Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Kronik böbrek yetmezliği olan olgularda tüberkülin cilt testi yanıtı
Öznur AYDOĞAN1, Alev GÜRGÜN1, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU1, Gülay AŞÇI2, Muhittin ERTİLAV2,
Feza BACAKOĞLU1, Hüseyin TÖZ2, Asuman GÜZELANT3, Abdullah SAYINER1

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
3 Konak Sağlık Grup Başkanlığı, İzmir.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; kronik böbrek yetmezliği (KBY) bulunan ve farklı tedaviler almakta olan olgularda, tüberkülin cilt testi (TCT) yanıtı ile yanıtı etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmaya; 50'si hemodiyaliz (HD), 26'sı periton diyalizi (PD), 50'si transplantasyon uygulanan, 24'ü tıbbi tedavi ile izlenen KBY tanılı 150 olgu (78'i kadın, yaş ortalaması 48.1 ± 16.7, hastalık süresi ortalama 6.6 ± 6.1 yıl) alınmıştır. Olguların tümüne TCT yapılmış; endürasyonun HD, PD, tıbbi tedavi gruplarında 10 mm ve üzerinde, transplantasyon grubunda ise 5 mm ve üzerinde bulunması pozitif yanıt olarak değerlendirilmiştir. TCT testi pozitifliği tüm çalışma grubu için %52 bulunurken, HD grubu için %56, PD grubu için %54, transplantasyon grubu için %44, tıbbi tedavi grubu için %58 olarak saptanmıştır (p> 0.05). Transplantasyon ve tıbbi tedavi gruplarında; 60 yaş üzerinde, TCT reaksiyonu ile yaş arasında pozitif korelasyon (p= 0.008) gözlenmiştir. HD grubunda; TCT negatif bulunanlarda kadın olguların sayısı daha fazla (p= 0.02), transplantasyon grubunda; TCT pozitif olanlarda transplantasyon öncesi HD süresi daha kısa (p= 0.01), serum üre düzeyi daha düşük (p= 0.04) ve hemoglobin değeri daha yüksek (p= 0.04) bulunmuştur. Sadece transplantasyon grubunda; BCG skarı olanlarda olmayanlara göre, TCT pozitiflik oranı (p< 0.05) ve TCT reaksiyonu (p= 0.01) daha yüksek saptanmış, BCG skarı sayısı ile TCT reaksiyonu arasında pozitif korelasyon (p= 0.04) izlenmiştir. Tıbbi tedavi grubunda; TCT pozitif bulunanların daha ileri yaşta (p= 0.02) olduğu, PD grubunda ise; hiçbir parametrenin TCT yanıtını etkilemediği görülmüştür. Genç -böbrek yetmezliği kontrol altında bulunmayan- immünsüpresif tedavi altında olan KBY olgularında, TCT yanıtının azalmış olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, tüberkülin cilt testi, tüberküloz.
SUMMARY
Tuberculin skin test reactivity in patients with chronic renal failure
Öznur AYDOĞAN1, Alev GÜRGÜN1, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU1, Gülay AŞÇI2, Muhittin ERTİLAV2,
Feza BACAKOĞLU1, Hüseyin TÖZ2, Asuman GÜZELANT3, Abdullah SAYINER1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey,
2 Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Ege University, Izmir, Turkey,
3 Konak Health District, Izmir, Turkey.
The aim of this study was to evaluate the response of tuberculin skin test (TST) and the parameters that affect the response in patients with chronic renal failure (CRF) on different treatment regimens. The study population consisted of 150 patients (78 females, mean age 48.1 ± 16.7 years, the mean disease duration 6.6 ± 6.1 years). Of these patients, 50 were on haemodialysis (HD), 50 were renal transplant patients, 26 were on peritoneal dialysis (PD) and 24 were treated medically. TST was performed to all patients, an induration with a diameter of 10 mm or more was accepted as positive response in HD, PD, medical treatment groups, whereas 5 mm or more was considered as positive in transplant group. TST was positive in 52% of the study population (56% in HD group, 54% in PD group, 44% in transplant group, 58% in medical treatment group, p> 0.05). There was a positive correlation between TST and age in patients older than 60 of transplant and medical treatment groups (p= 0.008). In HD patients with negative TST, the number of female patients was higher (p= 0.02). In transplant patients with positive TST, duration of HD was shorter (p= 0.01), the blood urea level was lower (p= 0.04), hemoglobin level was higher (p= 0.04). The ratio of negative TST was higher (p< 0.05), TST reactivity was smaller (p= 0.01) in only transplant patients with no BCG scar. The number of BCG scar was correlated positively with TST (p= 0.04). In the medical treatment group, patients with positive TST response were older (p= 0.02) and in PD group the tuberculin reactivity was not affected by any of the patient-related parameters. It must be considered that the response to TST is low in young patients with uncontrolled CRF and under immunosuppressive therapy.
Key Words: Chronic renal failure, tuberculin skin test, tuberculosis.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Feza BACAKOĞLU,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
35100 Bornova, İZMİR - TURKEY
e-mail: dr.feza@superonline.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır