Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Gebelikte uykuda solunum bozuklukları
Ahmet URSAVAŞ, Mehmet KARADAĞ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa.
ÖZET
Horlama, üst solunum yolu rezistans sendromu ve obezite hipoventilasyon sendromu uykuda solunum bozuklukları olarak tanımlanır. Gebelik boyunca fiziksel ve hormonal nedenlerle solunum ve uyku fizyolojisinde birçok değişiklik ortaya çıkar. Gebeliğin 3. trimestırında fonksiyonel rezidüel kapasite, total uyku süresi, REM uykusu ve non-REM evre 3 uyku azalır. Horlama gebelerde, gebe olmayanlara göre daha sık görülür. Gebelikte horlama, gestasyonel hipertansiyon, preeklampsi, intrauterin gelişme geriliği ve yenidoğanda düşük Apgar skoru ile birlikte olabilir. Gebelikte uyku apne prevalansı bilinmemektedir. Tüm gebelerde, özellikle obez ve preeklamptik olanlarda uykuda solunum bozuklukları sorgulanmalıdır. Bu derlemede, öncelikle gebelikte solunum sistemi ve uykuda oluşan fizyolojik değişiklikleri, ikinci olarak uykuda solunum bozukluklarının maternal ve fetal etkilerini ve son olarak gebelikte uykuda solunum bozuklarının tedavisini özetledik.
Anahtar Kelimeler: Gebelik, horlama, preeklampsi.
SUMMARY
Sleep breathing disorders in pregnancy
Ahmet URSAVAŞ, Mehmet KARADAĞ

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey.
Snoring, upper airway resistance syndrome, sleep apnea syndrome and obesity hypoventilation syndrome are all defined as sleep-disordered breathing. Many changes occur in the respiratory system and sleep physiology during pregnancy due to physical and hormonal causes. Functional residual capacity, total sleep time, rapid eye movement (REM) sleep and stage 3-4 non-REM sleep are reduced during the third trimester of pregnancy. Snoring is more prevalent in pregnant women than nonpregnant women. Snoring during pregnancy may be associated with pregnancy induced hypertension, preeclampsia, intrauterine growth retardation and low APGAR scores in infant. The prevalence of sleep apnea syndrome during pregnancy is unknown. All pregnant women, especially obese and preeclamptic were asked to possibility of sleep disordered breathing. In this review we summarized, first normal physiological changes of respiratory system and sleep during pregnancy, second maternal and fetal outcome of sleep disordered breathing and finally treatment of sleep disordered breathing in pregnancy.
Key Words: Pregnancy, snoring, preeclampsia.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ahmet URSAVAŞ,
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
16059 Görükle, BURSA - TURKEY
e-mail: ahmetursavas@gmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır