Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Doğrudan gözetimli tedavi uygulanan ve uygulanmayan akciğer tüberkülozlu
yatan hastalarda balgam kültür konversiyonunu etkileyen faktörler
Ayşe UZUNDAĞ İŞERİ1, Güngör DULKAR2, Özlem SELÇUK SÖNMEZ2, Leyla YILMAZAYDIN2,
Birsen YILMAZ3

1 Server Gazi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Denizli,
2 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara,
3 İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Bölümü, Isparta.
ÖZET
Doğrudan gözetimli tedavi (DGT) tüberküloz kontrolünün esasıdır. Bu çalışmada, DGT uygulanan ve uygulanmayan, yatarak tedavi alan tüberküloz hastalarında balgam kültür konversiyonuna etki eden faktörleri tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmaya Nisan 2001-Nisan 2002 tarihleri arasında DGT uygulanmayan 50 kültür pozitif akciğer tüberkülozu ve Mayıs 2002-Mayıs 2003 tarihleri arasında DGT uygulanan 60 kültür pozitif akciğer tüberkülozu olgusu alındı. Kültür konversiyon oranı ile yaş, cinsiyet, sigara ve alkol kullanımı, öksürük, hemoptizi, basil yükü, diabetes mellitus (DM) varlığı ve radyolojik yayılım arasındaki ilişki araştırıldı. Kültür konversiyon oranı DGT uygulanan hastalarda %68.3, DGT uygulanmayan hastalarda %62 idi. İki grup arasında öksürük, balgam, gece terlemesi, basil yükü, hemoptizi, DM, primer ilaç direnci ile kültür konversiyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. DGT uygulananlarda sigara ve alkol kullanımı istatistiksel anlamlı fark yaratıyordu. Kültür konversiyon hızı ile ilişkili saptanan faktörler aynı konuda yapılan diğer çalışmalarda elde edilen sonuçlarla benzerdir. Çalışmamızda istatistiksel olarak anlamlı olmasa da DGT uygulanan hastalarda kültür konversiyon hızı DGT uygulanmayanlara göre yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: DGT, ilaca dirençli tüberküloz, balgam kültür konversiyonu, tüberküloz tedavisi, tedavi sonuçları.
SUMMARY
Factors that effect sputum culture convertion rate in hospitalized patients with pulmonary tuberculosis who were applied directly observation therapy and non-directly observation therapy
Ayşe UZUNDAĞ İŞERİ1, Güngör DULKAR2, Özlem SELÇUK SÖNMEZ2, Leyla YILMAZAYDIN2,
Birsen YILMAZ3

1 Department of Chest Diseases, Server Gazi Hospital, Denizli, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Ataturk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital,
 Ankara, Turkey,
3 Department of Public Health, Isparta City Department of Turkish Ministry of Health, Isparta, Turkey.
Directly observation therapy (DOT) has been accepted as the basic method for controlling tuberculosis. The present study aimed to determine the risk factors that affect sputum culture conversion rate in the DOT managed and non-DOT managed hospitalized patients. The study was included 50 cases with positive sputum cultures between the dates April 2001-April 2002 when DOT was not applied and 60 cases between the dates May 2002-May 2003 when DOT was applied. The relation between sputum culture conversion rate and the risk factors of age, gender, cough, hemopthysis, primary drug sensitivity, high initial bacillary load, smoking and alcohol consumption, presence of diabetes mellitus (DM), and radiological dissemination were determined. In the present study, sputum culture conversion rate was found 68.3% in DOT managed patients, 62% in non-DOT managed patients. In DOT managed and non-DOT managed patients; there was no statistically significant difference between complaints of cough, sputum, night sweating, hemopthysis, DM, bacillary load, primary drug resistance and culture conversion rate. In DOT managed patients; a significant difference was determined between smoking and alcohol consumption and culture conversion rate. The factors determined above as being related with the sputum culture conversion rate were similar with the results of the other studies investigating the same topic. Despite no statistical significance, an increase in the sputum culture conversion rate in DOT managed patients, when compared with non-DOT managed patients was determined.
Key Words: DOTS, drug resistance tuberculosis, sputum culture convertion, tuberculosis treatment, treatment results.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Özlem SELÇUK SÖNMEZ,
Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No: 10/6
06500  Bahçelievler, ANKARA - TURKEY
e-mail: drosonmez@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır