Türkçe       English

<< Geri Yazdır
ARDS'de noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyonun etkinliği: Kontrollü kohort çalışması
İrfan UÇGUN, Hüseyin YILDIRIM, Muzaffer METİNTAŞ, Güntülü AK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir.
ÖZET
Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS)'nda noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon (NPPV)'un kullanımını inceleyen çalışmalar oldukça azdır. Bu kontrollü kohort çalışmasında amacımız; ARDS'de NPPV'nin etkinliğini belirlemektir. Solunum yoğun bakım ünitesinde iki yıl boyunca takip edilen 287 hasta çalışmaya dahil edildi. Yirmi iki hasta Avrupa-Amerika uzlaşı konferansı kriterlerine göre ARDS olarak kabul edildi ve çalışmaya dahil edildi. Hastalar sırayla "NPPV grubu" ve "standart tedavi grubu" olarak ikiye ayrıldı. Çalışma öncesi invaziv mekanik ventilasyon endikasyonları belirlendi. Her iki grupta da entübasyon endikasyonu olduğunda hastalar hemen entübe edildi. Standart tedavi grubunda acil entübasyon endikasyonu olmayan hastalara standart medikal destek tedavisi uygulandı. NPPV grubu ARDS hastalarında ise standart medikal tedaviye ek olarak NPPV uygulandı. Primer amacımız entübasyon sıklıkları, ikinci amacımız hastane mortalitesi idi. Hastaların 17 (%85)'si erkekti. Toplam 20 hastanın 18 (%90)'i primer ARDS idi. Ortalama yaş 45.2 ± 19.7 yıl, ortalama PaO2/FiO2 oranı 106.6. Standart tedavi grubunda sekiz hasta, NPPV grubunda ise üç hasta acil entübe edilerek invaziv mekanik ventilasyon uygulandı. NPPV grubundaki yedi hastaya yüz maskesi ile NPPV uygulandı. NPPV uygulanan hastaların 4 (%57)'ünde başarılı olundu, üçünde ise NPPV başarısızlığı nedeniyle entübasyon gerekti. Ortalama NPPV uygulama süresi 58.3 saatti. NPPV başarılı ve başarısız hastalar arasında "Acute Physiology Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE)" II skoru ve başlangıç PaO2/FiO2 değerleri açısından anlamlı bir fark yoktu. Yirmi dördüncü saatteki PaO2/FiO2 değerleri açısından fark istatistiksel olarak da anlamlı idi (sırasıyla 193 ve 93; p= 0.003). Sonuç olarak; ARDS'de NPPV uygulamasında ilk 24 saatte olumlu gelişme olmazsa gecikmeden invaziv mekanik ventilasyona başlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: ARDS, noninvaziv ventilasyon, entübasyon, mortalite, yoğun bakım.
SUMMARY
The efficacy of non-invasive positive pressure ventilation in ARDS: a controlled cohort study
İrfan UÇGUN, Hüseyin YILDIRIM, Muzaffer METİNTAŞ, Güntülü AK

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey.
Few studies have investigated non-invasive positive pressure ventilation (NPPV) in acute respiratory distress syndrome (ARDS). The aim of this controlled cohort study was to determine the efficacy of NPPV in ARDS. Two hundred and eighty- seven patients were monitored in the respiratory intensive care unit over two years. Twenty-two subjects met the American-European consensus criteria for ARDS and were included in the study. Patients were prospectively allocated into standard therapy group and NPPV group. Indications for invasive mechanical ventilation were determined before study commencement. Invasive ventilation was applied to those needing intubation. Those in the NPPV group showing no indications for urgent intubation received NPPV in addition to standard medical therapy. Subjects with indications for intubation were intubated. Primary outcome was intubation rate; secondary outcome was hospital mortality. Seventeen patients were males, 18 (90%) patients were treated for pulmonary ARDS. Mean age was 45.2 years; mean PaO2/FiO2 was 106.6. The need for intubation emerged for eight patients in the standard therapy group. Seven patients in the NPPV group received NPPV, and three patients in this group needed immediate intubation. NPPV was successful in 4 (57%) patients  and the other three required intubation for high PEEP or NPPV intolerance. Mean duration of NPPV was 58.3 hours. There was no difference in Acute Physiology Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II scores and initial PaO2/FiO2 values between successful and unsuccessful NPPV groups; but the difference between PaO2/FiO2 ratios at 24 hours between these groups was statistically significant (193.0 and 93.3, respectively; p= 0.003). While using NPPV in ARDS patients, if improvement is not seen in the first day, invasive mechanical ventilation should be implemented immediately.
Key Words: ARDS, non-invasive ventilation, intubation, mortality, intensive care.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. İrfan UÇGUN,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
26040 ESKİŞEHİR - TURKEY
e-mail: irfanucgun@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır