Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Diyarbakır il merkezindeki ilköğretim ve lise öğrencilerinde sigara kullanımı ve etkileyen faktörler
Yılmaz PALANCI1, Günay SAKA2, Abdullah Çetin TANRIKULU3, Hamit ACEMOĞLU4

1 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kars,
2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Diyarbakır,
3 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars,
4 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Erzurum.
ÖZET
Sigara, alkol ve madde kullanımı özellikle gençleri etkileyen dünya çapında bir tehlikedir ve bu önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmanın amacı; Diyarbakır il merkezindeki ilköğretim okulları 6, 7, 8. sınıflar ile lise öğrencileri arasında madde kullanımı yaygınlığını ve etkileyen faktörleri incelemektir. Öğrencilerin %62'si erkek, %38'i kadındı. Yaş aralığı 11-20 olup, yaş ortalaması 15.2 + 2.0 idi. Sigara içme prevalansı toplam olarak %14.8 (kadınlarda %6.0, erkeklerde %20.2), ilköğretim öğrencilerinde%5.8, lise öğrencilerinde %23.7 idi. Ortalama ilk sigarayı içme yaşı 12.6 + 2.3 yıl bulundu. Sigara içimi erkek öğrencilerde kadın öğrencilerden daha yüksek bulundu. Sigara içiminde taklit edilen kişiler yakın arkadaş ve öğretmenlerdi. Diğer ilişkili faktörler ebeveyne dükkandan sigara almak ve diğer bağımlılık yapıcı maddeleri kullanmak olarak belirlendi. Diyarbakır'da öğrenim görmekte olan gençlerde sigara kullanımı önemli boyutlardır ve önleyici müdahaleler acilen uygulanmalıdır. Bu konuda yapılacak müdahaleler sadece gençleri değil toplumun tümünü kapsamalıdır. Aileler, öğretmenler ve ilköğretim çağındaki öğrenciler müdahale için öncelikli gruplardır. Sigara ile ilgili yasalar tam olarak uygulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Sigara, ilkokul, lise, öğrenci, risk faktörleri.
SUMMARY
Cigarette use frequency and the affecting factors in primary and high school students in Diyarbakir
Yılmaz PALANCI1, Günay SAKA2, Abdullah Çetin TANRIKULU3, Hamit ACEMOĞLU4

1 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey,
2 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Dicle University, Diyarbakir, Turkey,
3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey,
4 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Atatürk University, Erzurum, Turkey.
Cigarette, alcohol and substance use is a worldwide threat which especially affects young people and a preventable public health problem. Aim of the study is to investigate the prevalence of substance use and the factors affecting this prevalence among the students of primary and high school students in Diyarbakir. 62% of the students were males, and 38% were females. The age range was from 11 to 20 and the mean age was 15.2 + 2.0. The smoking prevalence was a total of 14.8% (6.0% in females and 20.2% in males), 5.8% in primary school students, 23.7% in high school students. The mean first-smoking age was found as 12.6 + 2.3 years. Smoking were more common among male students than girls. Close friends and teachers were source of imitation to smoke cigarettes. Other associated factors were age, buying cigarettes from the corner shops for parents, usage of other addictive substances. Cigarette use among students attending to schools in Diyarbakir is significant health problem and preventive interventions should be employed without delay. Interventions which will be implemented in this context not only should comprise the young, but also the all society. Families, teachers and primary school students are the groups which are of priority for intervention. The law about cigarette smoking should be fully enforced.
Key Words: Smoking, primary school, high school, students, risk factors.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Abdullah Çetin TANRIKULU,
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 36100
KARS - TURKEY
e-mail: cetintanrikulu@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır