Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgularda hasta ötiroid sendromu sıklığı
Ekrem Cengiz SEYHAN, Erdoğan ÇETİNKAYA, Sedat ALTIN, Atayla GENÇOĞLU, Nurdan ŞİMŞEK

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
ÖZET
Çalışmamızda, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı konulan hastalarda hasta ötiroid sendromu (HÖS) sıklığının saptanması ve bunun hastalığın evresi, hastaların Karnofsky indeksi (Kİ) ve nütrisyonel parametreleriyle olan ilişkisinin incelenmesi amaçlandı. Çalışmaya KHDAK tanılı ardışık 80 olgu alındı. Olgular, TNM sistemine göre evrelendirildi ve nütrisyonel parametreler, Kİ ve tiroid fonksiyonları yönünden incelendi. Ayrıca olguların 6, 12 ve 18. ayda genel sağkalım oranları belirlendi. Seksen olgunun 28 (%35)'inde HÖS saptandı. Evre III (%26) ve evre IV (%62)'teki olgularda HÖS sıklığının daha fazla olduğu görüldü. HÖS saptanan olgularda, serum albumin düzeyi, beden kitle indeksi (BKİ) ve Kİ, HÖS saptanmayan olgulara göre istatistiksel olarak anlamlı oranda düşük bulundu. HÖS ile hastalık evresi arasında pozitif, serum albumin düzeyi, BKİ ve Kİ arasında negatif korelasyon saptandı. Sonuç olarak; HÖS, KHDAK'lı olgularda sık olarak görülebilir ve kötü prognostik belirteçlerinden biri olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Hasta ötiroid sendromu, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, nütrisyonel parametreler.
SUMMARY
The incidence of sick euthyroid syndrome in non-small cell lung cancer patients
Ekrem Cengiz SEYHAN, Erdoğan ÇETİNKAYA, Sedat ALTIN, Atayla GENÇOĞLU, Nurdan ŞİMŞEK

Yedikule Chest Diseases and Chest Surgery Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey.
Our study aimed to determine the frequency of sick euthyroid syndrome (SES) among patients diagnosed as non-small cell lung cancer (NSCLC) and its association with the stage of the disease, Karnofsky index (KI), and nutritional parameters. We enrolled 80 consecutive patients with newly diagnosed NSCLC. Cases with NSCLC were staged by using TNM system. The cases were examined for thyroid function tests, KI and nutritional evaluation before treatment. Moreover, cases were investigated for their overall survival ratio at sixth, twelfth, and eighteenth months. Out of 80 patients, sick euthyroid syndrome (SES) were identified in 28 (35%). SES was more frequent among stage III (26%) and stage IV (62%) cases. The body mass index (BMI), KI and serum albumin level were detected to be significantly low in cases with SES when compared to cases without SES. SES was found to be negatively correlated with BMI, KI and serum albumin level, and it was positively correlated with disease stage. SES was frequently seen in cases with NSCLC. SES can be used as a predictor of poor prognosis.
Key Words: Sick euthyroid syndrome, non-small cell lung cancer, nutritional parameters.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ekrem Cengiz SEYHAN,
Ressam Salihermez Sokak İnta-a Blk, Daire: 18
Göztepe, İSTANBUL - TURKEY
e-mail: drekremcs@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır