Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Dil tutulumu yapmış nadir bir Wegener granülomatözü
Ayşe YILMAZ1, Serpil ÖCAL1, Engin SEZER2, Handan İNÖNÜ1, Hasibe YEMENİCİ1, Zehra SEYFİKLİ1

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Tokat.
ÖZET
Wegener granülomatozis, solunum yollarının nekrotizan granülomatöz lezyonları ve nekrotizan glomerülonefrit ile karakterize bir vaskülittir. Nazal, akciğer ve böbrek biyopsileri ve pozitif antinötrofilik sitoplazmik antikor (c-ANCA) analizi tanıda yardımcıdır. Erken tanı ve tedavi prognozda esastır. Dispne, öksürük, hemoptizi, halsizlik, iştah kaybı, gece terlemesi ve artraljisi olan 42 yaşında erkek hastada ağzın sublingual bölgesinde morumsu palpabl, purpurik lezyonlar tespit edildi. Göğüs grafisinde, her iki akciğer parankiminde nonhomojen infiltrasyon vardı. Toraks bilgisayarlı tomografide, sağ akciğer üst-orta loblarda yama dansitelerin yanı sıra her iki akciğer üst lobları tutan alveoler dansiteler vardı. Nazal mukoza biyopsisi güçlü destrüktif vaskülit gösterdi. c-ANCA pozitifti. Biz, dil tutulumu ve alveoler opasitelerin olduğu atipik akciğer radyolojisi olan nadir bir prezentasyonla karakterize Wegener granülomatozisli nadir bir olgu rapor ettik.
Anahtar Kelimeler: Wegener granülomatozis, dil tutulumu, alveoler opasite.
SUMMARY
An unusual case of Wegener's granulomatosis with tongue involvement
Ayşe YILMAZ1, Serpil ÖCAL1, Engin SEZER2, Handan İNÖNÜ1, Hasibe YEMENİCİ1, Zehra SEYFİKLİ1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey,
2 Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey.
Wegener's granulomatosis is a type of vasculitis characterized by necrotizing granulomatosis respiratory tract lesions and necrotising glomerulonephritis. Nasal, lung and renal biopsies and positive antineutrophil cytoplasmic antibody (c-ANCA) analysis is helpful in diagnosis. Early diagnosis and treatment is critical in prognosis. A 42 years-old male had dyspnea, coughing, hemoptysis, fatigue, loss of appetite, night sweating and arthralgia. Violaceous palpable, purpuric lesions were detected on the sublingual region of the mouth. On chest X-ray, there was nonhomogeneous infiltration in the parenchyma of both lungs. There was alveolar density involving upper lobes of both lungs detected in thoracal computerized tomography as well as patchy densities on the right lung upper-middle lobes. A nasal mucosa biopsy showed strongly destructive vasculitis. c-ANCA test was positive. We report an unusual case with Wegener's granulomatosis, characterized by a rare presentation of tongue involvement and atypical lung radiology with alveolar opacity.
Key Words: Wegener's granulomatosis, tongue involvement, alveolar opacity.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ayşe YILMAZ,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
60100 TOKAT - TURKEY
e-mail: ayse1106@mynet.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır