Türkçe       English

<< Geri Yazdır
Ratlarda bleomisin ile oluşturulan akciğer fibrozisinde erdosteinin inflamasyon ve
fibrozis üzerine etkileri
Ersin Şükrü ERDEN1, Gamze KIRKIL2, Figen DEVECİ2, Nevin İLHAN3, Bengü ÇOBANOĞLU4, Teyfik TURGUT2, Mehmet Hamdi MUZ2

1 Erciş Devlet Hastanesi, Van,
2 Fırat Üniversitesi, Fırat Tıp Merkezi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
3 Fırat Üniversitesi, Fırat Tıp Merkezi, Biyokimya Anabilim Dalı,
4 Fırat Üniversitesi, Fırat Tıp Merkezi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ.
ÖZET
Bleomisin (BLM) uygulamasıyla ratlarda akciğer fibrozisi oluşturarak, akut inflamatuvar ve fibrotik fazlarda akciğer dokusunda ve bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısında bazı kemokin ve sitokinlerin düzeyini, akciğer dokusunda oluşan histopatolojik değişiklikleri ve antioksidan etkisi olan erdosteinin akut inflamatuvar değişiklikler ve fibrozis üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya Wistar tipi 45 erkek rat alındı. Sıfırıncı günde; kontrol grubuna (grup 1, n= 15) intratrakeal salin, BLM (grup 2, n= 15) ve erdostein grubuna (grup 3, n= 15) intratrakeal BLM (7.5 U/kg) uygulandı. Erdostein grubuna BLM uygulamasından iki gün önce peroral 10 mg/kg/gün erdostein başlandı. Tüm gruplarda 0., 14. ve 29. günde beşer adet rat sakrifiye edilerek BAL yapıldı. BAL'da malondialdehid (MDA), makrofaj inflamatuvar protein (MIP)-1α, MIP-2 düzeylerinin ölçümü ve inflamatuvar hücre sayımı, akciğer dokusunda hidroksiprolin ölçümü ve histopatolojik inceleme yapıldı. BLM grubu ile karşılaştırıldığında erdostein grubunun BAL sıvısında nötrofil, MIP-1α, MIP-2, MDA düzeylerinin ve akciğer dokusunda hidroksiprolin (OH-P) içeriğinin akut inflamatuvar fazda (14. gün) (sırasıyla, p< 0.001, p= 0.017, p= 0.009, p< 0.001, p= 0.009) ve geç fibrozis döneminde (29. gün) BAL MIP-2 hariç (sırasıyla, p= 0.022, p= 0.025, p= 0.01, p< 0.001) anlamlı derecede azaldığı saptandı. Yirmi dokuzuncu günde fibrozis derecesi erdostein grubunda BLM grubuna göre anlamlı düzeyde düşük olarak bulundu (p= 0.01). Sonuç olarak, erdosteinin, nötrofil birikiminin baskılanması, lipid peroksidasyonunun inhibe edilmesi, kemokinlerin üretim veya salınımının engellenmesi yoluyla BLM'nin neden olduğu akut akciğer inflamasyonunu ve fibrozisini önleyebileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Akciğer fibrozisi, MDA, MIP-1α, MIP-2, hidroksiprolin, erdostein.
SUMMARY
Effects of erdosteine on inflammation and fibrosis in rats with pulmonary fibrosis induced by bleomycin
Ersin Şükrü ERDEN1, Gamze KIRKIL2, Figen DEVECİ2, Nevin İLHAN3, Bengü ÇOBANOĞLU4, Teyfik TURGUT2, Mehmet Hamdi MUZ2

1 Erciş State Hospital, Van, Turkey,
2 Department of Chest Diseases, Fırat Medical Center, Fırat University, Elazığ, Turkey,
3 Department of Biochemistry, Fırat Medical Center, Fırat University, Elazığ, Turkey,
4 Department of Pathology, Fırat Medical Center, Fırat University, Elazığ, Turkey.
We aimed to investigate the levels of some chemokines, inflammatory cell counts in bronchoalveolar lavage (BAL) fluid, histopathological changes in lung tissue, to determine the effect of erdosteine on acute inflammatory changes and fibrosis in a rat fibrosis model induced by bleomycine (BLM). Forty-five Wistar male rats were taken into the study. On day 0, intratracheal saline to control group (group 1, n= 15), intratracheal BLM 7.5 U/kg to BLM (group 2, n= 15) and erdostein group (group 3, n= 15) was administered. In group 3, oral erdostein (10 mg/kg/day) was applied two days before BLM. On day 0, 14, and 29th five rats in each groups were sacrificed, BAL fluid was performed. Malonyldialdehyde (MDA), macrophage inflammatory protein (MIP)-1α, MIP-2 levels in BAL fluid, hydroxyproline levels in lung tissue were measured. Histopathological examination was performed. When BLM group compared to erdostein group, the levels of MDA, MIP-1α, MIP-2, and neutrophil counts, the hydroxyproline (OH-P) level of lung tisssue were decreased in erdostein group on acute inflammatory phase (day 14) (p< 0.001, p= 0.017, p= 0.009, p< 0.001, p= 0.009, respectively), and late fibrosis phase (day 29) except BAL MIP-2 (p= 0.022, p= 0.025, p= 0.01, p< 0.001, respectively). Fibrosis level was significantly lower in erdostein group than BLM group on day 29 (p= 0.01). We conclude that erdostein may prevent the acute lung inflammation and fibrosis by supressing the accumulation of neutrophils, inhibition of lipid peroxydation, chemokine production, and release.
Key Words: Lung fibrosis, MDA, MIP-1α, MIP-2, hydroxyproline, erdostein.
Yazışma Adresi (Address for Correspondence):
Dr. Ersin Şükrü ERDEN,
Fırat Üniversitesi, Fırat Tıp Merkezi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,
23119 ELAZIĞ - TURKEY
e-mail: gamkirkil@yahoo.com
[ PDF ]
<< Geri Yazdır