Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Steroid tedavisi kesilen tavşanlarda endotrakeal entübasyonun ödem riski
Hüseyin FİDAN1, Önder ŞAHİN2, Fatma FİDAN3, Yüksel ELA1, Ahmet SONGUR4, Murat YAĞMURCA5

1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı,
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı,
3 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
4 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı,
5 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Afyon.
ÖZET
Dokulardaki rebound ödem, steroid tedavisinin kesilmesinin iyi tanımlanmış bir komplikasyonudur. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut alevlenmesinde, kısa süreli steroid tedavisinde sistemik steroidin kademeli olarak azaltılması çoğu durumlarda gereksiz görülür, bu durumda larengeal rebound ödemin varlığı araştırılmamıştır. Biz steroid tedavisinin kesilmesinden sonra entübasyon uygulandığında entübasyonun larengeal ödemi arttırıp arttırmadığını araştırdık. Randomize olarak 36 tavşan altı gruba bölündü. Steroid uygulanan dört gruba 10 gün boyunca intraperitoneal 1 mg/kg metilprednizolon verildi. Bir gruba 10 gün boyunca serum fizyolojik verildi ve son kontrol grubu sadece entübe edildi. Steroid tedavisi verilen tavşanlar steroid tedavisinin kesilmesinden sonra birinci gün, birinci hafta, ikinci hafta ve birinci ayda entübe edilerek gruplara ayrıldı. Hava yolu alanı ve larenks lümeninin tiroid kartilaj ve özefagus ile çevrili larenks dokularına kesitsel yüzdesi stereolojik yöntemle çalışıldı. Birinci hafta steroid grubunun kontrol grubuna göre larenks lümen alanları anlamlı olarak daha dardı ve larenks lümeninin tiroid kartilaj ve özefagus ile çevrili larenks dokularına kesitsel yüzdesi anlamlı olarak daha büyüktü. Tavşanlarda steroid tedavisinin ani kesilmesinden bir hafta sonra larenkste rebound ödem oluşur. Steroid tedavisinin kesilmesinden sonra entübasyon için klinik olarak güvenli zaman çalışmamızla tanımlanmıştır. Bu sonuçlar steroid tedavisinin kesilmesinden sonraki bir haftalık sürecin entübasyon için riskli bir zaman olabileceğini düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Larenks ödemi, steroid, rebound ödem, entübasyon.
SUMMARY
Oedema risk of endotracheal intubation in rabbits with cessation of steroid therapy
Hüseyin FİDAN1, Önder ŞAHİN2, Fatma FİDAN3, Yüksel ELA1, Ahmet SONGUR4, Murat YAĞMURCA5

1 Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey,
2 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey,
3 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey,
4 Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey,
5 Department of Histology and Embriology, Faculty of Medicine, Afyon Kocatepe University, Afyon, Turkey.
Rebound oedema of tissues is a well defined complication of cessation of steroid therapy. Tapering of systemic corticosteroid regimens in short course steroid therapy is considered unnecessary in most circumstances in acut exacerbation of chronic obstructive pulmonary diseases, presence of laryngeal rebound edema is obscure in this situtation. We studied whether or not laryngeal oedema increases after intubation when intubation is established after cessation of steroid therapy. Thirty-six rabbits were randomly divided into six groups. We administered 1 mg/kg methyl prednisolone intraperitoneally to four steroid groups for ten days. Another group received serum physiologic for ten days and last group was sham control that was intubated only. Rabbits that received steroid therapy were intubated and separated into groups one day, one week, two weeks, and a month after the cessation of steroid therapy. Airway area and percentage of cross sectional area of larynx lumen to their own larynx tissues surrounded by thyroid cartilage and oesophagus were studied by stereological methods. Larynx lumen area of one week steroid group was significantly narrower and percentage of cross sectional area of larynx lumen to their own larynx tissues surrounded by thyroid cartilage and oesophagus was significantly larger than sham control. Rebound oedema forms in larynx with abrupt cessation of steroid therapy in rabbits. Clinical safe time for intubation after abrupt cessation of steroid therapy is also defined with our study. These results suggest that one week after the cessation of steroid therapy may be a hazardous time for tracheal intubation.
Key Words: Larynx oedema, steroid, rebound oedema, intubation.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Fatma FİDAN,
Hattat Karahisar Mahallesi
4. Sokak Kaya Apartmanı Daire: 7
03200 AFYON - Turkey
e-mail: drffidan@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır