Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer kanserinde serum ve dokuda eser element değişimlerinin incelenmesi
Özkan DEMİRHAN1, Ahmet DEMİRKAYA2, Ezel ERŞEN2, Meltem ERCAN3, Kamil KAYNAK2

1 Universal Hospitals Group,
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
Çalışmamızda akciğer kanserli olgularda eser elementlerden çinko (Zn) ve bakır (Cu)'ın kanserle ilişkisini incelemeye çalıştık. Primer akciğer kanseri nedeniyle opere edilen 20 hasta çalışmaya dahil edildi. Olguların kanserli ve normal akciğer dokusunda, serumunda (preoperatif, postoperatif birinci ve beşinci gün) Cu, Zn, albumin düzeyleri ölçüldü ve Cu/Zn oranı hesaplandı. Tümör dokusunda Cu düzeyi normal dokuya göre anlamlı olarak yüksek (p< 0.01), normal dokuda Zn düzeyi tümörlü dokuya göre anlamlı derecede yüksek (p< 0.001), tümörlü dokuda Cu/Zn oranı normal dokuya göre anlamlı derecede yüksek (p< 0.001) bulundu. Serum değerleri arasında postoperatif birinci günde Cu, Zn ve albumin düzeylerinde preoperatif döneme göre anlamlı bir düşme (p< 0.001), postoperatif birinci günde serum Cu/Zn oranında preoperatif döneme göre anlamlı derecede artma (p< 0.001), postoperatif beşinci günde serum albumin düzeylerinde preoperatif döneme göre anlamlı derecede düşme (p< 0.001) ve postoperatif beşinci günde serum Cu/Zn oranında postoperatif birinci güne göre anlamlı derecede düşme (p< 0.01) saptandı. Sonuç olarak, Cu ve Zn düzeylerinden çok, Cu/Zn oranının kanser araştırması yönünden daha anlamlı bir veri olarak kullanılması uygun olabilir. Cu/Zn oranının azalmasının akciğer kanserli hastalarda diagnostik test olarak değil de bu hastalarda antioksidan savunmanın azaldığının bir göstergesi olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Bakır, çinko, akciğer kanseri, antioksidan kapasite.
SUMMARY
Analysis of the alterations of trace elements in plasma and tissue, in lung cancer
Özkan DEMİRHAN1, Ahmet DEMİRKAYA2, Ezel ERŞEN2, Meltem ERCAN3, Kamil KAYNAK2

1 Universal Hospitals Group, Istanbul, Turkey,
2 Department of Chest Surgery, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey,
3 Department of Biophysics, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey.
In our research, we aimed to analyse the relationship between the lung cancer and the zinc (Zn) and the copper (Cu) which are important trace elements for the organisms in cases containing lung cancer. The research included 20 patients who have been operated as a result of primary lung cancer. In the research, the Zn and Cu and Cu/Zn levels in the patient's cancerous and normal lung tissues and serum (pre-operative, post-operative day first and day fifth) were measured (pre-operative, post-operative day first and post-operative day fifth serum albumin levels were also measured). It was found out that the Cu level in the tissue with tumour has been significantly higher than that of the normal tissue (p< 0.01); that the Zn level in the normal tissue has been significantly higher than the tissue with tumour (p< 0.001) and that the Cu/Zn rate in the tissue with tumour has been significantly higher than the normal tissue (p< 0.001). Regarding the serum values, in the post-operative day first, a significant decrease has been viewed in the levels of Cu, Zn and albumin compared to the pre-operative period (p< 0.001); in the post-operative day first serum Cu/Zn rate has significantly increased compared to the pre-operative period (p< 0.001); in the post-operative day fifth serum albumin levels have significantly decreased compared to the pre-operative period (p< 0.001); in the post-operative day fifth, serum Cu/Zn rate has significantly decreased compared to the post-operative day first (p< 0.01). As a result of the research we performed, we believe that the Cu/Zn level is a more significant data regarding the research of the cancer than the levels of Zn and Cu. We also believe that the Cu/Zn level in the patients with lung cancer should not be used as a diagnostic test, but rather as an indicator of the weakening of the antioxidant defence in patients.
Key Words: Copper, zinc, lung cancer, antioxidant capacity.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ahmet DEMİRKAYA,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
Monoblok 2. Kat 34098 Kocamustafapaşa/Fatih
İSTANBUL - TURKEY
e-mail: drdemirkaya@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır