle pulmoner arterlere ulaşan tümör embolileri ile oluşur. Bronkoskopi ile saptanmış endobronşiyal malign melanom metastazı olguları oldukça sınırlı sayıdadır. Endobronşiyal metastaz nedeniyle sol total atelektazi oluşmuş olan olgumuzda diğer taraf ana bronş girişinde de benzer metastaz izlenmesi nedeniyle Diyot lazer ve rijit bronkoskopi ile endobronşiyal tedavi uygulandı. Bilindiği gibi, Nd-YAG ve Nd-YAP lazerler uzun süredir endobronşiyal tedavide güvenle kullanılan etkinliği kanıtlanmış yöntemlerdir. Diyot lazer ise üroloji, dermatoloji ve endovasküler cerrahide güvenle kullanılmasına karşın terapötik bronkoskopide kullanımı yeni ve sınırlıdır. Olgumuz hem nadir görülen bir endobronşiyal metastazı olması hem de bu klinik durumun yönetiminde yeni bir tedavi yönteminin kullanılması nedeniyle sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal metastaz, melanom, lazer, terapötik bronkoskopi.
SUMMARY
Diode laser therapy for endobronchial malignant melanoma metastasis leading bilateral main bronchus obstruction
Levent DALAR, Ahmet Levent KARASULU, Sedat ALTIN, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Mustafa DÜGER,
Nur ÜRER

Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery, Training and Research, Hospital, Istanbul, Turkey.
Bronchoscopically detected endobronchial metastases of tracheal or bronchial wall were very rare and prevalence of these lesions were about 2%. Breast, renal and colon carcinomas were the most common cancers causing endobronchial metastasis. Also some other tumors can also make endobronchial metastasis. These tumors can be listed as thyroid, ovary, parotis, maxillary, bone, nasopharynx, prostate, bladder, uterus, plasmocytoma, melanoma, testicular and sarcoma. Malignant melanomas develop by the malign transformation of the melanocytes and constitudes 4% of the skin cancers. Malignant melanoma mainly metastasis to regional lymph nodes, bones and central nervous system. On the other hand, lungs are also one of the metastasis areas of these tumors. Lung metastases usually occur by tumor emboli arriving to the pulmonary arteries. Bronchoscopically detected endobronchial metastases of malign melanoma cases are very rare. Endobronchial treatment with diode laser and rigid bronchoscopy was applied to our case which presented with left total atelectasis and endobronchial metastase in the entrance of right main bronchus. As known, Nd YAG and Nd-YAP lasers have been in use for a long time and their efficiency have been approved in endobronchial treatment. On the other hand, although diode laser has been safely used in urology, dermatology and endovasculer surgery, its role in the therapeutic bronchoscopy is new and limited. Our case is presented as an example of a rarely seen endobronchial metastasis and as an example of its management with a new device.
Key Words: Endobronchial metastase, melanoma, laser, therapeutic bronchoscopy.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Levent DALAR,
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi
Uyku Laboratuvarı,
Zeytinburnu 34000 İSTANBUL - TURKEY
e-mail: leventdalar@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır