Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Mekanik ventilasyon tedavisi alan hastalarda ısıtıcılı nemlendirici ile ısı-nem değişimi
yapan filtreyle beraber Booster kullanımının klinik ve bakteriyolojik açıdan karşılaştırılması
Türkan NADİR ÖZİŞ1, Derya ÖZCAN KANAT2, İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN1, Müge AYDOĞDU1,
Kenan HIZEL2, Gül GÜRSEL1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) yoğun bakım ünitelerinde mekanik ventilasyon süresini uzatan, mortaliteyi ve maliyeti artıran en önemli nozokomiyal infeksiyondur. Mekanik ventilasyonda inhale edilen gazların nemlendirilmesi için farklı nemlendiriciler kullanılabilir. İki farklı nemlendirici olan ısıtıcılı nemlendirici ve ısı-nem değişimi yapan filtrelerin (HME) VİP üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla birçok çalışma yapılmış ve HME'lerin VİP oranını azalttığı bulunmuştur. Bu çalışmada amaç, ısıtıcılı nemlendirici ve ısı-nem değişimi yapan filtrelerle kombine edilmiş Booster'ın (HME-Booster) VİP gelişme oranı üzerine olan etkilerini ve güvenilirliklerini karşılaştırmaktır. Yoğun bakım ünitemizde entübe olarak takip edilen 41 hasta randomize edilerek 20 hastadan oluşan grup 1'de konvansiyonel mikrobiyolojik filtreli ısıtıcılı nemlendirici (KMF-IN), 21 hastadan oluşan grup 2'de ise HME-Booster kullanıldı. Günlük sekresyon skoru ölçümü yapıldı. Sekresyona bağlı tüp tıkanması, nemlendiricinin güvenilirliğinin mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi için VİP oranına bakıldı. Kan gazlarına olan etkileri açısından PETCO2 (end-tidal CO2) ve PaCO2 seviyelerindeki değişiklikler nemlendiricilerin varlığında ve çıkarıldıktan sonra kaydedildi. Her iki grupta da KMF-IN ve HME-Booster'ın çıkarılmasıyla PETCO2 azaldı; grup 2'deki azalma istatistiksel olarak anlamlıydı (p= 0.016). KMF-IN ve HME-Booster'ın devreden ayrılmasıyla PaCO2'deki azalma grup 2'de 1'den daha fazlaydı, ancak fark anlamlı bulunmadı (p> 0.05). Tüp tıkanma ve VİP oranları gruplar arasında farklı değildi. Ortalama sekresyon skoru grup 1'de daha düşük saptandı (p= 0.041). Her iki nemlendirici de mikrobiyolojik olarak benzer etkiye sahipken, ısıtıcılı nemlendiricinin PETCO2 ve sekresyon skoru üzerine olan olumlu etkilerinden dolayı özellikle altta yatan kronik akciğer hastalığı olanlarda daha çok tercih edilebileceği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Ventilatörle ilişkili pnömoni, ısıtıcılı nemlendirici, ısı-nem değiştirici filtre, Booster, mekanik ventilasyon.
SUMMARY
The clinical and microbiological comparison of the use of heated humidifiers and heat and moisture exchanger filters with Booster in mechanically ventilated patients
Türkan NADİR ÖZİŞ1, Derya ÖZCAN KANAT2, İpek Kıvılcım OĞUZÜLGEN1, Müge AYDOĞDU1,
Kenan HIZEL2, Gül GÜRSEL1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey,
2 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey.
Ventilator associated pneumonia (VAP) is the most frequent nosocomial infection in intensive care units that is associated with prolonged mechanical ventilation, hospitalization and increased health-care costs. Various humidifiers can be used for humidification during mechanical ventilation. Many studies were conducted to identify the effects of two different humidifiers, i.e. heated humidifiers and heat and moisture exchanger filters (HME), on VAP development; and HME filters were found to decrease the VAP frequency. In this study we aimed to compare the efficacy and safety of heated humidifiers and HME-Booster. Heated humidifier with conventional microbiologic filter (CMF-HH) or HME-Booster were used in randomization to 41 mechanically ventilated patients of our intensive care unit, and patients were divided into two groups as group 1 receiving CMF-HH (20 patients) and group 2 (21 patients) receiving HME-Booster. Daily secretion scores, endotracheal tube occlusion due to secretions, VAP development rate for the assessment of microbiological safety of humidifiers and differences in PETCO2 and PaCO2 values for the assessment of their effect on arterial blood gas were recorded prospectively. The measurement of PETCO2 and PaCO2 values were performed with the presence of humidifiers and after removing them in both groups. In both groups with the removal of CMF-HH and HME-Booster, a decrease in PETCO2 value was identified, but the decrease in group 2 was statistically significant (p= 0.016). The decrease in PaCO2 after removal of humidifiers was greater in group 2 than in group 1, but the difference was not significant (p> 0.05).The rate of VAP and endotracheal tube occlusion was not significantly different between the groups. The mean secretion score was lower in group 1 (p= 0.041). In conclusion, although both humidifiers have similar microbiological effects, heated humidifiers could be preferred particularly for the patients with an underlying chronic lung disease due to its positive effects on PETCO2 values and secretion scores.
Key Words: Ventilator associated pneumonia, heated humidifers, heat and moisture exchanger filters, Booster, mechanical ventilation.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Müge AYDOĞDU,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Beşevler, ANKARA - TURKEY
e-mail: mugeaydogdu@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır