Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan olgularda tiroid hormon ve somatomedin-C
(IGF-1) düzeylerinin değerlendirilmesi ve hastalığın ağırlık derecesi ile ilişkisi
Funda COŞKUN, Ercüment EGE, Esra UZASLAN, Dane EDİGER, Mehmet KARADAĞ, Oktay GÖZÜ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa.
ÖZET
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), yaygınlığından dolayı günümüzde önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Araştırmamızda KOAH'lı olgularda serumda tiroid hormonlarının ve somatomedin-C [insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-1)] düzeylerinin hastalığın ağırlık derecesi ile ilişkisini incelemeyi amaçladık. Çalışmaya 61 KOAH olgusu alındı. Kontrol grubunu; herhangi bir hastalığı bulunmayan 20 sağlıklı olgu oluşturdu. Olguların aynı gün içinde arteryel kan gazları ve hormon düzeyleri için kanları alınarak, solunum fonksiyon testleri yapıldı. Ölçülen hormon düzeyleri hasta grup (grup 1) ile kontrol grubu (grup 2) arasında karşılaştırıldı. Grup 1 ve grup 2 arasında tiroid hormon değerlerinden tiroid stimüle edici hormon ve serbest T3 düzeylerinde anlamlı fark bulunmazken, çalışma grubunda serbest T4 düzeyi istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p< 0.01). IGF-1 ortalama değerleri grup 1'de istatistiksel olarak anlamlı düşük saptandı (p< 0.05). "Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)" kriterlerine göre olgular üç gruba ayrılarak (hafif-orta, ağır, çok ağır) karşılaştırıldığında hafif-orta derecede KOAH'lı olgularla, çok ağır KOAH'lı olgular arasında serbest T3 ve IGF-1 düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p< 0.05). KOAH'lı olgularda hastalığın ağırlık derecesine göre hormon düzeylerinde değişiklikler olmaktadır. Gelecekte hormon replasman tedavilerinin KOAH'lı olguların tedavisinde yer alabileceği düşünülebilir. Bunu saptamak için daha geniş hasta gruplarının olduğu çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: KOAH, tiroid hormonları, IGF.
SUMMARY
Evaluation of thyroid hormone levels and somatomedin-C (IGF-1) in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and relation with the severity of the disease
Funda COŞKUN, Ercüment EGE, Esra UZASLAN, Dane EDİGER, Mehmet KARADAĞ, Oktay GÖZÜ

Department of Chest Disease, Faculty of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey.
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has recently become a significant cause of mortality and morbidity. In the present study, we aimed to investigate the relationship between the severity of the disease and levels of serum thyroid hormones and somatomedin-C [Insulin-Like Growth Factor (IGF-1)]. Sixty one COPD cases (group 1) were enrolled. Control group (group 2) consisted of 20 healthy individuals. Blood samples were obtained for the analysis of arterial blood gases and hormone levels and respiratory function tests were performed on the same day. Measured hormone levels were compared between group 1 and group 2. Among thyroid hormone levels, there was no significant difference in thyroid stimulating hormone and free T3 between group 1 and 2 whereas free T4 levels were significantly higher in group 1 (p< 0.01). Additionally, mean IGF-1 levels were significantly lower in group 1 (p< 0.005). When three groups, classified according to Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) criteria, were compared, significant differences were observed between mild-moderate COPD cases and severe patients with respect to free T3 and IGF-1 levels (p< 0.05). Hormone levels in COPD patients change depending on the severity of the disease. In the future hormone therapies can use for the COPD treatments. Further studies with larger sample sizes are required to confirm our conclusions.
Key Words: COPD, thyroid hormones, IGF.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Funda COŞKUN,
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
16050 BURSA - TURKEY
e-mail: fundacoskun@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır