Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Türkiye'de hekimlerin verem savaş dispanseri görevleri hakkındaki bilgileri
Abdullah Çetin TANRIKULU1, Yılmaz PALANCİ2, Canan EREN DAĞLI3, Gürdal YILMAZ4,
Mehmet KARACA5, Abdurrahman ABAKAY6, Didem TAŞTEKİN7

1 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Kars,
3 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş,
4 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon,
5 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Kars,
6 Diyarbakır 1 No'lu Verem Savaş Dispanseri, Diyarbakır,
7 Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars.
ÖZET
Ülkemizde tüberküloz (Tbc) kontrolünün merkez birimi Verem Savaş Daire Başkanlığı; ara birimi Sağlık Müdürlüğü ile birlikte çalışan Verem Savaş İl Koordinatörü; uç birimi ise Verem Savaş Dispanserleri (VSD)'dir. Ocak 2007-Mayıs 2007 tarihleri arasında ülkemizdeki hekimlerin VSD'lerin görevleri hakkındaki bilgi ve yaklaşımlarını değerlendirmek için çalışma planlandı. Yedi coğrafi bölgeden en az iki ile ulaşmak ve her ilde en az 50 hekim olmak üzere toplam 14 ilde anket çalışması yapıldı. On dört ilde çalışan hekimlerden anketi doldurmayı kabul eden hekimler çalışmaya dahil edildi. Her hekime VSD'lerin görev ve sorumlulukları ile ilgili yedi soruluk anket uygulandı. Toplam 1250 (446 kadın, 804 erkek) hekimin yaş ortalaması 32.58 ± 6.63 (22-65) idi. Altı yüz elli bir (%52.1) hekim daha önce Tbc tanısı koymuştu. Hekimlerimiz sorular sonunda VSD'lerin en önemli iki görevi olarak, bildirimi yapılan hastaların tedavilerinin düzenli ve ücretsiz sürdürülmesinin sağlanması ve Tbc hasta temaslılarının taranması olarak belirtmişlerdir. Dispanserin yedi görevinin tamamını çok önemli gören 157 (%11.8) hekim vardı. Yapılan skalaya göre VSD çalışanı hekimler, kadın hekimler, çocuk uzmanı ve göğüs uzmanı hekimler diğer meslektaşlarına göre VSD'lerin görevleri hakkında daha iyi seviyede bilgi sahibiydi (p< 0.005). Hekimlerimizin VSD'lerin görev ve fonksiyonları hakkında önemli bilgi eksiklikleri saptandı. Sağlık hizmetinin temelini oluşturan kurumlarda çalışan bu hekimlerimizin, Tbc ile mücadelede ülkemizde kilit rol oynayan VSD'lerin görev ve yetkileri hakkında eğitime ihtiyaç duydukları düşünüldü. Daha ayrıntılı ve eğitim ayağı da olan çalışmaların bu konuda daha faydalı olacağına inanmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Bilgi, hekim, tüberküloz, verem savaş dispanseri.
SUMMARY
The opinions of Turkish physicians about the tasks of tuberculosis central dispensary
Abdullah Çetin TANRIKULU1, Yılmaz PALANCİ2, Canan EREN DAĞLI3, Gürdal YILMAZ4,
Mehmet KARACA5, Abdurrahman ABAKAY6, Didem TAŞTEKİN7

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey,
2 Department of Public Health, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey,
3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Sütçü İmam University, Kahramanmaraş, Turkey,
4 Department of Infectious Diseases, Faculty of Medicine, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey,
5 Department of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey,
6 1st Tuberculosis Dispensary Diyarbakır, Diyarbakır, Turkey,
7 Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Kafkas University, Kars, Turkey.
Department of tuberculosis control is the main tuberculosis branch of Minister of Health, with coordinators in cities as intermediate departments and Tuberculosis Central Dispensaries (TCD) as peripheral branches. This study was performed through January-May 2007 in seven different geographical regions to figure out opinions of physicians on tuberculosis dispensaries. A specific questionnaire was distributed to doctors in two cities in each geographical region. A number of 1250 doctor participated in the study as at least fifty doctors in each city. Mean age of the subjects was 32.58 ± 6.63 (22-65), 52.1% (651) of whom had diagnosed tuberculosis before. It was found in the study that two important functions of tuberculosis central dispensaries for the doctors were the treatment of patients regularly and freely, and scanning the persons who have very close contact with active tuberculosis patient. A number of 157 doctors accepted all seven functions of dispensary as important. Female doctors, pediatricians and chest physicians had better knowledge on the tasks of tuberculosis central dispensaries (p< 0.005). This study showed that Turkish physicians did not have enough knowledge about tuberculosis and its tasks. We believe that practical training procedures for the physicians on the goals and functions of TCD will help to treat tuberculosis.
Key Words: Knowledge, physician, tuberculosis, tuberculosis central dispensaries.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Abdullah Çetin TANRIKULU,
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
36100 KARS - TURKEY
e-mail: cetintanrikulu@hotmail.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır