Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Astımlı olgularda yoğunlaştırılmış soluk havasında nitrik oksit seviyeleri ile
astım kontrol ölçekleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
Hüsamettin SAZLIDERE1, Serhat ÇELİKEL2, Handan İNÖNÜ1, Sibel DORUK1, Ayşe YILMAZ1,
Hüseyin ÖZYURT3, Ünal ERKORKMAZ4

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 SB Tokat Devlet Hastanesi, Erişkin Allerjik Hastalıklar Kliniği,
3 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı,
4 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Tokat.
ÖZET
Astım tedavisinin amacı klinik kontrolün sağlanmasıdır. Çalışmamızda, stabil dönem astımlı olgularda yoğunlaştırılmış soluk havasında nitrik oksit, nitrit ve nitrat düzeyleri ile astım kontrolü düzeyi (AKD), astım kontrol anketi (AKA), bronş provokasyon testi (BPT), solunum fonksiyon testi (SFT) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı. Stabil astım tanısı olan 47 hasta ve 42 kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan tüm olgulara SFT, prik test yapıldı ve yoğunlaştırılmış soluk havasında nitrik oksit, nitrit ve nitrat düzeyi bakıldı. Hasta grubunun ayrıca BPT, AKA ve 2006 GINA (Global Initiative for Asthma) rehberine göre AKD'si belirlendi. Çalışmaya alınan hasta ve kontrol gruplarının yaş ortalamaları sırasıyla; 44 ± 11, 47 ± 11 yıl olup, kadın hasta oranları %85 ve %76 idi. Astımlı hastaların kontrol grubuna göre, solunum fonksiyonlarının daha düşük ve nitrit seviyesinin anlamlı olarak yüksek (sırasıyla 5.42 ± 3.2, 4.17 ± 2.7; p< 0.05) olduğu izlendi. AKD ile nitrik oksit ve ürünleri arasında ilişki bulunmazken, AKA ve mini yaşam kalitesi anketi sonuçları arasında ileri derecede anlamlı ilişki saptandı (p< 0.001). BPT pozitif olan grupta, AKA değeri ve serum eozinofil mutlak değeri, BPT negatif olan gruba göre anlamlı olarak daha yüksek (p< 0.05), FEV1/FVC, pik ekspiratuar akım yüzdesi değerleri ise anlamlı olarak daha düşük bulundu (p< 0.05). BPT pozitif olanlarda BPT negatif olanlara göre anlamlı olarak daha fazla oranda geri dönüşümlülük saptandı (sırasıyla; 11.2  ± 7.4, 6.9 ± 6.6; p< 0.05). Yoğunlaştırılmış soluk havasındaki nitrik oksit, nitrit, nitrat ile AKA, AKD, BPT ve SFT arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p> 0.05). Sonuç olarak, soluk havası nitrik oksit ve ürünlerinin stabil astımlı hastaların kontrol durumunu belirlemede yeterli olmadığı saptandı. Astım kontrol düzeyini belirlemede mevcut astım kontrol ölçeklerinin yeterli olabileceği düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Astım, astım kontrolü, astım kontrol ölçekleri, nitrik oksit, yoğunlaştırılmış soluk havası.
SUMMARY
The relation between nitric oxide levels in exhaled breath condensate and asthma control questionnaires in asthma patients
Hüsamettin SAZLIDERE1, Serhat ÇELİKEL2, Handan İNÖNÜ1, Sibel DORUK1, Ayşe YILMAZ1,
Hüseyin ÖZYURT3, Ünal ERKORKMAZ4

1 Department of ChestDiseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey,
2 Clinic of Adult Allergic Diseases, Tokat State Hospital, Tokat, Turkey,
3 Department of Biochemistry, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey,
4 Department of Biostatistics and Medical Informatics, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University,
 Tokat, Turkey.
The goal of asthma treatment is to achieve clinical control. The aim of this study was to compare the role of measurement of nitric oxide and its products in exhaled breath condensate and asthma control questionnaire (ACQ), level of asthma control (LAC) according to GINA guidelines and bronchial provocation test (BPT) in assesing asthma control in cases with stable asthma. Thus, 47 patients with the diagnosis of stable asthma and 42 individuals in the control group were enrolled in the study. The mean ages of the patient and the control groups were 44 ± 11 and 47 ± 11 years, respectively. While there was no significant relation between LAC and levels of nitric oxide, nitrite and nitrate, there was a significant relation between ACQ and mini quality of life questionnaire (p< 0.001). In the group with positive BPT, ACQ scores and absolute serum eosinophil values were significantly higher (p< 0.05), and FEV1/FVC and PEF percentages were significantly lower than those of the group with negative BPT (p< 0.05). Reversibility was significantly higher in participants with positive BPT than in those with negative BPT (11.2 ± 7.4 and 6.9 ± 6.6, respectively; p< 0.05). There was no significant relationship between nitric oxide, nitrite, nitrate in the exhaled breath condensate and ACQ, LAC, BPT and pulmonary function tests (p> 0.05). In conclusion, it was found that the levels of exhaled breath condensate nitric oxide, nitrite and nitrate were not sufficient for determining the level of asthma control in patients with stable asthma. It was concluded that the currently available asthma control questionnaires may be adequate for assesing asthma control.
Key Words: Asthma, control of asthma, asthma control questionnaires, exhaled breath condensate, nitric oxide.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Serhat ÇELİKEL,
SB Tokat Devlet Hastanesi,
Erişkin Allerjik Hastalıklar Kliniği
60100 TOKAT - TURKEY
e-mail: scelikel@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır