Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Masif pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi uygulanan hastalarda
yaşam süresi üzerine etki eden faktörler
Osman Nuri HATİPOĞLU1, Gökhan PERİNÇEK2, Ebru ÇAKIR EDİS1, Erhan TABAKOĞLU1,
Gündeniz ALTIAY1

1 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne,
2 Hakkari Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Hakkari.
ÖZET
Masif pulmoner emboli hayatı tehdit eden bir hastalık olup, trombolitik tedavi hayat kurtarıcıdır. Bu çalışmanın amaçları; masif pulmoner emboli tanısıyla trombolitik tedavi uyguladığımız hastalardaki erken ve geç mortalite oranlarını, mortalite ile ilişkili risk faktörlerini saptamaktır. 1998-2006 yılları arasında masif pulmoner emboli tanısıyla trombolitik tedavi uyguladığımız tüm hastaların hastane ve poliklinik kayıtları retrospektif olarak incelendi. Pulmoner emboli tanısı spiral bilgisayarlı tomografi ve/veya ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi ile konuldu. Masif pulmoner emboli nedeniyle tPA veya streptokinaz uygulanmış 22'si kadın toplam 41 hasta çalışmaya alındı. Sağkalım analizlerinde Kaplan-Meier yöntemi, mortaliteyle ilişkili bağımsız risk faktörlerini saptamak için Cox regresyon analizi uygulandı. Hastanede yatarken olan ölüm erken mortalite veya hastane mortalitesi olarak, taburcu edildikten sonra oluşan ölüm ise geç mortalite olarak kabul edildi. Kırk bir hastanın 12'si hastanede yatarken (hastane mortalitesi %29), taburcu edilen 29 hastanın altısı ise taburcu edildikten sonraki süreçte öldü (geç mortalite %21). Taburcu edilen hastaların ortalama yaşam süresi 2304 gün (%95 GA 1725-2884) olarak bulundu. Streptokinaz veya tPA kullanan hastalarda erken ve geç mortalite oranları (p> 0.05) ve yaşam süreleri açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p= 0.8908). Aritmi varlığı [p= 0.01; Odds oranı (OR): 6.25] ve juguler venöz dolgunluk (p= 0.03; OR: 6.75) hastane mortalitesi için, birden fazla ek hastalık varlığı ise geç mortalite (p= 0.02; OR: 23.7) için bağımsız risk faktörleri olarak bulundu. Hastane mortalitesi için juguler venöz dolgunluk veya aritmi varlığının prognostik sensitivitesi %75, spesifisitesi %79, pozitif prediktif değeri %60, negatif prediktif değeri %88 idi. Masif pulmoner embolili bir hastada aritmi ve/veya juguler venöz dolgunluk varlığı hastane mortalitesi için kötü prognostik faktörlerdir. Taburcu olan hastalarda yaşam süresini belirleyen ise altta yatan ek hastalık varlığıdır.
Anahtar Kelimeler: Masif pulmoner emboli, trombolitik tedavi, yaşam süresi.
SUMMARY
Effecting factors on survival in patients taking thrombolytic treatment due to massive pulmonary embolism
Osman Nuri HATİPOĞLU1, Gökhan PERİNÇEK2, Ebru ÇAKIR EDİS1, Erhan TABAKOĞLU1,
Gündeniz ALTIAY1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Trakya University,  Edirne, Turkey,
2 Chest Diseases, Hakkari State Hospital, Hakkari, Turkey.
Massive pulmonary embolism (MPE) is a life threatening disease, thrombolytic treatment could save lives. The aims of this study are to identify early and late mortality rates in patients with MPE who received thrombolytic treatment, and mortality related risk factors. All the hospital records for the MPE patients who received thrombolytic treatment between 1998 and 2006 were retrospectively investigated. Pulmonary embolism was diagnosed through computed tomografi scan and V/P scintigraphy. Due to MPE, 21 women total 41 patients who undergo tPA or streptokinase were included in the study. Kaplan-Meier for the survival analysis and cox regression analysis for determining the mortality related independent risk factors were used. Dying while staying in hospital was accepted as early or hospital mortality, after discharge from hospital as late mortality. Out of 41 patients, 12 of them died while they are hospitalized (hospital mortality; 29%) 6 of them died after they were discharged (late mortality; 21%). The average survival time among discharged patients was 2304 days (95% confidence interval: 1725-2884). Among those patients who took streptokinase or tPA, late or early mortality rates (p> 0.05) and survival time did not show significant difference (p= 0.8908). The presence of arrhythmia [p= 0.01; odds rate (OR): 6.25] and jugular vein distention (JVD) (p= 0.03; OR: 6.25) for hospital mortality and multiple ongoing health problems for the late mortality were identified as the independent risk factors. For the hospital mortality, the presence of JVD or arrhythmia, for prognostic sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value were recorded as 75%, 79%, 60% and 88% respectively. In conclusion, the presence of arrhythmia and/or JVD on a patient with MPE is a negative prognostic factor for hospital mortality. The presence of other ongoing health problems influences the survival time of the discharged patients.
Key Words: Massive pulmonary embolism, thrombolytic treatment, survival.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Osman Nuri HATİPOĞLU,
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
22030 EDİRNE - TURKEY
e-mail: osmanh@trakya.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır