Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Plevral efüzyonlarda minimal invaziv yaklaşım
Serdar ŞEN, Ekrem ŞENTÜRK, Engin PABUŞCU, Salih ÇOKPINAR, Ertan YAMAN

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın.
ÖZET
Plevral efüzyon, plevral sıvının salgılanması ile emilimi arasındaki dengenin bozulması sonucu oluşur. Plevral sıvının fazla üretilmesi veya emilimin azalması, plevral efüzyon oluşumunun temel mekanizmasıdır. Primer akciğer veya başka organ kaynaklı patolojiler plevral efüzyon nedeni olabilir. Günümüzde plevral sıvı tedavisinde uygun, kullanışlı ve ideal tedavi arayışları devam etmektedir. Kliniğimizde 2007-2008 yılları arasında 10F çaplı, trokarlı ucu sayesinde lokal anestezi ile kolay uygulanabilen ve maliyeti oldukça düşük olan basit küçük çaplı kateter kullandığımız 94 plevral efüzyonlu olguyu değerlendirdik. Solunum sıkıntısı olan, ileri plevral efüzyonu saptanan, komplike efüzyonlu hastalarla nedene yönelik medikal tedavi veya torasentezle plevral efüzyonu drene edilemeyen ya da tekrar eden hastalara lokal anestezi ile yedinci veya sekizinci interkostal aralıktan 10F kateter uygulandı. Drenaj sonrası akciğer ekspansiyonu sağlanan, nüks beklenmeyen ve 100 mL/gün altında drenaj olan olgularda kateter çekildi. Drenajı devam eden veya nüks olgularda talk veya tetrasiklin ile plöredez uygulandı. Doksan dört olgunun (58'i erkek, 36'sı kadın) yaş ortalaması 57.2 (26-94) idi. En sık etyolojik neden 34 (%36.1) olgu ile primer bronş kanseri olarak saptandı, kalp yetmezliği 11 olguda, ampiyem sekiz olguda görüldü. Olguların 53 (%56.3)'üne efüzyonda nüks nedeniyle plöredez uygulandı. Bunlardan 19 (%35.8)'unda plöredezde başarı sağlandı. Plevral efüzyonlarda, torakoskopi, tüp torakostomi, kalıcı tünelli kateterler ve torasentez ile drenaj gibi çeşitli tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Minimal morbidite ve sıfır mortaliteye sahip basit küçük çaplı kateterler alternatif ayaktan uygulanabilen bir yöntemdir. Ayrıca, sadece malign efüzyonlarda değil benign efüzyonlarda da güvenle kullanılabilmektedir. Sonuç olarak; uygulama ve kullanım kolaylığının yanı sıra drenaj ve plöredez uygulamasındaki etkinliği ve düşük maliyeti ile basit kateter kullanımı; plevral efüzyonlu hastalarda kısa ve orta süreli kullanımlarda ilk seçim olabilecek ve uzun süreli kullanımda alternatif olabilecek bir tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: Küçük çaplı plevral kateter, plöredezis, drenaj, plevral efüzyon.
SUMMARY
Minimaly invasive approach in the pleural fluids
Serdar ŞEN, Ekrem ŞENTÜRK, Engin PABUŞCU, Salih ÇOKPINAR, Ertan YAMAN

Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Adnan Menderes University, Aydin, Turkey.
The exess production or depleted absorbsion of pleural fluid is the major mechanism of pleural effusion formation. Primary lung pathologies or pathologies that originated from the other organs can be cause of pleural effusion. The search for suitable, practical and ideal treatment is continued at the present day. We have reviewed 94 patients with pleural effusion that have been treated by 10F catheter with local anesthesia in 2007-2008. The patient with dispnea, massive effusion or reccurent pleural effusion have been administrated pleural catheter through 7th or 8th intercostal interspace with local anesthesia. The mean age of patients (58 male, 36 female) was 57.2 (26-94). The most common etiologic causes were primary bronch carcinoma (34 cases 36.1%), cardiac failure (11 cases 11.1%) and empyema (eight cases 9.5%). Fifty three (56.3%) have been administrated pleuredesis because of treatment failure or reccurence. In 19 of these cases (20.2%), pleuredesis was successfull. Pleuredesis agent was talc or tetracycline according to patients pain treshold. The treatment methods of pleural effusion include thoracentesis, thoracoscopy, tube thoracostomy and catheters with permanant tunnel. The simple and small-diamater catheters are administrated easily with minimal morbidity and no mortality. It's not only used in malign effusion but also used in benign effusion. Finally, simple catheter can be first treatment choice in short-term therapy and alternative choice in long-term therapy because of it's administrating facility, effectiveness in pleuredesis and cost-effectiveness.
Key Words: Small-diameter catheter, ploredesis, drainage, pleural fluid.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ekrem ŞENTÜRK,
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
09100 AYDIN - TURKEY
e-mail: ets100@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır