Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Farklı tedavi yöntemlerinin sigara bırakma başarısı üzerine etkileri
Zeynep Pınar ÖNEN, Elif ŞEN, Banu ERİŞ GÜLBAY, Ayperi ÖZTÜRK, Öznur AKKOCA YILDIZ,
Turan ACICAN, Sevgi SARYAL, Gülseren KARABIYIKOĞLU

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gögüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Sigaranın sosyal yaşamdaki yeri son dönemde değişse de sosyoekonomik düzeyi düşük gruplarda eskisi kadar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve sosyal baskılara ya da popüler kültüre bağlı olarak sigara içme yaşı çocukluk çağlarına kadar inmiştir. Bu denli büyük boyutlarda olan sorunun çözümü için bu güne kadar birçok tedavi seçenekleri önerilse de tek ve etkin bir yönteme henüz ulaşılamamıştır. Davranış tedavisi, davranış + farmakolojik tedavi alanlarda, sigara bırakma oranlarını belirlemek ve farklı tedavilerin etkinliklerini birbirleri ile kıyaslamak. Sigara içen 371 hasta prospektif olarak çalışmaya alındı. Hastalar öncelikle iki gruba ayrıldı: Yalnızca davranış tedavisi alacak grup (I) ve davranış tedavisi + farmakolojik tedavi alacak grup (II). Gruplardaki hasta sayısı sırasıyla 88 ve 283 idi. İkinci grup da farmakolojik tedavi şekillerine göre 3'e ayrıldı: kullanılan ilaç şekli ve dozdan bağımsız olarak sadece nikotin replasman tedavisi (NRT) grubu (IIa), bupropion grubu (IIb) ve kombinasyon tedavisi grubu (IIc). Her bir alt gruba alınan hasta sayısı sırasıyla 185, 70 ve 28 idi. Hastalar bir yıl süre ile takibe alındı. Başlangıç verilerine göre gruplar ve alt gruplar arasında farklılık yoktu. Birinci yılın sonunda sigara bırakma oranları I. grupta %41 ve II. grupta %51 idi. İki grup arasında sigara bırakma oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görüldü (p< 0.05). Alt grup analizlerine bakıldığında sigara bırakma oranları grup IIa, IIb ve IIc için sırasıyla; %44.8, %62.8 ve %64 idi. Bupropion NRT ile kıyaslandığında daha etkili görünüyordu (p= 0.01). Çalışmaya dahil edilen hastalarda eşlik eden hastalık olması, hava yolu obstrüksiyonu ve yüksek CO düzeyleri sigara bırakma başarısını azaltıyordu (p= 0.004, p= 0.04 ve p= 0.008). Bu çalışmanın sonuçları farmakolojik tedavinin davranış tedavisinden başarılı olduğunu ve farmakolojik uygulamalar içerisinde de bupropionun diğer tedavilere daha üstün olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan eşlik eden hastalıkların, sigara bırakma başarısını etkileyen ve halen çözülmeyi bekleyen önemli bir sorun olduğunu da desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: Sigara bırakma, davranış tedavisi, bupropion, nikotin replasman tedavisi.
SUMMARY
Comparing the effectiveness of different treatment modalities on the smoking cessation rates
Zeynep Pınar ÖNEN, Elif ŞEN, Banu ERİŞ GÜLBAY, Ayperi ÖZTÜRK, Öznur AKKOCA YILDIZ,
Turan ACICAN, Sevgi SARYAL, Gülseren KARABIYIKOĞLU

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara Üniversity, Ankara, Turkey.
The social patterns of smoking have changed significantly in the past two decades but smoking is still as prevalent in the lowest socioeconomic groups as it was widespread. For the solution of this enormous problem many kinds of treatment modalities have been proposed but there is no single successful method for quitting. To determine the smoking cessation rates with behavioural treatment, behavioural + pharmacological treatments and compare the differences between each approaches. 371 smokers were prospectively evaluated between 2004 and 2008. At the beginning subjects were classified into two groups: behavioral treatment group (I) and pharmacological + behavioural treatment group (II). Numbers of patients per group were 88 and 283 respectively. According to pharmacological therapy group II was also divided into three subgroups: nicotine replacement treatment (NRT) (regardless of the type and dosage) (IIa), bupropion (IIb) and combination treatment modalities group (IIc). Numbers of patients per subgroups were 185, 70 and 28 respectively. All of the patients were attended the one year follow up visits. According to the baseline characteristics there was no significant difference between the groups and subgroups. At the end of the fist year, in group I smoking cessation rate was 41% and in group II 51% and this was not statistically significant (p< 0.05). In the sub group analysis the success rates for group IIa, IIb and IIc; 44.8%, 62.8% and 64% respectively and bupropion is significantly superior to the NRT (p= 0.01). In study subjects, smoking cessation rates were less with commorbid diseases (p= 0.004), baseline airway obstruction (p= 0.04) and high CO levels (p= 0.008). Results of this analysis confirm that, there is a significant difference between pharmacological treatment and behavioral treatments. Additionally, in the pharmacological approaches, bupropion seems to be superior. Besides, commorbid conditions have been a huge problem to solve.
Key Words: Smoking cessation, behavioral treatments, bupropion, nicotine replacement treatment.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Zeynep Pınar ÖNEN,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Hastanesi Dikimevi
06100 ANKARA - TURKEY
e-mail: zponen@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır