Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğerde sigaraya bağlı patolojik değişimler, MMP-9 ve
TIMP-1 ekspresyonlarının değerlendirilmesi
Ferah KARAYEL1, Işıl PAKİŞ1, Arzu AKÇAY TURAN1, Büge ÖZ2, Safa ÇELİK3

1 Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi,
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
Sigaranın akciğerlerde solunum fonksiyonlarının belirleyici bölgesi olan periferik hava yollarına etkisi olduğu bilinmektedir. Çalışmaya, ölümü kardiyopulmoner nedenlere bağlı olmayan ve sigara içme öyküsü olan otopsi olguları ile, sigara içtiği bilinen, akciğer rezeksiyonu yapılmış 52 olgu alındı. Sigara içme öyküsü olmayan ve sistemik hastalığı bulunmayan 10 olgu da histopatolojik değerlendirmede kontrol grubu olarak kullanıldı. Olgulara ait akciğerlerden santral ve periferik hava yolları (1., 2., 3. divizyon) ve her lobdan bir parankim örneği olmak üzere doku örnekleri alındı. Ayrıca yaş, cinsiyet, sigara içme miktarı ve süresi (paket-yıl) ve akciğerde saptanan histopatolojik değişimler ışık mikroskobu ile değerlendirildi, tüm parametrelerin birbirleriyle ilişkileri araştırıldı, kontrol grubuyla karşılaştırıldı. Distal, küçük çaplı hava yollarında 14 (%26.9) olguda  respiratuar bronşiyolit, 16 (%30.7) olguda interstisyel akciğer hastalıklarına eşlik eden respiratuar bronşiyolit saptandı. İki (%3.8) olgu deskuamatif interstisyel pnömoni olarak değerlendirildi. Akciğer doku örneklerine akciğerde sigaraya bağlı obstrüktif hastalıkların gelişimi ve onarımında rolleri bilinen matriks metalloproteinazlarından MMP-9 ve matriks metalloproteinaz inhibitörü olan TIMP-1'in  immünhistokimyasal yöntemle ekspresyonları araştırıldı. Tüm olguların MMP-9 ve TIMP-1 ekspresyonları mevcut patolojik bulgular ve kontrol grubu ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı. MMP-9, TIMP-1'in alveoler makrofaj, endotel ve epitelyal hücrelerden eksprese oldukları görüldü. Respiratuar bronşiyolit, interstisyel akciğer hastalıklarına eşlik eden respiratuar bronşiyolit, deskuamatif interstisyel pnömoni olgu grupları arasında alveoler makrofajların MMP-9 ve TIMP-1 yoğunlukları açısından istatistiksel anlamlı farklılık elde edilemedi. Ancak, deskuamatif interstisyel pnömoni olgularında alveoler makrofajlarda MMP-9 ekspresyonu belirgin olmasına karşın TIMP-1 ekspresyonu saptanmadı. Alveoler makrofajlarda, MMP-9 ile kontrol grubuna göre daha yoğun ve yaygın pozitif reaksiyon görüldü. Sonuç olarak; sigara alışkanlığının derecesi ve sigara içim süresi ile MMP-9 ve TIMP-1 ekspresyonları arasında anlamlı ilişki bulunmamasına karşın, sigaraya bağlı akciğer hasarında alveoler makrofajların ön planda olduğu ve MMP-9'un bu hücrelerden kontrol grubuna göre daha yoğun eksprese oldukları görüldü.
Anahtar Kelimeler: Akciğer, sigara, interstisyel akciğer hastalıkları, MMP-9, TIMP-1.
SUMMARY
Assessment of smoking related pathologic changes and MMP-9, TIMP-1 expressions of the  lung
Ferah KARAYEL1, Işıl PAKİŞ1, Arzu AKÇAY TURAN1, Büge ÖZ2, Safa ÇELİK3

1 National Forensic Institute of Ministry of Justice, Cerrahpasa, Istanbul, 34098, Turkey
2 Department of Pathology, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey,
3 Department of Forensic Medicine, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Istanbul University, Istanbul, Turkey.
The impact of smoking on the peripheral airways, the determining field of respiratory functions in the lungs, is well known. Fifty two cases were included in the study; autopsy cases of non-cardiopulmonary related deaths with a smoking history, and cases with lung resection, known as smokers. Ten cases without a smoking history and a systemic disease were used as a control group at the histopathological examination. Parenchymal samples were taken from the central and peripheral airways (1st, 2nd, 3rd division) and from each lob.  In addition, age, gender, amount and duration of smoking (package/year) were considered and histopathological changes of the lung are evaluated under the light microscope. The relations of all parameters to each other are evaluated and compared with the control group. On the distal airways with small diameter, Respiratory Bronchiolitis (RB) was determined in 14 (26.9%) cases, and Respiratory Bronchiolitis-associated interstitial lung disease (RB-ILD) in 16 (30.7%) cases. Two (3.8%) cases were diagnosed as Desquamative İnterstitial Pneumonia (DIP). MMP-9, a matrix metalloproteinase known for its role in the development and repair of obstructive diseases of the lung related to smoking, and TIMP-1, an inhibitor, were used on the lung samples by means of immunohistochemical method. MMP-9 and TIMP-1 expressions of all cases were compared statistically with the existing pathological findings and the control group. MMP-9, TIMP-1 were expressed from the alveolar macrophages, endothelial and epithelial cells. Considering the MMP-9 and TIMP-1 density of alveolar macrophages, no statistically significant differences were found among the RB, RB-ILD and DIP case groups. However; despite of the significant MMP-9 expression of the DIP cases, TIMP-1 expression could not be determined. Compared to the control group, a more intensive and widespread positive reaction on MMP-9 was found in the alveolar macrophages. In conclusion, although there was no significant relation between the level and duration of smoking and the MMP-9 and TIMP-1 expressions, alveolar macrophages were found to be more important in lung damage related to smoking and the MMP-9 expression from these cells to be more intensive than the control group.
Key Words: Lung, smoking, interstitial lung diseases, MMP-9, TIMP-1.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ferah Karayel,
Havacı Muzaffer Sokak Anık Apartmanı No: 7/2
Yeşilköy İSTANBUL - TURKEY
e-mail: ferahkarayel@mynet.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır