Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Bronşektaziyi andıran erişkin konjenital kistik adenomatoid malformasyon olgusu
Alpaslan ÇAKAN1, Özgür SAMANCILAR1, Ufuk ÇAĞIRICI1, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU2, Ali VERAL3

1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Bronşiyol benzeri hava boşluklarının proliferasyonu ile karakterize akciğerin konjenital kistik adenomatoid malformasyonu (KKAM) oldukça nadir görülen bir anomalidir. Çoğunlukla yenidoğan ve infantlarda izlenmektedir. Erişkinlerde görülmesi daha nadirdir ve genellikle tekrarlayan akciğer infeksiyonları şeklinde kendini göstermektedir. Bu makalede öksürük, pürülan ekspektorasyon yakınmaları ve tekrarlayan akciğer infeksiyonu öyküsü olan; göğüs bilgisayarlı tomografisinde sol alt lobda bronşektazi benzeri kistik değişiklikler izlenen; sol alt lobektomi uygulanan ve histopatolojik inceleme sonucunda KKAM-tip 2 tanısı alan 31 yaşındaki erkek olgu sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Konjenital, kistik, adenomatoid, malformasyon, erişkin.
SUMMARY
Congenital cystic adenomatoid malformation of the lung resembling bronchiectasis in an adult
Alpaslan ÇAKAN1, Özgür SAMANCILAR1, Ufuk ÇAĞIRICI1, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU2, Ali VERAL3

1 Department of Chest Surgery, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey,
3 Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ege University, İzmir, Turkey.
Congenital cystic adenomatoid malformation (CCAM) of the lung is a rare anomaly which is characterized by a proliferation of dilated bronchiolar-like air spaces. It is generally seen in newborns and infants. When seen in adults, which is more uncommon, it presents itself mostly with recurrent pulmonary infections. In this article, 31-year-old man with cough and purulant expectoration and a history of recurrent pulmonary infections who had cystic changes resembling bronchiectasis at the left lower lobe on the computed tomography of the chest and diagnosed CCAM-type 2 after the histopathological examination of the left lower lobectomy specimen is presented.
Key Words: Congenital, cystic, adenomatoid, malformation, adult.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Alpaslan ÇAKAN,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı,
35100 Bornova, İZMİR - TURKEY
e-mail: alpaslan.cakan@ege.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır