Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Trakeobronşiyal Obstrüksiyonlarda Girişimsel Bronkoskopik Tedavi Yöntemleri Dizisi: 1
Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan
girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım
Ahmet Selim YURDAKUL

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Akciğer kanserlerinin teşhis ve evrelemesinde yaygın olarak kullanılan bronkoskopi akciğer kanserli hastaların palyatif tedavilerinde de başarıyla kullanılmaktadır. Trakeobronşiyal obstrüksiyonu olan hastalarda nefes darlığı, öksürük ve hemoptizi şikayetleriyle atelektaziler ve pnömoniler gelişmektedir, bu semptomlar uygulanan girişimsel bronkoskopik yöntemlerle ortadan kaldırılabilir. Bu yöntemler arasında lazer, elektrokoter, argon plazma koagülasyon, kriyoterapi, brakiterapi, fotodinamik terapi ve stent uygulanımı yer almaktadır. Uygulanan bu yöntemlerle hava yolundaki obstrüksiyon açılarak hastada mevcut olan dispne, atelektazi ve postobstrüktif pnömoninin düzelmesi sağlanır. Ayrıca, hava yolu açıklığının sağlanması ile akciğer kanseri olan hastalara kemoterapi ve/veya radyoterapi uygulanabilir. Trakeobronşiyal obstrüksiyonların tedavisi; hastalığın etyolojisi, fizyolojisi, teşhis ve tedavi seçeneklerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve anesteziyolog, medikal onkolog, göğüs cerrahı, radyolog ve girişimsel bronkoskopiyi uygulayan göğüs hastalıkları uzmanının birlikte oluşturduğu multidisipliner bir takımın iş birliği ile gerçekleştirilir. Bu multidisipliner yaklaşım içinde akciğer kanseri tanı ve tedavisi ile uğraşan tüm doktorların girişimsel bronkoskopik yöntemler ve endobronşiyal tedavi yöntemleri ile endikasyonlarını iyi bilmeleri gereklidir. İki dizi halinde sunulan bu yazının amacı; akciğer kanserli hastalarda girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemleri konusundaki bilgilerimizi yenilemektir.
Anahtar Kelimeler: Endobronşiyal tedavi, bronkoskopi, akciğer kanseri.
SUMMARY
Approach for the interventional bronchoscopic treatment methods applied in tracheabronchial obstruction
Ahmet Selim YURDAKUL

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Gazi University, Ankara, Turkey.
Bronchoscopy used commonly in the diagnosis and staging of the lung cancer was applied successfully in the palliative treatment of the patients with lung cancer. The patients with tracheabronchial obstruction may develop many symptoms like dyspnea, cough and haemoptysis, and atelectasis and pneumonia but these symptoms were recovered with applying interventional bronchoscopic methods. These methods are laser therapy, electrocautery, argon plasma coagulation, cryotherapy, brachytherapy, photodynamic therapy and airway stents. The obstructed airway was reopened by these bronchoscopic methods and dyspnea, atelectasis and post-obstructive pneumonia were relieved. In addition, with establishment of the airway patency, chemotherapy and/or radiotherapy may be applied to the patients with lung cancer. The treatment of tracheabronchial obstruction was achieved a thorough evaluation of the etiology, physiology, diagnostic and treatment options of the disease and a multidisciplinary team approach including anesthesiolog, medical oncolog, thoracic surgeon, radiolog and interventional pulmonolog. In this multidisciplinary team approach, all of the doctors dealing with the diagnosis and treatment of lung cancer should know interventional bronchoscopic methods, endobronchial treatment, and endications of these procedures. The aim of this review is to fresh our knowledge about the interventional bronchoscopic treatment methods in patients with lung cancer.
Key Words: Endobronchial treatment, bronchoscopy, lung cancer.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ahmet Selim YURDAKUL,
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
Beşevler, Ankara - Turkey
e-mail: ayurdakul@gazi.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır