Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Astım ataklı hastalarda vokal kord fonksiyonları
Burcu OKTAY1, Ömer Tarık SELÇUK2, Sadık ARDIÇ1, Güleser SAYLAM2, Melike YÜCEEGE1,
Esra BİLGİN1, Hakan KORKMAZ2

1 SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,
2 SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara.
ÖZET
Astım ataklı hastaların vokal kord fonksiyonlarını değerlendirmek ve altta yatabilecek olan olası vokal kord disfonksiyonu (VCD)'nu tespit etmek için bu çalışmayı planladık. Hastanemiz acil servisine 01 Şubat 2007-01 Haziran 2007 tarihleri arasında astım atak nedeniyle kabul edilen tüm hastalar değerlendirmeye alındı. Değerlendirme sonrasında GINA 2006 (Global Initiative for Asthma) rehberine dayanılarak astım atak olarak kabul edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. İlk müdahale sonrasında çalışmaya dahil edilen hastalara endoskopik larenks muayenesi yapılarak vokal kord fonksiyonları değerlendirildi. Çalışmaya astım atak tanısı koyulan ve bilinen ek hastalık öyküsü olmayan 24 (%65.7)'ü erkek, 11 (%31.4)'i kadın toplam 35 hasta alındı. Astım atak anında ilk medikal muayene sonrası yapılan endoskopik larenks muayenesinde tüm hastaların dil, dil kökü, epiglot, aritenoid normal sınırlarda izlendi. Hastaların 9 (%25.7)'unda üst solunum yolları hiperemik, 2 (%5.7)'sinde ödemli olarak tespit edildi. Bir hastanın nazal polipozisi mevcuttu. Vokal kord fonksiyonları açısından değerlendirildiğinde yalnızca bir hastada addüksiyonda kısıtlılık izlendi. Diğer tüm fonksiyonlar normaldi. Rima açıklığı ortalama 8.34 ± 0.725 olarak tespit edildi. Çalışmaya alınan hastaların hiçbirisinde VCD tespit edilmedi. Sonuç olarak çalışmamızda hiçbir hastada VCD tespit edilmemiş olsa da, astım kliniği ile prezente olan ve uygulanan medikal tedaviye zayıf yanıt veren ya da nedeni açıklanamayan nefes darlığı durumlarında VCD'den şüphelenilmelidir. Bu şüphe ile belki de pek çok gereksiz medikasyon, entübasyon, trakeostomi uygulanmasının ve hatta iyatrojenik mortalitenin önüne geçilebilinecektir. VCD-astım ilişkisinin aydınlatılabilmesi için daha çok sayıda geniş olgu serileri içeren, ileriye yönelik klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Vokal kord disfonksiyonu, astım.
SUMMARY
Vocal cord functions in patients with asthma attack
Burcu OKTAY1, Ömer Tarık SELÇUK2, Sadık ARDIÇ1, Güleser SAYLAM2, Melike YÜCEEGE1,
Esra BİLGİN1, Hakan KORKMAZ2

1 Department of Chest Diseases, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey,
2 Department of Ear, Nose and Throat, Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.
This study was planned to evaluate vocal cord functions and to establish underlying vocal cord dysfunctions (VCD) in patients with asthma attack. All patients admitted to emergency service of our hospital with asthma attack between February 01, 2007 and June 01, 2007 were included in the evaluation. After the evaluation, all patients regarded to have asthma attacks based on GINA 2006 guide were enrolled in the study. After first intervention, patients underwent endoscopic larynx examination for the evaluation of vocal cord functions. Twenty four (65.7%) male and 11 female (31.4%), overall 35 patients diagnosed with asthma and who did not have the history of another disease were included in the study. At endoscopic larynx examination carried out after first medical examination, at the moment of asthma attack, tongue, tongue base, epiglottis and arytenoid were observed to be within normal limits. In 9 (25.7%) patients, upper respiratory tract was hyperemic and in 2 (5.7%) odematous. One patient had nasal polyposis (p> 0.05). In the evaluation of vocal cord functions, restriction in adduction was observed in merely one patient. All other functions were normal. Rima opening width was established to be mean 8.34 ± 0.725. VCD was deteced in none of the patients included in the study. Although we did not detect VCD in any patient, VCD should be borne in mind in cases which presents with the clinical picture of asthma and responds weakly to the treatment or in cases of unexplained shortness of breath. This may prevent many unnecessary procedures such as medication, entubation, tracheostomy and iatrogenic mortality. Further longutudial studies are required in order to shed light on the assocation of asthma with VCD.
Key Words: Vocal cord dysfunction, asthma.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Burcu OKTAY,
İrfan Baştuğ Caddesi
Dışkapı 06110 ANKARA - TURKEY
e-mail: burcuoktay78@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır