Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kömür madeni işçileri ve normal erişkinlerde obstrüktif uyku apne sendromu
majör semptom prevalansı
Levent KART1, Yalçın DUTKUN1, Remzi ALTIN1, Tacettin ÖRNEK1, Sibel KIRAN2

1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak,
2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Zonguldak.
ÖZET
Obstrüktif uyku apne sendromu klinik olarak horlama, tanıklı apne ve gündüz aşırı uykululuk semptomlarıyla karşımıza çıkar. Obstrüktif uyku apne sendromu aynı zamanda birçok meslekle ilişkilidir. Özellikle iş kazaları açısından dikkat gerektiren işlerde obstrüktif uyku apne sendromu tanısı önemlidir. Çalışmamızda obstrüktif uyku apne sendromunun majör semptomları olan bu semptomları, kömür madencilerinde ve şehir merkezinde yaşayan erişkinlerde araştırmayı ve karşılaştırmayı planladık. Çalışmaya Zonguldak'ta yaşayan 423 yeraltı kömür işçisi ve 355 sağlıklı erişkin alındı. Tabakalanmamış yöntemle çalışma ve karşılaştırma grubu oluşturuldu. Horlama, tanıklı apne ve gündüz aşırı uykululuk  belirtilerinin sorulduğu anket maden işçilerine ve sağlıklı erişkinlere uygulandı ve buradan elde edilen veriler değerlendirildi. Ortalama yaş madencilerde 43.3 ± 6.05 yıl, karşılaştırma grubunda 44.3 ± 11.8 yıl idi. Madencilerde horlama %42.6, tanıklı apne %4.0, gündüz aşırı uykululuk ise %4.7 idi. Karşılaştırma grubunda ise sırasıyla %38.6, %4.8 ve %2.8 idi. Semptomlar arasında istatistiksel anlamlılık yoktu. Bunun yanında sigara içen madencilerde horlama oranı istatistiksel olarak daha yüksekti. Sonuç olarak, obstrüktif uyku apne sendromu majör semptomları madencilerde ve madenci olmayan erişkin grupta benzer bulunmuştur. Daha sonraki çalışmalar daha geniş popülasyonda polisomnografiyle birlikte bize daha ileri bilgiler verebilir.
Anahtar Kelimeler: Kömür işçisi, obstrüktif uyku apne sendromu semptomları, prevalans.
SUMMARY
Prevalence of major obstructive sleep apnea syndrome symptoms in coal miners and healthy adults
Levent KART1, Yalçın DUTKUN1, Remzi ALTIN1, Tacettin ÖRNEK1, Sibel KIRAN2

1 Department of Chest Diseases, Faculty, of Medicine, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey,
2 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey.
Obstructive sleep apnea syndrome obstructive sleep apnea syndrome is associated with symptoms including habitual snoring, witness apnea and excessive daytime sleepiness. Also obstructive sleep apnea syndrome is related to some occupations which are needed attention for work accident. We aimed to determine the prevalence of snoring, witnessed apnea and excessive daytime sleepiness in coal workers and healthy adults in Zonguldak city center, and also evaluate the differences between these groups. This study consisted of 423 underground coal workers and 355 individuals living in centre of Zonguldak. Study and comparison group were chosen by nonstratified randomized sampling method. Data were collected by a questionnaire that included information regarding snoring, witnessed apnea and excessive daytime sleepiness. Mean age was 43.3 ± 6.05 years in miners and 44.3 ± 11.8 years in comparison group. In miners, snoring frequency was determined as 42.6%, witnessed apneas were 4.0%, and daytime sleepiness were 4.7%. In comparison group, these symptoms were 38.6%, 4.8% and 2.8% respectively. There were no statistical differences between coal workers and comparison group in these symptoms. Also snoring prevalence was higher in smoker miners. We found that major symptoms of obstructive sleep apnea syndrome in coal workers are similar to general population in Zonguldak. Further studies that constucted higher populations and with polysomnography are needed to evaluate these findings.
Key Words: Coal miners, prevalence, obstructive sleep apnea, symptoms.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Levent KART,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
67600 ZONGULDAK - TURKEY
e-mail: lvkart@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır