Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Yoğun bakım ünitesine akut solunum yetmezliği ile kabul edilen
KOAH olgularında pnömoni varlığının klinik seyre etkisi
Gökay GÜNGÖR, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN, Eylem ACARTÜRK, Yelda BAŞBUĞ, Cüneyt SALTÜRK,
Murat YALÇINSOY, Zuhal KARAKURT

SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul.
ÖZET
Bu çalışmada akut solunum yetmezliği (ASY) ile yoğun bakım ünitemize (YBÜ) kabul edilen 173 kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olgusunda, eşlik eden toplum kökenli pnömoninin (TKP) klinik seyre etkisi değerlendirildi. İleriye dönük tanımlayıcı çalışmada; YBÜ'ye girişte pnömonisi olan olgular grup 1 (n= 30), olmayanlar ise grup 2 (n= 143) olarak sınıflandırıldı. Grupların demografik özellikleri, "Acute Physiology Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II" skorları, beden kitle indeksleri (BKİ), komorbiditeleri, akut atak nedeniyle steroid kullanım süreleri, giriş arter kan gazı (AKG) bulguları, lökosit, C-reaktif protein (CRP) değerleri, invaziv ve noninvaziv mekanik ventilasyon (İMV ve NİMV) gereksinimleri ve süreleri, ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) ve septik şok gelişmesi, YBÜ kalış süreleri ve mortaliteleri kayıt edilip karşılaştırıldı. Grupların demografik ve klinik özellikleri arasında farklılık bulunmazken; lökosit ve CRP değerleri Grup 1'de anlamlı yüksek bulundu (sırasıyla p= 0.005, p= 0.001). NİMV, İMV uygulama oranı ve İMV süresi benzer (sırasıyla p= 0.419, 0.170, 0.459) olan gruplardan Grup 2'ye daha uzun süre NİMV uygulandı (p= 0.019). Grup 1'de 4 (%17.6), grup 2'de 7 (%6.3) olguda NİMV başarısızlığı nedeniyle İMV'ye geçildi (p= 0.083). Entübe edilen 45 (%26) hastanın 8 (%17.7)'inde VİP gelişirken, VİP oranı gruplarda benzerdi (p= 0.657). Grupların YBÜ'de kalış süresi benzer iken (p= 0.343), Grup 1'de 2 (%6.7), Grup 2'de 12 (%8.3) olgu öldü (p= 1.000). İMV uygulanan olgularda mortalite %26.7 ile genel mortaliteden (%8.1) yaklaşık 3 kat yüksek bulundu. Yüksek CRP değeri, mortalite için risk faktörü iken (p= 0.016, OR: 1.01 CI %95: 1.00- 1.02), NİMV uygulamasının ise mortaliteyi azalttığı bulundu (p = 0.022, OR: 0.033 CI %95: 0.00-0.61). Sonuç olarak çalışmamızda, YBÜ'ye girişte pnömoni varlığının, ASY olan KOAH hastalarında, İMV, YBÜ ‘de kalış süresini ve mortaliteyi etkilemediği gösterildi. Yüksek CRP, genel olarak KOAH hastalarında mortalite için risk faktörü iken; NİMV, mortalite azaltıcı bir tedavi yöntemi olarak düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli pnömoni, yoğun bakım ünitesi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı.
SUMMARY
The influence of community-acquired pneumonia to the clinical course in COPD cases admitted to intensive care unit with acute respiratory failure
Gökay GÜNGÖR, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN, Eylem ACARTÜRK, Yelda BAŞBUĞ, Cüneyt SALTÜRK,
Murat YALÇINSOY, Zuhal KARAKURT

Respiratory Intensive Care Unite, Sureyyapasa Chest Diseases and Chest Surgery, Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
In this study the influence of community-acquired pneumonia to the clinical course in 173 COPD patients admitted to ICU with acute respiratory failure (ARF) was evaluated. In prospective descriptive study, patients with pneumonia at admission to ICU were grouped as Group 1, others Group 2. The demographics, "Acute Physiology Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II" scores, body mass index (BMI), comorbidities, steroid use, admission arterial blood gases (ABG), leucocyte and CRP, utilization and duration of non-invasive and invasive mechanical ventilation (NIMV and IMV), development of ventilator associated pneumonia (VAP) and septic shock, length of stay (LOS) in ICU and mortality of groups were recorded and compared. No differences were found between demographics, but leucocyte and CRP levels were determined higher in Group 1(p= 005, 0.001). NIMV, IMV ratio and IMV days are similar (respectively p= 0.419, 0.170, 0.459); NIMV was applied longer in Group 2 (p= 0.019). 4 (17.6%) patients in group 1 and 7 (6.3%) patients in Group 2 were switched to IMV(p= 0.083) due to NIMV failure.While VAP was detected in 8 (17.7%) cases of intubated 45 (26%) patients, rate of VAP was similar in both groups (p= 0.657). 2 (6.7%) patients in Group 1 and 12 (8.3%) patients in Group 2 died and no difference was found in terms of LOS in ICU. Mortality was found 3 times higher (26.7%) than overall mortality (8.1%) in patients with IMV. Mortality risk factors are higher CRP levels (p< 0.016, OR: 1.01 CI 95%: 1.00-1.02), NIMV application determined to reduce the mortality. In conclusions, the presence of pneumonia, on admission to ICU in COPD patients with ARF, didn't influence IMV duration, LOS and mortality in ICU. Although mortality can be higher in COPD patients with high CRP levels, but NIMV is thought to be a mortality reducing treatment approach.
Key Words: Community-acquired pneumonia, intensive care unit, chronic obstructive pulmonary disease.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Zuhal KARAKURT,
Soyak Yenişehir Manolya Evleri B3/63 Ümraniye
34770 İSTANBUL - TURKEY
e-mail: zuhalkarakurt@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır