Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Toplum kökenli pnömoni ve hastane maliyeti
Sibel DORUK1, Kemal Can TERTEMİZ2, Nuray KÖMÜS3, Eyüp Sabri UÇAN2, Oğuz KILINÇ2, Can SEVİNÇ2

1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat,
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir,
3 Nizip Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Gaziantep.
ÖZET
Türkiye'de toplum kökenli pnömoni (TKP)'nin direkt ve indirekt maliyeti ile ilgili veriler yetersizdir. Bu çalışmada, TKP olgularının klinik, laboratuvar ve radyolojik özelliklerini, direkt hastane maliyetini ve buna etki eden faktörleri belirlemek amaçlanmıştır. Olguların gruplanması ve maliyetin incelenmesinde pnömoni ağırlık skoru (PSI) ve Türk Toraks Derneği TKP Rehberi kullanılmıştır. Yaş ortalaması 70.9 olan 114 olgunun verileri retrospektif olarak incelendi. Ortalama hastanede yatış süresi 11.0 ± 6.6 gündü. Türk Toraks Derneği TKP rehberine göre grup IIIb'de yer alan ve PSI skor ortalaması 102.7 olan 3 olgu ölümle sonuçlandı. Ortalama ilaç maliyeti 484.59 Euro, radyoloji maliyeti 65.38 Euro, laboratuvar maliyeti 329.38 Euro ve toplam maliyet 1630.77 Euro idi. Grup IIIb'de yer alan olgularda ilaç maliyeti ve toplam maliyet diğer gruplara göre yüksekti. Radyolojik, laboratuvar ve toplam maliyet açısından başlangıç tedavisi rehbere uygun olan ve olmayan olgular arasında farklılık saptanmadı (p> 0.05). Cinsiyet ve ileri yaşın (≥ 65 yaş) toplam maliyet üzerine etkisi saptanmadı (p> 0.05). Ek hastalık varlığının toplam maliyeti artırdığı belirlendi (p= 0.003). PSI skorlamasına göre toplam maliyet düşük risk grubunda 1274.60 Euro, yüksek risk grubunda 1929.49 Euro idi. TKP'ye bağlı hastane mortalitesi %2.6 idi.
Anahtar Kelimeler: Toplum kökenli pnömoni, maliyet, direkt hastane maliyeti, mortalite, hastanede kalma süresi.
SUMMARY
Community acquired pneumonia and direct hospital cost
Sibel DORUK1, Kemal Can TERTEMİZ2, Nuray KÖMÜS3, Eyüp Sabri UÇAN2, Oğuz KILINÇ2, Can SEVİNÇ2

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gaziosmanpasa University, Tokat, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey,
3 Department of Chest Diseases, Nizip Goverment Hospital, Gaziantep, Turkey.
In Turkey, there is inadequate data about the direct or indirect cost of community acquired pneumonia (CAP). This study aims to identify the clinical, laboratory, and radiological properties, direct hospital costs of CAP, and the factors that affect these costs. Grouping of the subjects and cost analysis were evaluated in accordance with Pneumonia Severity Index (PSI) and ‘Turkish Thoracic Society (TTS) CAP Guideline'. 114 cases with an average age of 70.9 were analyzed retrospectively. Average hospital stay was 11.0 ± 6.6 days. Three of the cases that appeared to be in group IIIb in accordance with TTS CAP Guideline, and that had a PSI score of 102.7 died. Average costs of medicine was 484.59 Euro, radiology costs were 65.38 Euro, laboratory costs were 329.38 Euro and the total cost was 1630.77 Euro. In group IIIb cases, costs of medicine and the total costs were higher than other groups. Radiological, laboratory and the total costs were not determined to be different among cases that did or did not conform to initial treatment guidelines (p> 0.05). There were no effect of gender and advanced age (≥ 65 years) on total cost (p> 0.05). Existence of a comorbid disease was detected to have increased the total cost (p= 0.003). Total costs according to PSI scoring were 1274.60 Euro in low-risk group, and 1929.49 Euro in high-risk group (p= 0.04). Hospital mortality due to CAP was 2.6%.
Key Words: Community acquired pneumonia, cost, direct hospital cost, mortality, lenght of stay in hospital.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Uzm. Dr. Sibel DORUK,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
TOKAT - TURKEY
e-mail: sibelsahbaz@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır