Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kaynakçı ve boyacılarda meslek astımı
Orhan TEMEL1, Ayşın ŞAKAR COŞKUN1, Nesrin YAMAN1, Nurhan SARIOĞLU1, Çayan ALKAÇ1,
Işın KONYAR1, Aylin ÖZGEN ALPAYDIN1, Pınar ÇELİK1, Beyhan CENGİZ ÖZYURT2, Emine KESKİN3,
Arzu YORGANCIOĞLU1

1 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, HalkSağlığı Anabilim Dalı,
3 Bianchi Bisiklet Fabrikası, İş Yeri Meslek Hekimi, Manisa.
ÖZET
Bir bisiklet fabrikasının aynı bölümünde çalışan 3 işçide arka arkaya meslek astımı (MA) saptanmasının ardından, bu fabrikadaki MA sıklığını ve MA gelişimi ile ilgili risk faktörlerini araştırmayı amaçladık. Kırk bir kaynakçı, 23 boyacı ve 46 kontrol grubu (ofis çalışanları) olmak üzere toplam 110 olgu çalışmaya dahil edildi. Olgulara Türk Toraks Derneği Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Değerlendirme Anketi ve gereğinde fizik muayene, akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testleri uygulandı. Kaynakçı ve boyacılarda pik ekspiratuar akım (PEF) takibi yapıldı. Meslek ile ilişkili semptomları ve ≥ %20 PEF değişkenliği olan olguların MA olduğu kabul edildi. İstatistiksel anlama ulaşmamakla beraber whezing boyacı ve kaynakçılarda kontrol grubundan daha sıktı. Dispne, öksürük ve balgam çıkartma da kaynakçı ve boyacılarda kontrollere göre daha fazlaydı (p< 0.05). Dokuz (%22) kaynakçı ve 4 (%18) boyacı MA tanısı aldı. MA tanısı alan kaynakçı ve boyacıların çalışma süresi (sırasıyla 72 ve 156 ay), MA tanısı almayan kaynakçı ve boyacılardan daha fazlaydı (sırasıyla 45, 76 ay), ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi. Sonuçlarımıza göre, kaynak ve boya bölümlerinde çalışmanın solunumsal semptomlara ve MA gelişimine yol açabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Meslek astımı, boyacılık, kaynakçılık.
SUMMARY
Occupational asthma in welders and painters
Orhan TEMEL1, Ayşın ŞAKAR COŞKUN1, Nesrin YAMAN1, Nurhan SARIOĞLU1, Çayan ALKAÇ1,
Işın KONYAR1, Aylin ÖZGEN ALPAYDIN1, Pınar ÇELİK1, Beyhan CENGİZ ÖZYURT2, Emine KESKİN3,
Arzu YORGANCIOĞLU1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,
2 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey,
3 Occupational Physician, Bianchi Bicycle Factory, Manisa, Turkey.
We aimed to investigate the frequency of occupational asthma (OA) and the factors associated with OA development in a bicycle factory, subsequently after the diagnosis of OA in three workers at the same department. Forty one welders, 23 painters and 46 controls (office workers), a total number of 110 cases were included in the study. Turkish Thoracic Society Occupational and Environmental Diseases Evaluation Questionnaire and physical examination, chest-X ray, pulmonary function tests were performed as needed. Peak expiratory flow (PEF) follow-up was done in welders and painters. Cases having symptoms related with work and ≥ 20% PEF variability were diagnosed as OA. Wheezing were more frequent in welders and painters than the control group, although there wasn't a statisticall significance. Dyspnea, cough and sputum production were more frequent in welders and painters with respect to controls (p< 0.05). Nine (22%) welder, 4 (18%) painter were diagnosed as OA. Working duration of welders and painters with OA (72, 156 months, respectively) were longer than the welders and painters without OA (45, 76 months, respectively), but it did not have any statistically significance. We suggest that working in welding and painting departments may cause respiratory symptoms and OA.
Key Words: Occupational asthma, welding, painting.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Aylin ÖZGEN ALPAYDIN,
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
45010 MANİSA - TURKEY
e-mail: aylin.ozgen@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır