Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akut solunum yetmezliğine bağlı entübe edilen KOAH hastalarında basınç ve
volüm kontrollü ventilasyonun karşılaştırılması: Olgu-kontrol çalışması
Zuhal KARAKURT, Tülay YARKIN, Hilal ALTINÖZ, Sinem ATİK GÜNGÖR, Nalan ADIGÜZEL,
Gökay GÜNGÖR, Dilay DEMİRYONTAR, Bahadır BIÇAKÇI, Huriye BERK TAKIR, Ethem ÜNVER,
Reha BARAN

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Göğüs Hastalıkları Kliniği, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İstanbul.
ÖZET
Bu çalışmada, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda başlangıç modu olarak volüm (VCV) ve basınç kontrollü ventilasyon (PCV)'un karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bir vaka-kontrol çalışması olan bu çalışma Ocak 2002-Ocak 2004 tarihleri arasında solunumsal yoğun bakım ünitesi (YBÜ)'nde yapılmıştır. Akut solunum yetmezliği (ASY) olan 20 KOAH hastasına, 24 saatten fazla PCV uygulanmıştır. Bu hastalara, yaş, cinsiyet, solunumsal YBÜ'ye girişteki "Acute Physiology Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE)-II" skoru, pH ve PaCO2 değerlerine benzer VCV uygulanan KOAH hastalarından kontrol grubu oluşturulmuştur. Her iki grubun eşleştirilme etkinliği %99 idi. Gruplar, komplikasyon gelişme ve mortalite oranı, toplam invaziv mekanik ventilasyon ve solunumsal YBÜ'de kalış süreleri  bakımından karşılaştırılmıştır. Mortalite ve komplikasyon oranı ve solunumsal YBÜ'de kalış süresi bakımından gruplar benzerdi, fakat PCV grubunun ortalama  mekanik ventilasyon süresi anlamlı derecede uzundu (198 ± 177 saat ve 79 ± 56 saat, p< 0.003). PCV grubunun "weaning" dönemi anlamlı olarak daha uzun saat bulundu (138.6 ± 164 vs. 34 ± 33 saat, p< 0.01), “weaning” öncesi dönem ise her iki grupta benzerdi. Verilerimize göre ASY olan KOAH hastalarında, her iki ventilasyon yöntemi uygulandığında sonuçlarının benzer olabileceği öngörülmüştür. Sonuçlarımızın desteklenmesi için randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: ASY olan KOAH, mekanik ventilasyon modları, noninvaziv ventilasyon, invaziv ventilasyon, yoğun bakım.
SUMMARY
Pressure vs. volume control in COPD patients intubated due to ARF: A case-control study
Zuhal KARAKURT, Tülay YARKIN, Hilal ALTINÖZ, Sinem ATİK GÜNGÖR, Nalan ADIGÜZEL,
Gökay GÜNGÖR, Dilay DEMİRYONTAR, Bahadır BIÇAKÇI, Huriye BERK TAKIR, Ethem ÜNVER,
Reha BARAN

Respiratory Intensive Care Unit, Department of Chest Diseases, Sureyyapasa Chest Diseases and
Chest Surgery, Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
To compare volume- and pressure- controlled ventilation (VCV-PCV) as an initial ventilatory mode in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients. Case-control study conducted in respiratory intensive care unit (RICU) at a large teaching hospital, between January 2002 and January 2004. PCV was applied in 20 COPD patients with ARF more than 24 hours. Their outcomes were compared with those of a control group of 20 COPD patients matched on age, sex, Acute Physiology Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II score, pH and PaCO2 at the time of intubation previously treated with VCV. The effectiveness of matching was 99%. Groups were compared according to complication and mortality rates, total duration of invasive mechanical ventilation (IMV) and length of RICU stay. Mortality and complication rates, and length of RICU stay were similar in groups but, the mean duration of MV was longer in PCV (198 ± 177 h vs. 79 ± 56 h, p< 0.003). PCV group spended significantly longer IMV hours for weaning period (138.6 ± 164 vs. 34 ± 33 h, p< 0.01), pre-weaning periods of IMV were found similar. These data suggest that both ventilatory approach have similar outcomes in COPD patients with ARF. Randomize-controlled trials are needed to confirm our results.
Key Words: COPD with ARF, mechanical ventilation mods, noninvasive ventilation, invasive venti.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Zuhal Karakurt,
Soyak Yenişehir Manolya Evleri B3/63
Ümraniye 34770 İstanbul - TURKEY
e-mail: zuhalkarakurt@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır