Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Diş laboratuvarı çalışanlarında pnömokonyoz ve iş ile ilişkili yakınmalar
Arif ÇIMRIN, Nuray KÖMÜS, Canan KARAMAN, Kemal Can TERTEMİZ

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Diş teknisyenleri, diş hekimlerinin ölçümlerine göre eksik diş, tamamlayıcı protez ve köprü yapımında çalışmaktadır. Üretim sürecinde silikayı da içeren birçok madde kullanılmaktadır. Bu maddelere maruziyet solunum sistemi de dahil multisistemik sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu çalışmada iş öyküsü, çalışma durumu yanında pnömokonyoz da dahil olmak üzere sağlık sorunlarının sıklığını değerlendirmeyi planladık. Dokuz iş yerinden toplam 214 olgu değerlendirildi. Demografik özellikler standart bir anket ile yüz yüze görüşme yöntemiyle değerlendirildi. Standart akciğer grafileri ILO 1980 standartlarına göre uzman okuyucu tarafından değerlendirildi. Olguların ortalama yaşı 28.1 ± 8.3 yıl bulundu. Yetmiş dört olgu hiç sigara içmemişti. Çalışanların günlük ortalama çalışma süresi 11.0 ± 1.6 saat, diş laboratuvarında ortalama toplam çalışma süresi 12.1 ± 9.0 yıl olarak hesaplandı. Yüz olgunun en az bir solunumsal yakınması vardı. Otuz üç (%23.6) olgunun akciğer grafisinde pnömokonyoz ile uyumlu radyolojik bulgular saptandı. Kumlamacılık öyküsü olan olgularda pnömokonyoz sıklığı %50 idi. Pnömokonyoz ile öksürük, balgam, dispne, vizing, fizik muayene bulguları ve çalışma süresi arasında anlamlı bir korelasyon bulunmadı. Türkiye'de diş teknisyenleri mesleksel koşullardan kaynaklanan dermal, kas-iskelet sistemi de dahil olmak üzere ciddi solunumsal riske sahiptir. Diş laboratuvarlarındaki iş koşulları düzeltilmeli, çalışanlar bilgilendirilmeli, iş yerleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Mesleksel akciğer hastalığı, silikozis, diş teknisyeni, pnömokonyoz.
SUMMARY
Pneumoconiosis and work-related health complaints in Turkish dental laboratory workers
Arif ÇIMRIN, Nuray KÖMÜS, Canan KARAMAN, Kemal Can TERTEMİZ

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey.
Dental technicians make the missing tooth and complementary prosthesis and bridges according to the dentist's measurements. They use various materials including silica. Exposure to these materials increases the multi-systemic health problems in addition to respiratory health problems related with work. We planned to evaluate the work history, working conditions and frequency of health problems including pneumoconiosis. Two hundred and fourteen cases in total from 9 workplaces were evaluated. A face to face questionnaire was used to determine the demographic features of workers and standard chest X-rays were evaluated by an expert reader according to ILO 1980 standards. Mean age of the workers was 28.1 ± 8.3. Seventy four cases were non-smoker. Mean daily working time was 11.0 ± 1.6 hours. Mean total working period in this sector was 12.1 ± 9.0 years. One hundred cases had at least 1 respiratory complaint. Radiological findings were correlated with pneumoconiosis in 33 (23.6%) workers. Pneumoconiosis frequency was 50.0% in cases with sandblasting history. There was not any significant correlation between pneumoconiosis and cough, sputum, dyspnea, wheezing, physical examination findings and tenure. Dental technicians have serious respiratory risks including dermal and muscle-skeleton system arising from occupational setting in Turkey. Working conditions in dental laboratories must be improved by informing the workers and workplaces must be regularly controlled for worker health and hygiene.
Key Words: Occupational lung disease, silicosis, dental technicians, pneumoconisis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Canan Karaman,
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
İnciraltı İzmİr - TURKEY
e-mail: drcanankaraman@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır