Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Astım ataklarında ağırlığı belirleyici risk faktörleri
Sibel ATIŞ, Eylem Sercan KAPLAN, Cengiz ÖZGE, Suzan BAYINDIR

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin.
ÖZET
Astım ataklarının ortaya çıkışında çok sayıda faktör suçlanmakla birlikte, astımda atak şiddetini belirleyen risk faktörleri çok az araştırılmıştır. Bu çalışmada, astım ataklarında rol oynadığı bilinen çeşitli risk faktörlerinin atak ağırlığındaki belirleyicilik değerlerini araştırdık. Son üç yıl içinde acil polikliniğimize astım atağı ile başvuran 93 erişkin hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Ara/yoğun bakımda yatma ve/veya entübasyon ağır/çok ağır atak kriteri olarak alındı. Lojistik regresyon analizi kullanılarak, astım atak şiddetiyle ilişkili olabilecek her bir faktörün hafif/orta derece ile karşılaştırıldığında ağır/çok ağır derece astım ataklarındaki belirleyici gücü saptandı. Bu analize dahil edilen başlıca bağımsız değişkenler; yaş, cinsiyet, sigara, inhaler steroid kullanımı, tedavi uyumu, astımın derecesi, ek atopik hastalık mevcudiyeti, prik test pozitifliği, tetikleyici faktörler (üst veya alt solunum yolu infeksiyonu, aspirin ve benzeri ilaçlar vs.), kısa etkili β2-agonist kullanım sıklığı, son bir yıl içinde astım atağı ile acil başvuru sayısı, daha önce ağır bir astım atağı geçirme öyküsü, solunum fonksiyonları (FEV1, FVC ve PEF) ve kan eozinofil sayısı idi. Hastaların 20'si ağır/çok ağır, 73'ü hafif/orta derecede atakla başvurmuştu. Sık kısa etkili β2-agonist kullanımı (OR= 1.5, %95 GA= 1.08-5.3, p= 0.003), tedavi uyumsuzluğu (OR= 3.6, %95 GA= 1.3-9.9, p= 0.013), daha önce hayatı tehdit eden ağır bir astım atağı geçirmiş olmak (OR= 3.8, %95 GA= 1.48-10.01, p= 0.005) ve bir önceki yıl astım atağı nedeniyle hastanede yatmış olmak (OR= 2.9, %95 GA= 1.07-8.09, p= 0.037) ağır astım atakları açısından anlamlı belirleyiciler olarak saptandı. Hafif/orta ataklar ile karşılaştırıldığında ağır astım ataklarının ortaya çıkışında çok sayıda belirleyici risk faktörünün olduğu, bunlar içinde özellikle sık kısa etkili β2-agonist kullanımı ve tedavi uyumsuzluğunun güçlü belirleyiciler olduğu saptanmıştır. Bu bulgular, astım ataklarının ağırlığından farklı mekanizmaların sorumlu olduğunu düşündürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Astım, ağır atak, risk faktörü.
SUMMARY
Predictive factors associated with severity of asthma exacerbations
Sibel ATIŞ, Eylem Sercan KAPLAN, Cengiz ÖZGE, Suzan BAYINDIR

Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Mersin University, Mersin, Turkey.
Several factors have been accused for asthma exacerbations, however, very few studies have evaluated whether different factors predict severity of asthma exacerbation. We aimed to determine the predictive factors for severity of asthma exacerbation. Retrospective analysis of data on 93 patients visited our emergency-department because of asthma exacerbation was reviewed. Hospitalization in intensive care unit and/or intubation because of asthma was accepted as the criteria for severe exacerbation. Logistic regression analysis estimated the strength of association of each variable, potentially related to severe asthmatic exacerbation, with severe/very severe as compared to mild/moderate asthmatic exacerbation. Independent variables included in the analysis were age, sex, smoking history, inhaler steroid using, compliance with medication, chronic asthma severity, presence of additional atopic diseases, prick test positivity, provocative factors, number of short-acting β2-agonist using, number of visits to emergency department for asthma over one year period, previous severe exacerbation, pulmonary functions, and blood eosinophil count. 20 were severe/very severe and 73 mild/moderate asthmatic exacerbation. Frequent using of short-acting β2-agonist (OR= 1.5, 95% CI= 1.08-5.3, p= 0.003), incompliance with medication (OR= 3.6, 95% CI= 1.3-9.9, p= 0.013), previous severe asthmatic exacerbation (OR= 3.8, 95% CI= 1.48-10.01, p= 0.005) and recent admission to hospital (OR= 2.9, 95% CI= 1.07-8.09, p= 0.037) were found to be predictive factors for severe asthmatic exacerbation. Different predictive factors, in particular frequent using of short-acting β2-agonist and incompliance with medication may be associated with severe asthma exacerbations compared to milder exacerbations. This suggests different mechanisms are responsible for severity of asthma exacerbation.
Key Words: Asthma, severe exacerbation, predictive factor.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Sibel ATIŞ,
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
33079 Mersİn - Turkey
e-mail: satis@mersin.edu.tr
[ PDF ]
<< Geri Yazdır