Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile pulmoner tromboemboli tanısı
konulan hastalarda klinik ve radyolojik bulgular
Elif ŞEN1, Fatma ARSLAN1, Serpil ELADAĞYURT1, Neslihan TARAKÇI1, Akın KAYA1, Çetin ATASOY2,
Sevgi BARTU SARYAL1

1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Pulmoner tromboemboli (PTE) tanısında ilk sırada başvurulan görüntüleme yöntemi pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi (PBTA)'dir. Çalışmada PBTA ile PTE tanısı konulan hastaların klinik ve radyolojik özelliklerinin belirlenmesi, PBTA'da trombüs yerleşim yeri ile klinik, laboratuvar parametreler arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı. Çalışmaya 2004-2007 yılları arasında PBTA ile PTE tanısı konulan 172 hasta alındı. Klinik, laboratuvar parametreler, PBTA'da trombüs yerleşim bölgeleri değerlendirildi. Yüz yetmiş iki hastanın (kadın/erkek: 99/73) yaş ortalamaları 58.27 ± 15.11, Wells skoru ortalaması 2.99 ± 2.40'tı. Hastaların %39.5 (n= 68)'i düşük, %50.6 (n= 87)'sı orta, %9.9 (n= 17)'u yüksek olasılıklıydı. En sık ek hastalıklar kardiyovasküler hastalıklar (n= 46, %26.7), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (n= 26, %15), risk faktörleri geçirilmiş operasyon öyküsü (n= 47, %27.3) ve immobilizasyon (n= 37, %21.5) idi. Nefes darlığı (%89), göğüs ağrısı (%59.9) başvurudaki en sık yakınmalardı. Doppler ultrasonografide hastaların %56.4'ünde derin ven trombozu (DVT) belirlendi. Trombüs en sık olarak sağ alt (%44.2) lob arterinde görüldü. Hastaların %30'unda trombüsün en proksimal yerleşimi ana pulmoner arterlerdi (APA). APA'da trombüsü olanların yaş ortalaması (61.96 ± 14.47), daha distaldeki arter dallarında trombüsü olanlara (56.62 ± 15.16) göre yüksekti (p= 0.03). Geçirilmiş operasyon öyküsü (%41 vs. %21, p= 0.009), kanser (%24 vs. %2.5, p< 0.001) olanlarda APA'da trombüs saptanma oranı daha yüksekti. Senkop geçirenlerin %16.9'unda trombüsün APA'da %3.3'ünde ise diğer lokalizasyonlarda yerleştiği görüldü (p= 0.004). Wells skoru ortalaması APA'da trombüsü olanlarda diğerlerine göre daha yüksekti (3.59 ± 2.38 / 2.72 ± 2.37, p= 0.02), ancak düşük/orta/yüksek olasılıklı hastalar arasında proksimal trombüs yerleşimi farklılık göstermiyordu. Ortalama D-dimer düzeyi APA ve daha distal trombüsü olanlar arasında farklı değildi. Trunkus pulmonaliste trombüsü olan hastalarda ise D-dimer düzeyi anlamlı olarak yüksekti (1357 µg/mL vs. 724 µg/mL). Doppler USG'de derin ven trombozu saptanan ve saptanmayanlar arasında trombüs yeri bakımından farklılık gözlenmedi. Sonuç olarak; trombüsün hastaların üçte birinde ana pulmoner arterlerde yerleştiği, trombüsün proksimal yerleşimiyle operasyon, kanser öyküsü, senkop geçirme arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi. Trunkus pulmonaliste trombüsü olan hastaların D-dimer düzeylerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğu belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Pulmoner emboli, pulmoner bilgisayarlı tomografi anjiyografi, proksimal trombüs yeri, Wells skoru.
SUMMARY
Clinical and radiological findings in patients diagnosed pulmonary thromboembolism by pulmonary computerized tomography angiography
Elif ŞEN1, Fatma ARSLAN1, Serpil ELADAĞYURT1, Neslihan TARAKÇI1, Akın KAYA1, Çetin ATASOY2,
Sevgi BARTU SARYAL1

1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
2 Department of Radiodiagnostic Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey
Pulmonary computed tomography angiography (PCTA) is the initial imaging test for the diagnosis of pulmonary thromboembolism (PTE). In the study, it was aimed to determine the clinical, radiological findings in patients diagnosed PTE by PCTA, to investigate the relationship between the thrombus localisation and the clinical, laboratory parameters. 172 patients diagnosed PTE by PCTA between 2004 and 2007 were included in the study. The clinical, laboratory parameters, thrombus localisation were evaluated. Mean age (female/male: 99/73) was 58.27 ± 15.11, mean Wells score was 2.99 ± 2.40. 39.5% (n= 68) of patients had low risk, 50.6% (n= 87) intermediate, 9.9% (n= 17) high risk. The most common comorbidities were cardiovascular diseases (n= 46, 26.7%), COPD (n= 26,15%). Recent operation history (n= 47, 27.3%), immobilisation (n= 37, 21.5%) were the most frequent risk factors. Dyspnea (89%), chest pain (59.9%) were the most common complaints. Deep venous thrombosis was detected by Doppler USG in 56.4% of patients. The most common site of thrombus was the right lower lobe artery (44.2%). In 30% of patients, the most proximal level of thrombus was the main pulmonary arteries (MPA). Mean age of patients with MPA thrombus (61.96 ± 14.47), was higher than patients with distal thrombus (56.62 ± 15.16, p= 0.03). Patients with the recent operation history (41% vs. 21%, p= 0.009), cancer (24% vs. 2.5%, p< 0.001) had higher rates of MPA thrombus. In patients presented with syncope,16.9% of them had a MPA thrombus compared to others having 3.3% rate of other thrombus localisations (p= 0.004). Mean Wells score in patients with MPA thrombus was higher compared to others (3.59 ± 2.38/2.72 ± 2.37, p= 0.02), however it didn't differ the extent of proximal thrombus between low, intermediate and high risk patients. The mean level of D-dimer was not different between patients with MPA thrombus and the others. D-dimer level was significantly higher in patients with thrombus localized at truncus pulmonalis (1357 µg/mL vs. 724 µg/mL). There was no significant difference between Doppler USG positive and negative patients for DVT. In conclusion, it was determined that the thrombus was at MPA in one third of the patients, a significant relationship between the presence of the recent operation, cancer history and syncope with MPA thrombus. In patients with a thrombus at truncus pulmonalis, D-dimer levels were higher.
Key Words: Pulmonary embolism, pulmonary computed tomography angiography, proximal thrombus localisation, Wells score.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Uzm. Dr. Elif ŞEN,
Mamak Caddesi No: 12/A
Cebeci 06100 ANKARA - TURKEY 
e-mail: elifsen2001@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır