Türkçe       English

<< Geri Yazdır
KOAH'da selektif fosfodiesteraz-4 (PDE-4) inhibitörleri
Türkan TATLICIOĞLU

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), tüm dünyada önemli morbidite ve mortalite nedeni bir sağlık sorunu olmasına rağmen henüz tam anlaşılmış değildir. Tedavi seçenekleri oldukça sınırlı olup, yeni tedavi stratejilerine acilen ihtiyaç vardır. KOAH'da geliştirilmekte olan yeni tedavi ajanları içinde önemli bir grup ilaç, antiinflamatuvar etkileri olduğu gösterilen fosfodiesteraz-4 (PDE-4) inhibitörleridir. Fosfodiesterazlar hücre içi ikincil haberci moleküller olan siklik adenozin monofosfatı (cAMP) parçalayarak inaktive eden enzimlerdir. Pek çok yapısal ve inflamatuvar hücrede mevcut olup, bu hücrelerde cAMP'ın inaktivasyonu proinflamatuvar bir kaskadla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle kronik inflamasyonla seyreden KOAH'da, cAMP inaktivasyonunun fosfodiesteraz enzim inhibisyonu ile önlenmesi, fosfodiesteraz enzimlerini potansiyel hedef haline getirmiştir. KOAH inflamasyonunda rol oynayan başlıca fosfodiesteraz ağırlıklı olarak inflamatuvar hücreler ve hava yolu düz kasında yer alan PDE-4 olup, çalışmalar PDE-4 tipine selektif inhibitörlere odaklanmıştır. Halen faz III klinik çalışmaları aşamasında iki selektif PDE-4 inhibitörü silomilast ve roflumilasttır. Çalışmalar silomilast ve roflumilastın önemli antiinflamatuvar etkileri ile KOAH'da akciğer fonksiyonları, atak sıklığı ve yaşam kalitesine olumlu etkide bulunduklarını ortaya koymuştur. Her ne kadar bu ilaçların KOAH'ın doğal gelişimine etkisi ve uzun sürede güvenilirliğini değerlendiren yeni çalışmalara ihtiyaç olsa da, silomilast ve roflumilastın önemli antiinflamatuvar ve klinik etkileri ile KOAH tedavisinde umut veren farmakolojik ajanlar oldukları söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Fosfodiesteraz, fosfodiesteraz inhibitörleri, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), silomilast, roflumilast.
SUMMARY
Selective phosphodiesterase-4 (PDE-4) inhibitors in COPD
Türkan TATLICIOĞLU

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey.
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a worldwide health problem resulting in significant morbidity and mortality; however, it could not be understood totally so far. Treatment options for the disease are quite limited and there is an urgent need for new treatment strategies. Among new therapeutic agents that are under development, a group of significant importance is phosphodiesterase-4 (PDE-4) inhibitors shown to have antiinflamatory actions. Phosphodiesterases are the enzymes responsible from the breakdown and inactivation of cyclic adenosine monophoshate (cAMP) which is an intracellular second messenger molecule. They are present in several structural and inflammatory cells, in these cells the inactivation of cAMP results in a proinflammatory cascade. So, in COPD which goes together with chronic inflammation, prevention of cAMP inactivation via phosphodiesterase enzyme inhibition made phosphodiesterase enzymes potential targets. Main phosphodiesterase playing a part in COPD is PDE-4 which is prodominantly present in inflammatory cells and airway smooth muscle cells. The studies therefore focused on inhibitors selective to PDE-4 subtype. The two selective PDE-4 inhibitors that are at Phase III clinical trial stage are cilomilast and roflumilast. The studies have demonstrated that antiinflammatory effects of cilomilast and roflumilast positively contribute to the respiratory function, frequency of exacerbations and quality of life of COPD patients. Despite we need new studies to evaluate the influence of these agents on the natural course of COPD as well as their long-term safety; we can certanly comment that cilomilast and roflumilast are promising hope in COPD treatment by their clinical and antiinflammatory effects.
Key Words: Phosphodiesterase, phosphodiesterase inhibitors, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), cilomilast, roflumilast.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Türkan TATLICIOĞLU,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Beşevler, ANKARA - TURKEY
e-mail: turkant@gazi.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır