Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bronşektazide hava yolu reversibilitesi
Seher SEVGİLİ1, H. Canan HASANOĞLU2, Ayşegül KARALEZLİ2, Mükremin ER2

1 Batman Devlet Hastanesi, Batman,
2 Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara.
ÖZET
Çocukluk döneminde geçirilen akciğer infeksiyonları bronşektazi etyolojisinde önemli nedenlerden biridir. Bronşiyal obstrüksiyon varlığı nedeniyle tanı aşamasında bronşektazi hastalığı astım ile karışabilmektedir. Bu çalışmada, bronşektazi hastalarında solunum fonksiyon testlerinde obstrüktif patern ve reversibilite oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ile tanı almış 107 bronşektazi hastası ve kontrol grubunda solunumsal herhangi bir şikayeti olmayan randomize olarak seçilmiş 40 gönüllü çalışmaya alındı. Hasta grubunda yaş ortalaması 48.89 ± 14.33 olan 64 (59.81%) erkek ve 43 (40.19%) kadın hasta vardı. Kontrol grubundaki 40 hastanın yaş ortalaması 43.60 ± 11.41 idi. Yüz yedi hasta ve 40 kontrol grubuna FEV1, FVC, FEF%25-75 ve reversibilite değerlerini ölçmek amacıyla spirometrik inceleme, difüzyon kapasitesi ve akciğer hacimleri ölçümleri yapıldı. Çalışmanın sonunda solunum fonksiyon testlerinde 78 (%72.90) hastada obstrüktif, 26 (%24.30) hastada kombine ve 3 (%2.80) hastada restriktif solunum fonksiyon bozukluğu paterni tespit edildi. Reversibilite testi FEV1 için 39 (%36.45) hastada %12 üzerinde, FEF%25-75 için 63 hastada (%58.9) %20 üzerindeydi. Bu grupta ortalama FEV1 reversibilite yüzdesi 19.51 ± 6.59 ve FEF%25-75 reversibilite yüzdesi 38.62 ± 26.49 şeklindeydi. Kontrol grubunda hiçbir hastada reversibilite tespit edilmedi. Sonuç olarak çalışma grubunda reversibilite oranı FEV1'de %36.45 ve FEF%25-75'te %58.9 olarak belirlendi. Bu sonuçlarla bronşektazili olgularda büyük oranda reversibilite bulgusu olduğu gösterildi. Bronşektazi hastalarının zaman zaman yanlış astım tanısı aldığı ve yıllarca bu tanı ile tedavi edildiği de bir gerçektir. Bronşektazi ve astım ayırıcı tanısı sadece solunum fonksiyon testleri ile değil aynı zamanda radyolojik yöntemlerle de yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Reversibilite, bronşektazi, solunum fonksiyon testi.
SUMMARY
Bronchial reversibility in the patients with bronchiectasis
Seher SEVGİLİ1, H. Canan HASANOĞLU2, Ayşegül KARALEZLİ2, Mükremin ER2

1 Batman State Hospital, Batman, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Ankara Atatürk Training and Research Hospital, Ankara, Turkey.
Pulmonary infections during childhood is an important factor in bronchiectasis ethiology. This disease sometimes may be confused with asthma in diagnosis. Because of bronchial obstruction, the bronchiectasis patients can be misdiagnosed as asthmatic. In this study we aimed to show the obstructive pattern and reversibility percentage in bronchiectasis. The 107 bronchiectasis patients that diagnosed with high resolution computed tomography scanning were included to the study. As a control group 40 volunteers that have no respiratory symptom were chosen randomly. There were 64 (59.81%) men and 43 (40.19%) women patients with a mean age of 48.89 ± 14.33 years. In control group 40 healthy individuals with a mean age of 43.60 ± 11.41 were present. The spirometry was done to measure FEV1, FVC, FEF25-75% and reversibility of all 107 individuals and control group. Also diffusion capacity and lung volumes of patients and control group were measured. In the study group 78 (72.90%) patients had obstructive, 26 (24.30%) patients had mixed and 3 (2.80%) patients had restrictive pulmonary function abnormality. Reversibility percentage was recorded as positive for 39 patients in FEV1 (36.45%) and as positive (> 20%) for 63 patients in FEF%25-75 (58.9%). In this group mean reversibility percentage in FEV1 was 19.51 ± 6.59 and in FEF%25-75 was 38.62 ± 26.49. In control group reversibility ratio was 0% for FEV1. We determined reversibility ratio as 36.45% for FEV1 and as 58.9% for FEF%25-75 in our study group, so bronchial reversibility is shown frequently in patients with bronchiectasis. Unfortunately bronchiectasis is often misdiagnosed and some patients are treated for presumed asthma for years. Therefore differential diagnosis of bronchiectasis and asthma should not only be evaluated by reversibility but also by radiologically.
Key Words: Reversibility, bronchiectasis, pulmonary function test.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. H. Canan HASANOĞLU,
Kocatepe Sitesi, No: 5/8 Çayyolu 06800 
ANKARA - TURKEY
e-mail: hhasanoglu@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır