Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Akciğer tüberkülozunda tekrarlanan balgam incelemelerinin tanısal değeri:
Kaç tane balgam örneği yeterlidir?
Adnan YILMAZ, Ümmühan BAYRAM SELVİ, Ebru DAMADOĞLU, Sinem GÜNGÖR, Mualla PARTAL,
Esen AKKAYA, Turan KARAGÖZ

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
ÖZET
Bu çalışmanın amacı; akciğer tüberkülozunun tanısında çok sayıda balgam örneğinin incelenmesinin değerini araştırmaktır. 2002 yılı süresince kültür pozitif akciğer tüberkülozu tanılı hastaların balgam yayma ve kültür sonuçlarını analiz ettik. Bin yirmi yedi hastada tanı balgam örneklerinde tüberküloz basilinin saptanmasıyla elde edildi. Laboratuvara gönderilen balgam sayısı 634 olguda bir, 167 olguda iki, 186 olguda üç ve 48 olguda üçten fazla idi. Yedi yüz altmış (%74) olgu pozitif yayma sonucuna sahipti. Yayma pozitif olguların %82.3'ünde birinci balgamın yayma incelemesi pozitif idi. Bu grup olguların %94.9'unda birinci veya ikinci balgam örneğinin yayma incelemesi pozitif bulundu. Üçüncü balgamın yayma incelemesi %4.2 ek tanı değerine sahipti. Sekiz yüz altmış üç (%84) olguda birinci balgamın kültürü pozitifti. İkinci ve üçüncü balgamların kültür incelemeleri sırasıyla %11 ve %4.5 ek tanı değeri sağladı. Kültür pozitif olguların %95'ine ilk iki balgam örneğinin kültür incelemesiyle tanı konuldu. Sonuç olarak; akciğer tüberkülozlu olguların büyük çoğunluğuna iki balgam örneği incelemesiyle tanı konulabilir. Üç veya daha fazla balgam incelemesi yapılması küçük bir ek tanı değerine sahiptir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, balgam, tanı değeri, yayma, kültür.
SUMMARY
Diagnostic value of repeated sputum examinations in pulmonary tuberculosis: How many sputum specimens are adequate?
Adnan YILMAZ, Ümmühan BAYRAM SELVİ, Ebru DAMADOĞLU, Sinem GÜNGÖR, Mualla PARTAL,
Esen AKKAYA, Turan KARAGÖZ

Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Investigation Hospital,
İstanbul, Turkey.
The aim of this study was to assess the value of examining multiple sputum specimens in the diagnosis of pulmonary tuberculosis (PTB). We analyzed sputum smear and culture results of patients diagnosed with culture-proven PTB during 2002. In 1027 patients, the diagnosis was established by detection of Mycobacterium tuberculosis bacilli in sputum samples. The number of sputum specimens submitted to laboratory was one in 634 cases, two in 167 cases, three in 186 cases and more than three in 48 cases. 760 (74%) cases had positive smear examination result. The first sputum smear examination was positive in 82.3% of smear positive cases. Either the first or the second sputum was diagnostic in 94.9% of these cases. Smear examination of third sputum revealed 4.2% additional diagnostic yield. In 863 (84%) cases, culture examination of the first sputum was positive. The second and the third sputum culture examinations revealed additional diagnostic yield of 11% and 4.5%, respectively. Percent 95 of culture-proven cases were diagnosed with the first two sputum cultures. In conclusion the majority of PTB cases can be diagnosed with the examination of two sputum specimens. Three or more sputum specimens submitted obtain a small additional diagnostic yield.
Key Words: Pulmonary tuberculosis, sputum, diagnostic yield, smear, culture.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ebru DAMADOĞLU,
Merkez Mahallesi Yüksel Sokak Ülfet Apartmanı No: 10/18
Küçükyalı 34840 İSTANBUL - TURKEY
e-mail: edamadoglu@yahoo.co.uk
[ PDF ]
<< Geri Yazdır