Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Ağır allerjik astımlı hastalarda anti-IgE (omalizumab) tedavisi: Gerçek yaşam verileri
Sevim BAVBEK1, Ömür AYDIN1, Seçil KEPİL ÖZDEMİR1, İnsu YILMAZ1, Gülfem E. ÇELİK1,
Yavuz Selim DEMİREL1, Dilşad MUNGAN1, Betül SİN1, Nazmiye KURŞUN2, Zeynep MISIRLIGİL1

1 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, Ankara, 
2 Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Omalizumab, allerjik, ağır astımlı hastalarda etkili olduğu klinik araştırmalar ile gösterilmiş biyolojik bir ajandır. Bu çalışmada, allerjik ağır astımlı hastalarda; omalizumab tedavisinin gerçek yaşam koşullarında kullanımının etkinliğinin ve güvenliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Değerlendirmeye 11 kadın, 7 erkek toplam 18 hasta alındı. Ortalama ± SD olarak; yaş: 41.8 ± 11.2 yıl, total IgE: 255.1 ± 197.3 kU/L, hastalık süresi: 12.8 ± 9.4 yıldı. Sekiz hastada tek başına akar, yedi hastada akar + diğer inhalan allerjen, üç hastada ise sadece diğer allerjen duyarlığı vardı. Ortalama omalizumab kullanma süresi (ay ± SD): 15.1 ± 8.6 (min-maks 1-29), dozu; beşer hastada ayda bir 150 mg,  ve 300 mg, üç hastada 300 mg, dört hastada 375 mg bir hastada 225 mg, 15 günde bir olarak verildi. Hastaların tedaviden bir yıl önceki değerlendirmeleri ile tedavi başlangıcından şu anda bulundukları nokta karşılaştırıldığında; sistemik steroid dozunda %83 (14.7 ± 14.6 vs. 3.2 ± 8 mg), diğer astım ilaçları sayısında %28 (3.6 ± 1.3 vs. 2.5 ± 1.3) azalma görüldü (p< 0.05). FEV1 değerleri (53.5 ± 21.2 vs. 64.5 ± 23.5) arasında fark yoktu. Benzer şekilde atak sayısı (20 ± 57.6 vs. 0.4 ± 0.7), acil servis başvurusu (16.5 ± 46.1 vs. 0.4 ± 1.2)  ve hastane yatışı sayısında (2.1 ± 2.6 vs. 0.1 ± 0.3) sırasıyla  %93, %95 ve %86 azalma görüldü (p< 0.05).  Hastaların astım kontrol testi puanları tedavi başlangıcına göre %94 (10.4±  3.4 vs. 20.4 ± 5.7) oranında arttı (p< 0.05). Hastaların tedaviye yanıtları; 15 hastada çok iyi-iyi  (%88) olarak değerlendirildi. On bir (%64.8) hasta beklentilerinin karşılandığını, 3 (%17.6) hasta karşılanmaya yakın olduğunu, 3 (%17.6) hasta ise karşılanmadığını belirtti. Sadece bir hastada lokal yan etki görüldü. Sonuç olarak verilerimiz omalizumabın ağır allerjik astımlı hastalarda gerçek yaşam koşullarında da etkili ve güvenilir olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Astım, omalizumab, anti-IgE, allerjik astım, ağır astım.
SUMMARY
Therapy with omalizumab in patients with severe persistant allergic asthma: a real life data in Turkey
Sevim BAVBEK1, Ömür AYDIN1, Seçil KEPİL ÖZDEMİR1, İnsu YILMAZ1, Gülfem E. ÇELİK1,
Yavuz Selim DEMİREL1, Dilşad MUNGAN1, Betül SİN1, Nazmiye KURŞUN2, Zeynep MISIRLIGİL1

1 Division of Clinic Immunology and Allergy, Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey,
2 Department of Biostatistics, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey.
Omalizumab is a biologic agent, which has been shown to be effective in clinical trials in allergic, severe asthmatics. The aim of this study was to evaluate the clinical, functional effectiveness, and side effects of omalizumab in real-life conditions respectively. A total of 18 patients (female/male: 11/7) were included to the study. The mean ± SD age, total IgE, disease duration were 41.8 ± 11.2 years, 255.1 ± 197.3 kU/L, 12.8 ± 9.4 years, respectively. Eight patients had isolated mite, seven patiens had mite + other inhalant allergen, three patients had only other allergen sensitivity. Mean duration of omalizumab treatment (months ± SD) was 15.1 ± 8.6 (min-max 1-29) months. Omalizumab dose was 150 mg/month in five patients, 300 mg/month in five, 300 mg/15 days in three, 375 mg/15 days in four, 225 mg/15 days in one patient. Data at the date of last visit were compared with one year prior to omalizumab treatment. Mean systemic steroid dose reduced by 83% (14.7 ± 14.6 vs. 3.2 ± 8 mg), number of other asthma medications reduced by 28% (3.6 ± 1.3 vs. 2.5 ± 1.3) (p< 0.05). FEV1% values (53.5 ± 21.2 vs. 64.5 ± 23.5) did not significantly change. Mean numbers of exacerbations (20 ± 57.6 vs. 0.4 ± 0.7), emergency visits (16.5 ± 46.1 vs. 0.4 ± 1.2), hospitalizations (2.1 ± 2.6 vs. 0.1 ± 0.3) decreased by 93%, 95%, 86%, respectively (p< 0.05). ACT scores increased by 94% (10.4 ± 3.4 vs. 20.4 ± 5.7) (p< 0.05). Fifteen patients (88%) were stated as responsive to treatment with omalizumab. Eleven patients (64.8%) stated that their expectations are met, three patients (17.6%) stated that their expectations are close to being met, three patients (17.6%)  stated that their expectations are not met. A local side effect was seen in one patient. In conclusion, our data has shown that omalizumab is effective, and safe in severe allergic asthmatics under real-life conditions.
Key Words: Asthma, omalizumab, anti-IgE, allergic asthma, severe asthma.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Sevim BAVBEK,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı,
ANKARA - TURKEY
e-mail: bavbek@medicine.ankara.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır