Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin evrelendirilmesinde endobronşiyal ultrasonun yeri
Sinem Nedime SÖKÜCÜ1, Erdoğan ÇETİNKAYA1, Sedat ALTIN1, Levent KARASULU1,
Ekrem Cengiz SEYHAN1, Akif TURNA2

1 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,
2 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul.
ÖZET
Endobronşiyal ultrason rehberliğinde ince iğne aspirasyonu (EBUS-TBİA), mediastinal lenfadenopatilerin değerlendirilmesinde doğru sonuç veren, güvenli ve minimal invazive bir tekniktir. Çalışmamızın amacı; tek kanallı bronkoskop kullanarak EBUS probunun katkısını ortaya koymaktır. Çalışmaya kanıtlanmış akciğer kanseri tanısı olan ve toraks bilgisayarlı tomografisinde genişlemiş (kısa aksı > 1 cm) mediastinal lenf nodu olduğu için EBUS-TBİA yapılan 22 hasta retrospektif olarak dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 56.8 ± 9.0 (45-76) olup, hepsi erkekti. Örneklenen 32 lenf nodunun ortalama büyüklüğü 19.9 ± 6.5 mm (10-30) idi. Ortalama örneklem sayısı 3.2 ± 0.9 (1-5) idi. Yeterli materyal lenf nodlarının 31 (%97)'inde elde edildi. On beş (%68.1) olguda lenf nodu metastazı tespit edildi. Negatif sitolojik sonuca ulaşılan 7 olguda mediastinoskopi uygulandı. Bir olgudaki minimal hemoraji dışında komplikasyon gözlenmedi. EBUS-TBİA'nın duyarlılığı %88.2, özgüllüğü %100, doğruluğu %90.9 olarak bulundu. Sonuç olarak; mediastinal lenf nodlarının EBUS rehberliğinde TBİA'sı küçük hücreli dışı akciğer kanserinde yüksek yeterlilik ve tanı oranı sağlayan güvenli bir araçtır.
Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal ultrason, akciğer kanseri, evreleme, transbronşiyal iğne aspirasyonu.
SUMMARY
Value of endobronchial ultrasound in staging non-small cell lung cancer
Sinem Nedime SÖKÜCÜ1, Erdoğan ÇETİNKAYA1, Sedat ALTIN1, Levent KARASULU1,
Ekrem Cengiz SEYHAN1, Akif TURNA2

1 Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey,
2 Chest Surgery, Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
Endobronchial ultrasound guided fine-needle aspiration (EBUS-TBNA) is an accurate, safe and minimally invasive technique for the analysis of mediastinal lymph nodes. The aim of our study was to assess the value of EBUS probe using single-channel bronchoscope. Twenty-two patients who undervent EBUS-TBNA with proven non-small cell lung cancer and enlarged (> 1 cm) mediastinal lymph node at chest computed tomography were retrospectively enrolled in the study. The mean age of the patients was 56.8 ± 9.0 (45-76), and all of them were men. Mean size of sampled 32 lymph nodes was 19.9 ± 6.5 mm (10-30). The average number of needle passes was 3.2 ± 0.9 (1-5). Adequate material was found in 31 (97%) of the lymph nodes. In 15 (68.1%) of the patients lymph node metastasis was detected. Of 7 patients with negative cytology, a mediastinoscopy was done. There were no complications other than minimal hemorrhage. The sensitivity of EBUS-TBNA was calculated as 88.2%, whereas the specificity was 100% and accuracy was found to be 90.9%. EBUS guided TBNA of mediastinal lymph nodes is a safe approach which can be a tool for obtaining adequate material and high diagnostic yield in staging of non-small cell lung cancer.
Key Words: Endobronchial ultrasound, lung cancer, staging, transbronchial needle aspiration.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Sinem Nedime SÖKÜCÜ,
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Kliniği,
Zeytinburnu İSTANBUL - TURKEY
e-mail: sinemtimur@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır