Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Parotis bezi tüberkülozu
Nicholas S. MASTRONIKOLIS1, Theodoros A. PAPADAS1, Markos MARANGOS2,
Kiriakos P. KARKOULIAS2, Athanassios C. TSAMANDAS3, Panos D. GOUMAS1

1 Patras Üniversitesi Hastanesi, Otorinolarengoloji Bölümü, Patras, Yunanistan,
2 Patras Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Patras, Yunanistan,
3 Patras Üniversitesi Hastanesi, Patoloji Bölümü, Patras, Yunanistan.
ÖZET
Tüberkülozun izole parotis kitlesi olarak görülmesi nadirdir. Preoperatif tanı güçtür ve semptomatoloji nonspesifiktir. Hastaların çoğunda önceden bir parotis tümörü öyküsü vardır, sıklıkla pleomorfik adenomdur. Bu yazıda, sağda parotiste 6 aydır şişlik olan 35 yaşında bir kadın hastayı sunuyoruz. Kitle sert, hassasiyet olmayan, ipsilateral servikal lenfadenopatinin eşlik etmediği parotis malignitesini düşündürür özellikteydi. Bilgisayarlı tomografi pleomorfik adenoma benzeyen parotis içi tümörü gösterdi ve hastaya yüzeysel parotidektomi uygulandı. İnce iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı, ancak tanısal değildi. Histolojik incelemede intraparotideal lenf bezinde sarkoidoz veya tüberkülozu düşündüren granülomatöz değişiklikler saptandı. Ziehl-Nielsen boyası negatifken, tüberkülin deri testi (PPD, 5 IU) pozitifti. Hastaya 2 ay izoniazid, rifampin, pirazinamid ve etambutol ile başlangıç tedavisi verildi, ardından 7 ay süreyle izoniazid ve rifampin ile idame yapıldı. Postoperatif olarak gelişen hafif fasiyal sinir parezisi 1 hafta sonra düzeldi. Parotis tüberkülozu nadirdir, ancak parotis kitlelerinin ayırıcı tanısında dikkate alınmalıdır. İnce iğne aspirasyon biyopsisi tanı için önemlidir, çünkü bu durumda tedavi yaklaşımı esas olarak konservatif olacaktır. Cerrahi özellikle diğer tanısal incelemeler başarısız olduğunda hem tanısal hem de terapötik olabilir.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, parotis bezi.
SUMMARY
Tuberculosis of the parotid gland
Nicholas S. MASTRONIKOLIS1, Theodoros A. PAPADAS1, Markos MARANGOS2,
Kiriakos P. KARKOULIAS2, Athanassios C. TSAMANDAS3, Panos D. GOUMAS1

1 Department of Otorhinolaryngology, University Hospital of Patras, Patras, Greece, 
2 Department of Internal Medicine University Hospital of Patras, Patras, Greece,
3 Department of Pathology, University Hospital of Patras, Patras, Greece.
Tuberculosis (Tbc) presented as an isolated parotid mass is rare. Preoperative diagnosis is difficult and the symptomatology is nonspecific. In the majority of the cases an initial diagnosis of a parotid tumor, often a pleomorphic adenoma, is made. We present a 35-year old woman with a six months duration right parotid lump. The mass was firm and nontender without ipsilateral cervical lymphadenopathy, suggesting a parotid neoplasm. The computerized tomography scan showed an intraparotideal tumor resembling a pleomorphic adenoma and thus the patient underwent to a superficial parotidectomy. Fine needle aspiration biopsy was performed but it was not diagnostic. Histological examination revealed an intraparotideal lymph node with changes of granulomatous lymphadenopathy type, like those demonstrated in the tuberculosis and sarcoidosis. Ziehl-Nielsen staining was negative, while the tuberculin skin test (PPD, 5 IU) was positive. The patient's treatment regimen consisted of a 2-month initial phase of isoniazid, rifampin, pyrazinamide and ethambutol followed by a 7 month continuation phase of isoniazid and rifampin. Postoperatively, there was only a mild paresis of the facial nerve resolved a week after. Parotid Tbc is very rare but should be considered as a differential diagnosis of parotid lumps. Fine needle aspiration biopsy (FNAB) is of outmost importance for diagnosis, since the treatment of this entity is primarily conservative. However, surgery could be both therapeutic and diagnostic, especially when other diagnostic examinations fail.
Key Words: Tuberculosis, parotid gland.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Nicholas S. MASTRONIKOLIS,
Ampelonon str. Ovria
PATRAS - GREECE
e-mail: nmastr@otenet.gr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır