Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bir üniversite hastanesi acil servisine astım atak ile başvuran erişkin hastaların hastane maliyetleri
Mustafa SERİNKEN1, Neşe DURSUNOĞLU2, Arif H. ÇIMRIN3

1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AnabilimDalı,
2 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli,
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Çalışmada, Türkiye'de bir eğitim hastanesi acil servisine başvuran astım ataklı hastaların hastane maliyetleri ve bu maliyetlere etki edebilecek çeşitli değişkenler araştırılmış, hastalığın ekonomik yükünü azaltma stratejileri için veri sağlanması amaçlanmıştır. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine Eylül 2005-Şubat 2007 tarihleri arasında astım atak nedeniyle başvuran hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Acil servise astım atak nedeniyle başvuran ve çalışma ölçütlerine uyan, 97 (%89.8)'si kadın, 11 (%10.2)'i erkek, toplam 108 olgu saptandı. Kırk hafif, 51 orta, 15 şiddetli ve 2 hayatı tehdit eden atak belirlendi. Eğitim düzeyi ilkokul olan grupta, şiddetli ve hayatı tehdit eden atak sayısının diğer gruplara oranla yüksek olduğu belirlendi. Acil serviste tedavi edilen hastalar ve hastanede yatan hastalar için ortalama hastane maliyetleri sırasıyla 170.66 ± 86.71 TL, 836.60 ± 324.30 TL olarak saptandı. Tedavi işlemlerinin, acil serviste tedavi edilen grupta hastane maliyetlerinin %45.8'ini (78.11 TL), yatarak tedavi edilen grupta ise hastane maliyetlerinin %38.5'ini (322.20 TL) oluşturduğu saptandı. Atak şiddetine göre maliyet karşılaştırılmasında istatistiksel anlamlı farklılık vardı (p= 0.0001). Olguların eğitim düzeylerinin hastane maliyetlerine anlamlı etkisi vardı (p= 0.025). Ek hastalığa sahip olmak tedavi maliyetini anlamlı düzeyde yükseltiyordu (p= 0.017). Cinsiyet, yaş, astım hastalığı tanısı konma süresi ve sosyal güvence değişkenlerinin hastane maliyetlerine etkisi gösterilemedi. Eğitim düzeyindeki düşüklük ve kırsal kesimde yaşam ile ağır atak nedeniyle acil servise başvuru arasındaki ilişki, hasta uyumu ile tedavi başarısı arasındaki ilişkinin önemini ortaya koymaktadır. Daha geniş popülasyonları değerlendirerek, astımın toplumsal yükünün azaltılması için hastalığın kontrolünü olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler belirlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Astım atak, acil servis, hastane maliyetleri.
SUMMARY
Therapy costs of adult patients admitting to emergency unit of a university hospital with asthma acute attack
Mustafa SERİNKEN1, Neşe DURSUNOĞLU2, Arif H. ÇIMRIN3

1 Department of Emergency, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Pamukkale University, Denizli, Turkey,
3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey.
In the present study, hospital costs of patients who admitted to the emergency department with asthma attack and several variables that could effect this cost were analyzed and data were collected in order to reduce economical burden of that disease was aimed. Between September 2005 and February 2007 patients with acute asthma attack, admitted to Pamukkale University Hospital Emergency Department were retrospectively evaluated. Totally 108 patients who met the inclusion criteria admitted to the emergency department with asthma acute attack. Of those 97 were women (89.8%). Forty mild, 51 moderate, 15 severe and 2 life-threatening attacks were detected. Severe and life-threatening attacks were more frequent in patients graduated from primary school compared with the other groups. Mean therapy costs of the patients who were hospitalized and treated in the emergency department were 836.60 ± 324.30 TL (Turkish Lira) and 170.66 ± 86.71 TL respectively. Treatment procedures consisted of 45.8% of and 38.5% hospital costs for patients treated in the emergency department and for patients hospitalized respectively. There was a statistically significant difference in the comparison of costs according to the attack severity (p= 0.0001). Education level of the patients had a significant effect on hospital costs (p= 0.025). Comorbidities were found a significant increasing factor of treatment costs (p= 0.017). There were no effects of sex, age, medical insurance or duration of asthma disease on the hospital costs. The relation between low-education level, living in the rural area and admissions with severe attacks of asthma to emergency department show the importance of treatment success with patient compliance. Positive and negative factors effecting disease control should be detected by evaluating larger populations to reduce economical burden of asthma.
Key Words: Asthma attack, emergency unit, hospital cost.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Mustafa SERİNKEN,
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Acil Tıp Anabilim Dalı,
Kınıklı DENİZLİ - Turkey
e-mail: mserinken@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır